e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Fantasy


Pamiêæ, smutek i cierñ. Tom 3: Wie¿a Zielonego Anio³a, czê¶æ 2: Krêta droga

Pamiêæ, smutek i cierñ. Tom 3: Wie¿a Zielonego Anio³a, czê¶æ 2: Krêta droga

Tad Williams.
Cena: 28.00 z

Trzeci tom trylogii Pamiêæ, smutek i cierñ przynosi niesamowite zakoñczenie magicznego konfliktu, który z³ama³ granice czasu i przestrzeni i zwróci³ przeciwko sobie ludzi ró¿nych ras i kultur.Wydanie II. ISBN: 83-7120-080-3 Rok wydania: 1996Wydawca: REBIS Dom Wydawniczy sp. z o.o.liczba stron: 288.

Wilcza g³owa

Wilcza g³owa

Robert Howard.
Cena: 8.77 z

Zbiór opowiadañ twórcy Conana Wydawca: PiK Wydawnictwo.

Królewska roszada

Królewska roszada

Eugeniusz Dêbski.
Cena: 19.00 z

Hondelyk i jego wierny s³uga Cadron to poszukiwacze przygód. Walcz±, zbieraj± ciêgi, szydz± z siebie i bli¼nich, a kiedy ucztuj±, piwo leje siê strumieniami. Nie uznaj± form po¶rednich: z³o to z³o, zabawa to zabawa, a kobieta to wielka tajemnica. Hondelyk nie jest zimnym czarnoksiê¿nikiem, choæ bogowie obdarowali go cudowna umiejêtno¶ci± mimikry.

Wskrzesiciel

Wskrzesiciel

Sean Stewart.
Cena: 13.90 z

Do wspó³czesnego ¶wiata wraca magia. Na ulicach miast pojawiaj± siê anio³y oraz zabójcze, mityczne istoty. Dante Ratkay jest jednym z anio³ów - ludzi obdarzonych nadprzyrodzon± moc±. Jest równie¿ cz³owiekiem, który nie mo¿e pogodziæ siê ze swoj± odmienno¶ci±. Pewnego dnia do¶wiadcza wizji zbli¿aj±cej siê ¶mierci.

Nuda pier¶cieni

Nuda pier¶cieni

Henry N. Beard.
Cena: 18.00 z

Wyprawa, wojna, pier¶cieñ, który w ka¿dej chwili mo¿e staæ siê powodem do zerwania zarêczyn, król bez królestwa oraz ma³y, poro¶niêty futrem bohater Frytek, gotowy, a mo¿e tylko przymuszony przez czarodzieja Goodgulfa do podjêcia misji, która ocali ¦ródziemie Dolne przed napa¶ci± z³ego Sorheda.

¯ona zmiennokszta³tnego

¯ona zmiennokszta³tnego

Sharon Shinn.
Cena: 11.99 z

Aubrey, niezwykle utalentowany adept, chcia³ zostaæ czarodziejem. Im wiêcej wiedzia³, tym wiêcej pragn±³ siê nauczyæ. Dlatego wyruszy³ do odleg³ej krainy w poszukiwaniu najwiêkszego mistrza magii, potê¿nego zmiennokszta³tnego Glyrendena. Z jego pomoc± Aubrey chcia³ poznaæ tajemnice dawno zapomnianych zaklêæ i sekrety sztuki magicznej.

Opowie¶ci ze ¶wiata czarownic t.2

Opowie¶ci ze ¶wiata czarownic t.2

Andre Norton.
Cena: 24.73 z

Opowiadania, których akcja rozgrywa siê w stworzonym przez Andre Norton ¦wiecie Czarownic, napisanych przez o¶miu mistrzów fantasy i SF. ''Cieszy mnie, ¿e mój ¶wiat jest wzbogacony i rozrasta siê dziêki wysi³kom innych pisarzy. Zazdroszczê im, ¿e tak upiêkszyli mój ¦wiat Czarownic, a jednocze¶nie jestem tym zachwycona'' - fragment przedmowy.

Pani krainy mgie³

Pani krainy mgie³

Andre Norton.
Cena: 19.80 z

Kilda marzy, by zostaæ zwiadowc±, który odkrywa nowe ¶wiaty. Ten zawód mog± wykonywaæ jednak tylko mê¿czy¼ni. Dziewczyna podejmuje wiêc pracê opiekunki dzieci zarz±dcy niedawno skolonizowanej, peryferyjnej planety. Tam trafia do zamieszkanej przez dziwne istoty mglistej krainy, któr± w³ada tajemnicza i gro¼na królowa.

