e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Pie¶ñ Lodu i Ognia (George R.R. Martin)


Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 2: Starcie królów.

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 2: Starcie królów.

George R.R. Martin.
Cena: 41.50 z

Drugi tom sagi Pie¶ñ Lodu i Ognia, rozpoczêtej w bestsellerowej ksi±¿ce Gra o Tron..

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 4: Uczta dla wron - czê¶æ 1: Cienie ¶mierci

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 4: Uczta dla wron - czê¶æ 1: Cienie ¶mierci

George R.R. Martin.
Cena: 37.90 z

Po ¶mierci króla potwora. Joffreya, Cersei przejê³a w³adzê w Królewskiej Przystani. ¦mieræ Robba Starka z³ama³a krêgos³up buntowi pólnocy, a rodzenstwo M³odego Wilka rozproszy³o siê po ca³ym królestwie jak nasiona rzucone na ja³ow± ziemi±. Jednak¿e, jak po ka¿dym wielkim konflikcie.

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 4: Uczta dla wron - czê¶æ 2: Sieæ spisków

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 4: Uczta dla wron - czê¶æ 2: Sieæ spisków

Druga czê¶æ Uczty dla wron.
Cena: 37.90 z

Wojna piêciu królów zbli¿a siê powoli do koñca, a Lannisterowie i ich sojusznicy uwa¿aj± siê za zwyciêzców, jednak¿e nie wszystko w kraju idzie dobrze. Po ¶mierci króla-potwora, Joffreya, w³adzê w Królewskiej Przystani przejê³a Cersei. ¦mieræ Robba Starka z³ama³a krêgos³up buntowi pó³nocy, a rodzeñstwo M³odego Wilka rozproszy³o siê po ca³ym królestwie.

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 3: Nawa³nica mieczy - czê¶æ 1: Stal i ¶nieg

Pie¶ñ Lodu i Ognia. Tom 3: Nawa³nica mieczy - czê¶æ 1: Stal i ¶nieg

George R.R. Martin.
Cena: 32.50 z

Siedem królestw rozdar³a krwawa wojna, a zima zbli¿a siê niczym rozw¶cieczona bestia. Ludzie z Nocnej Stra¿y przygotowuj± siê na spotkanie z wielkim ch³odem i ¿ywymi trupami, które mu towarzysz±. Do inwazji na pó³noc, której ¶wie¿o wykut± koronê nosi Robb Stark, szykuje siê jednak horda g³odnych, dzikich ludzi w³adaj±cych magi± nawiedzanego pustkowia.