Triumwirat

Triumwirat

Robert Zarêba.
Cena: 15.16 z

Pe³na humoru, dowcipu i zaskakuj±cych puent powie¶æ fantasy.  ISBN: 83-86383-11-9Rok wydania: 1998Wydawca: Radompress Wydawnictwo.

Pokora Garden

Pokora Garden

Felicity Savage.
Cena: 25.00 z

W kraju zwanym Sól bogowie od wieków rz±dzili lud¼mi. Jednak teraz niektórzy odmawiaj± im tego prawa, próbuj±c zmieniæ ów porz±dek rzeczy. M³oda Pokora Garden marzy tylko o jednym: aby uciec z rodzinnego domu. Przepowiednie mówi±, ¿e czeka j± niezwyk³a przysz³o¶æ - odbêdzie podró¿.

Co¶ siê koñczy co¶ siê zaczyna

Co¶ siê koñczy co¶ siê zaczyna

Andrzej Sapkowski.
Cena: 31.00 z

Najnowsza ksi±¿ka mistrza fantasy to zbiór opowiadañ drukowanych w Fantastyce, m.in.: Droga, z której siê nie wraca, Muzykanci, Tandaradei!, W leju po bombie, Bitewny py³, Z³ote popo³udnie. £±cz± siê one z wied¼miñsk± sag±, o tytu³owym Co¶ siê koñczy, co¶ siê zaczyna mówi siê nawet, ¿e stanowi alternatywne zakoñczenie piêcioksiêgu.

Zapomniane bestie z Eldu

Zapomniane bestie z Eldu

Patricia A. McKillip.
Cena: 25.00 z

Na górze Eld, w zaczarowanym lesie, ¿yje bia³ow³osa czarodziejka Sybel. W³ada ona legionem zapomnianych magicznych bestii o nadludzkiej mocy. Jest tam dzik Cyrin, który zna odpowied¼ na wszystkie zagadki poza jedn±, ¶ni±cy o utraconych skarbach smok Gyld, czarny ³abêd¼ z Terleth, Gules, lew o oczach z p³ynnego z³ota.

Lord demon

Lord demon

Roger Jane Zelazny Lindskold.
Cena: 25.00 z

Lord Demon oddaje siê sztuce, wiedzie spokojny ¿ywot, otacza siê przyjació³mi. Jednak tragiczna ¶mieræ jego wiernego s³ugi wci±ga go ponownie w konflikty demonów z bogami. Wbrew swej woli musi przywo³aæ najmroczniejsze umiejêtno¶ci i zapomnieæ o wznios³ych uczuciach. Droga do zwyciêstwa prowadzi przez zdradê, zamachy i.

W³adcy Runów. Tom 2: Wilcze bractwo

W³adcy Runów. Tom 2: Wilcze bractwo

David Farland.
Cena: 33.00 z

Drugi tom cyklu ''W³adcy Runów'', który w USA sta³ siê wrêcz kultowy, a przedstawiony w nim ¶wiat, zaludniony przez czarnoksiê¿ników, rycerzy, potwory i rzucaj±ce na kolana kobiety, przyci±ga zastêpy mi³o¶ników fantasy.  ISBN: 83-7301-080-7Rok wydania: 2001Wydawca: REBIS Dom Wydawniczy sp.

Jednym zaklêciem

Jednym zaklêciem

Lawrence Watt-Evans.
Cena: 25.00 z

Za morzem w dalekim Starym Etshar znajdowa³y siê smoki, z którymi mo¿na by³o walczyæ, ksiê¿niczki i z³oto do zdobycia, magiczne zamki i wied¼my znaj±ce tajemnicê nie¶miertelno¶ci. Ale do takich osi±gniêæ czarnoksiê¿nik, który zna³ tylko jedno zaklêcie nie móg³ aspirowaæ. Tobias schowa³ wiêc swoje aspiracje do pustego ¿o³±dka i wyruszy³ na poszukiwanie przygody.

Niedoczarowany miecz

Niedoczarowany miecz

Lawrence Watt-Evans.
Cena: 23.50 z

Wiekowy czarodziej nie by³ najszczê¶liwszy, gdy w jego ¿yciu pojawi³ siê Valder, a jego chata i magiczne komponenty zosta³y zniszczone. Obieca³ jednak m³odemu zwiadowcy zaczarowany miecz, który pozwoli mu przedostaæ siê bezpiecznie przez linie wroga. I s³owa dotrzyma³... Magiczny orê¿ uczyni³ Valdera niemal¿e nie¶miertelnym, niestraszne mu by³y smoki, wojownicy oraz demony.

Wie¿a w Kamiennym Lesie

Wie¿a w Kamiennym Lesie

Patricia A. McKillip.
Cena: 23.50 z

Najnowsza powie¶æ opowiadaj±ca o przygodach Cyana Daga, rycerza z Gloinmere. Nastrojowa historia o magii, lojalno¶ci i honorze, której akcja toczy siê w krainie smoków, szlachetnych rycerzy i gro¼nych czarnoksiê¿ników. ISBN: 83-87968-44-7Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek Rodek.

Rêkopis znaleziony w Smoczej Jaskini

Rêkopis znaleziony w Smoczej Jaskini

Andrzej Sapkowski.
Cena: 36.00 z

Z powy¿szego nie ma wynikaæ nic ponadto, co autor stwierdzi³ na samym pocz±tku - ¿e fantasy jest czytana. ¯e ma swoich amatorów i mi³o¶ników. Ró¿nych. Takich, którzy czytaj± bez specjalnych emocji i takich, którzy za fantasy daliby siê pokrajaæ. (...) Maj±c w³a¶nie tych ostatnich na uwadze o¶mieli³em siê napisaæ i o¶mielam siê prezentowaæ ¶wiatu niniejsz± ksi±¿kê.

Imajica. Tom 1: Pi±te Dominum

Imajica. Tom 1: Pi±te Dominum

Clive Barker.
Cena: 35.00 z

Z  cudownej materii utkanej z erotycznych namiêtno¶ci, niezrealizowanych ambicji i pradawnych lêków, Imajica wydobywa jaskrawe w±tki trojga wyj±tkowych bohaterów: Gentle'a - Johna Furie Zachariasa, mistrza fa³szerstw, którego ¿ycie jest nieskoñczonym ci±giem k³amstw; Judith Odell - piêknej kobiety.

Wojna £abêdzi. Jedno królestwo

Wojna £abêdzi. Jedno królestwo

Sean Russell.
Cena: 27.00 z

Kataklizm nast±pi³ ponad sto lat wcze¶niej, kiedy król Ayru umar³ nie wyznaczywszy nastêpcy tronu, w wyniku czego królestwo pogr±¿y³o siê w chaosie. Wyrachowane intrygi Renee i Willsów - dwóch rodów pragn±cych obj±æ rz±dy - podzieli³y pañstwo i zasia³y ziarno nienawi¶ci, której plon mia³o zbieraæ wiele nastêpnych pokoleñ.

Imajica. Tom 2: Pojednanie

Imajica. Tom 2: Pojednanie

Clive Barker.
Cena: 35.00 z

Imajica to piêæ dominiów: cztery z nich s± nierozerwalnie splecione, pi±te za¶ - Ziemia - zosta³o na wieki od nich odciête, a jego nie¶wiadomi niczego mieszkañcy ¿yj± na skraju morza mo¿liwo¶ci, oceanu magii i tajemnicy. Tylko nieliczni wiedz± o istnieniu Imajiki, ale wielu spo¶ród nich ¿yje w strachu.

W³adcy runów. Tom 3: Uczennica czarnoksiê¿nika

W³adcy runów. Tom 3: Uczennica czarnoksiê¿nika

David Farland.
Cena: 29.00 z

Ddalsze losy Gaborna, obecnie Króla Ziemi, który wprawdzie utraci³ sw± moc, ale nadal stoi na czele swych poddanych. Ci±gle musi sie zmagaæ z zagro¿eniem ze strony gigantycznych, nieludzkich raubenów. Ich hordy powracaj± ku dalekiemu wej¶ciu do swego podziemnego ¶wiata - ogromnej, wy³o¿onej plastrami miodu siedziby, z której wydali swe rzesze.

Królowa demonów

Królowa demonów

David Drake.
Cena: 39.00 z

Kontynuacja powie¶ci W³adca Wysp, w której ponownie uczestniczymy w podró¿ach i przygodach niezapomnianych bohaterów: m³adego pasterza Garrica i jego siostry Shariny, ich przyjació³ Cashela i Ilny oraz czarodziejki Tenoctris. Wprawdzie tysi±cletni mag zosta³ pokonany w wielkim starciu ponadnaturalnych mocy, jednak si³y mroku wytrwale czyhaj±, aby przej±æ w³adzê nad ¶wiatem.

Teckla Vlad Taltos t.3

Teckla Vlad Taltos t.3

Steven Brust.
Cena: 21.50 z

Trzeci tom cyklu o przygodach Vlada Taltosa, zabójcy, maga i cz³onka mafii. A poza tym kochaj±cego mê¿a i potomka arystokratycznego rodu. Tym razem ch³opi - leniwi, g³upi i tchórzliwi - wszczynaj± rewolucjê, a chroni ich nie kto inny ni¿ Vlad Taltos - uosobienie wszystkiego co chc± zniszczyæ i zabiæ.

Odpryski strzaskanej korony. Ksiêga 4 Opowie¶ci o Wojnie z Wê¿owym Ludem.

Odpryski strzaskanej korony. Ksiêga 4 Opowie¶ci o Wojnie z Wê¿owym Ludem.

Raymond E. Feist.
Cena: 32.50 z

Zwieñczenie Sagi o wojnach z Wê¿owym ludem. Choæ demona unicestwiono, a nieprzyjació³ odparto, mieszkañcom Królestwa nie dano za¿ywaæ owoców pokoju. Po inwazji Króla Demonów niemal ca³± Midkemiê pokrywaj± ruiny i zgliszcza, zginê³o wielu ludzi? a w¶ród nich i dzielny James, diuk Krondoru.

Wódz mimo woli

Wódz mimo woli

Lawrence Watt-Evans.
Cena: 23.50 z

Sterren ¿y³ w miarê spokojnie w Korzennym Ethsharze, dopóki nie odnalaz³a go grupka dziwacznie ubranych osób. Porwali go ze sob± i przywlekli do Semmy, najmniejszego z Ma³ych Kólestw. Z pocz±tku sytuacja nie wygl±da³a zbyt gro¼nie. Zrobili go arystokrat±, posiadaczem dziedzicznego tytu³u Dziewi±tego Wodza Semmy.

Odkupienie Althalusa

Odkupienie Althalusa

David & Leigh Eddings.
Cena: 44.00 z

Pewnego dnia z³odziej Althalus, którego od d³u¿szego czasu prze¶laduje pech, otrzymuje od dziwnego nieznajomego o p³on±cych oczach niezwyk³e zlecenie. Ma udaæ siê do Domu na Koñcu ¦wiata i wykra¶æ stamt±d Ksiêgê boga Deiwosa. Kiedy Althalus dotrze do celu, przekona siê, ¿e czeka tam na niego kotka mówi±ca ludzkim g³osem.

Kraina cieni

Kraina cieni

Peter Straub.
Cena: 30.00 z

Tytu³owa Kraina Cieni to posiad³o¶æ, do której trafia g³ówny bohater gdzie prze¿ywa niezwyk³e wtajemniczenie. W czasie pobytu w owianym mroczn± tajemnic± domu ch³opiec do¶wiadcza koszmarów i zwidów, które jednak okazuj± siê nie do koñca wytworami jego m³odzieñczej wyobra¼ni... Wielki szlem.

Talizman z³otego smoka

Talizman z³otego smoka

Iwona Surmik.
Cena: 21.50 z

Uprowadzona jako dziecko przez zdzicza³e plemiê rozbójników, którzy zamordowali jej matkê, Albana dorasta w chacie zaklinaczki Mei. Nie zna ¶wiata poza granicami puszczy, nie potrafi te¿ przywykn±æ do ¿ycia w¶ród le¶nych ³upie¿ców, dla których wci±¿ jest jedynie zdobycz± i niebezpiecznym dziwad³em.

Mageot

Mageot

Krzysztof Kochañski.
Cena: 24.00 z

W zaginionej na krañcu ¶wiata krainie od wieków trwa legenda o Magenotach, ludziach uwa¿anych powszechnie za magów, w istocie za¶ bêd±cych wiê¼niami tajemniczej mocy, wyzwalaj±cej nieodparte pragnienie w³adzy i nie¶miertelno¶ci. W chwilach zagro¿enia owa u¶piona si³a manifestuje siê, uruchamiaj±c mechanizmy niecodziennych zdarzeñ, targaj±cych ma³ym ¶wiatem Wermontu.

¦mieræ Nekromanty

¦mieræ Nekromanty

Martha Wells.
Cena: 27.00 z

Nicholas Valiarde, porywczy i nieszczê¶liwy szlachcic o tajemniczej przesz³o¶ci, pod os³on± mroku staje siê mistrzem wystêpku. Przemierza o¶wietlone gazowymi latarniami ulice i okrada bogaczy, by op³aciæ upragnion± zemst±: zabójstwo hrabiego Montesq. Gdy stanie do nierównej walki, musi uwa¿aæ, bo przegrana oznacza los gorszy od ¶mierci.

Saga o Czarokr±¿cy - tom 1. Smoczy Pazur

Saga o Czarokr±¿cy - tom 1. Smoczy Pazur

Artur Baniewicz.
Cena: 25.50 z

Najlepsza polska fantasy od czasów Sapkowskiego! Têsknisz za wied¼minem? Przeczytaj o Czarokr±¿cy! Tom zawiera pierwsze cztery ksiêgi opowie¶ci o magunie Debrenie, zwanym czarokr±¿c± -opowie¶ci pe³nych humoru, ale i okrucieñstwa, pulsuj±cych erotyk± i podszytych ponadczasowymi aluzjami politycznymi.

Gwiezdny kr±g

Gwiezdny kr±g

Andre Norton.
Cena: 22.80 z

Gwennan wiedzie spokojne, nudne ¿ycie. A¿ pewnej burzowej nocy zostaje przeniesiona w odleg³± przesz³o¶æ - czas straszliwej katastrofy, która nawiedzi³a Ziemiê. Czy ludzko¶æ znów ulegnie zag³adzie? To zale¿y, czy Gwennan wykorzysta odziedziczon± moc. ISBN: 83-241-0257-4Rok wydania: 2002Wydawca: Amber.

Rozmowy przekorne - rozmowy z pisarzami science fiction i fantasy

Rozmowy przekorne - rozmowy z pisarzami science fiction i fantasy

Dawid Brykalski.
Cena: 27.00 z

Nie ma nic nudniejszego ni¿ przem±drza³e rozprawy krytyczne o literaturze. Wyszed³szy z tego za³o¿enia m³ody, zdolny, nieznany wcze¶niej w ¶rodowisku fanów SF dziennikarz Dawid Brykalski postanowi³ przedstawiæ pisarskie gwiazdy w nieco inny sposób. Poprosi³ Wielkie Nazwiska z Pierwszej Ligi o wywiady.

Sherwood

Sherwood

Tomasz Pacyñski.
Cena: 29.50 z

W wiele lat po rozbiciu grupy banitów do puszczy Sherwood przybywa Jason, szuler i oszust, który ma nieszczê¶cie zagraæ w ko¶ci z niew³a¶ciwym cz³owiekiem. Poturbowany trafia do klasztoru w puszczy, gdzie poznaje podstarza³ego ju¿ by³ego pomocnika Robin Hooda. Z jego ust poznaje ciemn± stronê legendy i prawdziwe niebezpieczeñstwo czaj±ce siê w Sherwood Ok³adka: miêkkaLiczba.

Smoczy Pakt

Smoczy Pakt

Iwona Surmik.
Cena: 23.00 z

Albana, m³oda kobieta posiadaj±ca ogromn± magiczn± moc i Cal, Je¼dziec Równin, wyruszaj± na poszukiwanie prawdy o znikniêciu smoków i przymierzu, kóre niegdy¶ z nimi zawarto. Na swej drodze spotykaj± zarazê i krzewicieli nowej wiary. Bêda te¿ mieli szansê poznaæ prawdê o sobie... Jest to drugi tom dylogii.

¦wiat Mithgar. Tom 3: Oko £owcy

¦wiat Mithgar. Tom 3: Oko £owcy

Dennis L. McKiernan.
Cena: 29.90 z

PRZEPOWIEDNIA Gdy l±d Wiosn± ju¿ taje Lecz Zima panowania nie oddaje A Oko £owcy przechadza siê po niebie noc± Przekleñstwo i b³ogos³awieñstwo pojawi± siê z moc± Ostatni Pierworodni z tych, których znacie Stan± wraz z tob± w Nied¼wiedzia po¶wiacie £owca i ³up, kto powie Kto kim, danego dnia siê zowie?  Tysi±c lat minê³o.

Wojna £abêdzi: Tom 2: Wyspa bitwy

Wojna £abêdzi: Tom 2: Wyspa bitwy

Sean Russell.
Cena: 27.00 z

Zdrada i podstêp lêgn± siê w spustoszonej krainie, rodz± mroczne przymierza w straszliwej wojnie. M³oda Elise Wills, uwa¿ana za zmar³±, powraca z upiornych g³êbi Ciemnych Wód, ¿ywa lecz odmieniona na zawsze. Bohaterski wêdrowiec, Alaan, z ka¿d± chwil± s³abnie i jest bliski ¶mierci.

Zielony je¼dziec

Zielony je¼dziec

Kristen Britain.
Cena: 35.00 z

Opinie autorów bestsellerów o powie¶ci Kristen Britain:  ZIELONY JE¬DZIEC to osza³amiaj±ca pierwsza powie¶æ, zapowiadaj±ca d³ug± karierê w tworzeniu pe³nych napiêcia i intrygi historii. Mamy tu do czynienia z naprawdê utalentowan± autork±. - Anne McCaffrey  ZIELONY JE¬DZIEC to cudownie urzekaj±ca przygoda w konwencji heroicznej fantasy.

Odmieniec

Odmieniec

Roger Zelazny.
Cena: 18.50 z

Dziecko zabitego W³adcy Smoków zostaje uwiêzione w ¶wiecie Ziemian. W koñcu nadszed³ dzieñ, gdy ci którzy skazali go na wygnanie, musz± go b³agaæ, by powróci³ jako ich wybawca. W przeciwnym razie, ich ¶wiat stanie siê taki sam jak Ziemia...  Oto Roger Zelazny, wielokrotny zdobywca nagród Hugo i Nebula, w najlepszej formie.

Bazil. Tom 1: Bazil z³amany ogon

Bazil. Tom 1: Bazil z³amany ogon

Christopher Rowley.
Cena: 32.00 z

W mie¶cie Marneri nadszed³ czas dorocznego ¶wiêta dziêkczynnego za ponad wiekow± ochronê ze strony Wielkiego Zaklêcia - czas, gdy proste, wioskowe smoki, takie jak Bazil Z³amany Ogon i jego smokowy, Relkin Sierota, dowodz± swej dzielno¶ci na arenie.  Niestety w tym roku nie bêdzie ¶wiêta.

M³ode wilki polskiej fantastyki tom 1. Mistrzowie fantasy

M³ode wilki polskiej fantastyki tom 1. Mistrzowie fantasy

Rafa³ Dêbski, Maciej Guzek, Wojciech Szyda, Agnieszka Ha³as.
Cena: 26.00 z

By³ taki czas, gdy nikt nie zna³ takich nazwisk jak; Andrzej Sapkowski, Feliks W. Kres, Anna Brzeziñska. To nie truizm, ale bezsprzeczny fakt. Ka¿dy, najwiêkszy nawet autor musi zaprezentowaæ siê czytelnikowi po raz pierwszy. Dzisiaj nadszed³ czas na przedstawienie nastêpców ASa. Ludzi m³odych, ale potrafi±cych pisaæ znakomite fantasy.

Kroniki Tornoru. Tom 1: Wie¿a Czat

Kroniki Tornoru. Tom 1: Wie¿a Czat

Elizabeth Lynn.
Cena: 27.50 z

Tornor, Podchmurna Twierdza, Lilia i Pel to bastiony strzeg±ce Arun przed napa¶ciami barbarzyñców z Anhardu za pó³nocnymi górami. Tymczasem pojawia siê charyzmatyczny przywódca z po³udnia - Kol, który zdobywa kolejne twierdze dziêki liczebnej przewadze i okrucieñstwu. ISBN: 83-88431-75-7Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Droga do wieczno¶ci

Droga do wieczno¶ci

Jack McDevitt.
Cena: 31.92 z

Chaka Milana ¿yje w odleg³ej przysz³o¶ci, gdy cuda dwudziestego stulecia stanowi± jedynie mit. Mieszkañcy Illyrii nie znaj± osi±gniêæ technicznych poprzedniej cywilizacji, a nieliczne ksi±¿ki, które przetrwa³y, s± cenne i dobrze strze¿one. Brat Chaki, Arin, towarzyszy³ przed laty s³ynnemu uczonemu Karikowi Endine'owi w wyprawie maj±cej na celu odszukanie Przystani.

Miecz w burzy

Miecz w burzy

David Gemmell.
Cena: 37.00 z

Pierwsza, osadzona w nowym ¶wiecie, powie¶æ twórcy sagi Drenajów. W g³êbi poro¶niêtych zielonym lasem gór krainy Rigante le¿y osada Trzy Strugi, której mieszkañcy oddaj± cze¶æ bogom powietrza i wody oraz duchom ziemi. W¶ród nich ¿yje ch³opiec, którego czeka ¶wietlana przysz³o¶æ.

Trylogia Niezrównanego Kamienia. Tom 1: Mroczna studnia

Trylogia Niezrównanego Kamienia. Tom 1: Mroczna studnia

Margaret Tracy Weis Hicman.
Cena: 39.00 z

Wystraszony dzieciak, Gareth, zostaje ch³opcem do bicia niepos³usznego ksiêcia Dagnarusa. Ch³opcy zaprzyja¼niaj± siê i dorastaj± razem. Dagnarus, przysz³y Czarny W³adca, uczy siê sztuki wojennej, a Gareth, przysz³y mag, zg³êbia tajniki magii, aby zostaæ czarodziejem i jego doradc±. W tym ¶wiecie najwa¿niejsz± rolê odgrywaj± magiczne tunele.

Miecz Mroków. Tom 3: Triumf Miecza Mroków

Miecz Mroków. Tom 3: Triumf Miecza Mroków

Magaret Tracy Weis Hickman.
Cena: 38.00 z

Po dziesiêciu latach wygnania prawowity dziedzic królewskich dóbr i zaszczytów powraca uzbrojony w miecz, który poch³ania magiê...  ISBN: 83-7298-329-1Rok wydania: 2003Wydawca: Zysk i S-ka.

Miecz Mroków. Tom 2: Przeznaczenie Miecza Mroków

Miecz Mroków. Tom 2: Przeznaczenie Miecza Mroków

Margaret Weis, Tracy Hickman.
Cena: 39.00 z

W królestwie Merilon magia jest ¿yciem. Joram, który urodzi³ siê bez magicznych zdolno¶ci i któremu odmówiono nale¿nych z urodzenia praw, zosta³ oddany ¶mierci. Wyrós³ jednak na dzielnego mê¿czyznê, pokrywaj±c brak wewnêtrznej magii nieustann± czujno¶ci± oraz zrêczno¶ci± doskonalon± w walce.

Smoczy cieñ

Smoczy cieñ

Barbara Hambly.
Cena: 35.00 z

Na ziemiach lorda Johna pojawiaj± siê demony, które poch³aniaj± magie i dusze czarodziejów i smoków. John musi zwróciæ siê o pomoc do starego i potê¿nego smoka Morkeleba, by pokonaæ potêgê demonów...  ISBN: 83-7298-243-0Rok wydania: 2003Wydawca: Zysk i S-ka.

Tyrani i Królowie. Ksiêga 2: Wspania³y plan

Tyrani i Królowie. Ksiêga 2: Wspania³y plan

John Marco.
Cena: 39.00 z

Po ¶mierci imperatora wojna domowa ogarnia Nar. Arcybiskup Herrith zdobywa kolejne kraje. Przeciwstawia mu siê hrabia Renato. Nikt z nich nie przypuszcza jednak, ¿e jest tylko marionetk± w intrydze hrabiego Biagla...  ISBN: 83-7298-343-7Rok wydania: 2003Wydawca: Zysk i S-ka.

Per³a. Tom 2: Zas³ona tysi±ca ³ez

Per³a. Tom 2: Zas³ona tysi±ca ³ez

Eric Lustbader.
Cena: 35.00 z

Drugi tom wspania³ego cyklu Per³a, porównywalnego z najlepszymi dokonaniami T. Goodkinda i T. Williamsa. Riane i zarazem Dar Sala-at - wybawiciel zapowiedziany w proroctwach - z pomoc± przyjació³ ocali³a Kundalê od zniszczenia i odzyska³a Pier¶cieñ Piêciu Smoków. Pier¶cieñ wprawdzie zapobieg³ zak³adzie.

Zaklinacz

Zaklinacz

Robert J. Szmidt.
Cena: 27.00 z

Co by by³o, gdyby w jednym szeregu stanêli Wied¼min Geralt, Conan Barbarzyñca, oraz Leon Zawodowiec? Co by by³o, gdyby ¶wiat, w którym ¿yli, pe³en by³ odniesieñ do najwiêkszych fantastycznych dzie³ literackich i filmowych?  Co by by³o, gdyby opisano to z rozmachem Tolkiena i z humorem Monty Pythona?  Te pytania s± tylko z pozoru retoryczne.

Ostatnia saga

Ostatnia saga

Marcin Mortka.
Cena: 27.50 z

Ostatnia saga to bogata, wielow±tkowa powie¶æ o starciu dwóch zupe³nie ró¿nych rodzajów magii w surowym, okrutnym ¶wiecie odleg³ej Pó³nocy.  ISBN: 83-89595-00-1Rok wydania: 2003Wydawca: Runa Agencja Wydawnicza A.Brzeziñska.

Kroniki Tornoru. Tom 2: Tancerze z Arunu

Kroniki Tornoru. Tom 2: Tancerze z Arunu

Elizabeth Lynn.
Cena: 29.50 z

Akcja drugiego tomu Kronik Tornoru rozpoczyna siê kilka pokoleñ po wydarzeniach opisanych w Wie¿y Czat. Kerris jest kalekim m³odzieñcem mieszkaj±cym w Tornorze i kszta³c±cym siê na skrybê. Pewnego dnia przybywa po niego starszy brat Kel, dowodz±cy grup± czirisów. ISBN: 83-88431-76-5Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Wojna o d±b

Wojna o d±b

Emma Bull.
Cena: 28.00 z

Bohaterka Wojny o d±b, Eddi McCandry, gitarzystka i wokalistka rockowa, zrywa - i to ze sporym hukiem - ze swym ch³opakiem, nieodpowiedzialnym dupkiem i sukinsynem. A ¿e dupek i sukinsyn kieruje grup± rockow±, ta rozpada siê w diab³y. W rezultacie Eddi McCandry staje przed perspektyw± ¿ycia z zasi³ku.

Galilee

Galilee

Clive Barker.
Cena: 39.00 z

Wielow±tkowa saga opowiadaj±ca o trwaj±cym oko³o dwustu lat konflikcie miêdzy dwiema rodzinami- milionerami z rodu Geary i tajemnicz± famili± Barbarossa.  ISBN: 83-7298-378-XRok wydania: 2003Wydawca: Zysk i S-ka.

Ptak ¶mierci

Ptak ¶mierci

Harlan Ellison.
Cena: 27.50 z

Wielokrotny laureat najwa¿niejszych nagród w ¶wiatku fantastyki, kultowy pisarz amerykañski Harlan Ellison, przedstawia swoje najlepsze opowiadania i mikropowie¶ci. Taki wybór, zawieraj±cy wy³±cznie nagradzane opowiadania, nie zosta³ opublikowany nigdzie na ¶wiecie, nawet w ojczy¼nie autora.

Klejnot i wachlarz

Klejnot i wachlarz

Feliks W. Kres.
Cena: 29.90 z

Dziwna i niezwyk³a opowie¶æ dotycz±ca zdarzeñ w przeklêtej przez Boga i ludzi, ogarniêtej wojn± prowincji Valaquet w 1630 roku. Specjalnie jednak jest to opowie¶c o losach dwojga ludzi, których czyny odcisnê³y swe piêtno w historii Zjednoczonych Królestw.  ISBN: 83-89004-64-2 ?Rok wydania: 2003Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek Rodek.

Wichry Smoczogór

Wichry Smoczogór

Wit Szostak.
Cena: 21.50 z

Sta³o siê raz, ¿e siê staremu Smykowi dusza przewróci³a. I wszystkie k³opoty zaczê³y siê w³a¶nie od tego - a mo¿e nawet jeszcze wcze¶niej. Do¶æ, ¿e rych³o pó¼niej w Smoczogórach jê³y duæ wichry tak straszliwe, ¿e surowi i od pokoleñ hartowani zmienn± górsk± pogod± górale zlêkli siê, czy przypadkiem czym¶ nie zawinili W³adcy Wichrów.

Forteca smoków. Trylogii tom 3.

Forteca smoków. Trylogii tom 3.

C.J. Cherryh.
Cena: 35.00 z

Forteca smoków jest zwieñczeniem epickiej sagi osadzonej w ¶wiecie magii, przemocy i cudów. Tristen i jego przyjaciel Cefwyn, w³adca królestwa, musz± walczyæ w obronie ¶wiata przed istotami i z³em przyby³ym ze Spustoszenia-krainy ciemno¶ci.  ISBN: 83-7298-067-5Rok wydania: 2003Wydawca: Zysk i S-ka.

Stra¿nicy przystani. Hawk i Fisher

Stra¿nicy przystani. Hawk i Fisher

Simon R. Green.
Cena: 18.50 z

Pocz±tek nowej serii fantasy, bêd±cej po³±czeniem klasycznej fantasy magii i miecza oraz krymina³u i powie¶ci sensacyjnej. Po brawurowej rozprawie z wampirem kapitanowie stra¿y miejskiej Hawk i Fisher zostaj± wyznaczeni do ochrony radnego Blackstone'a, orêdownika reformy i jednego z nielicznych uczciwych polityków w mie¶cie.

Kroniki Tornoru. Tom3: Dziewczyna z pó³nocy

Kroniki Tornoru. Tom3: Dziewczyna z pó³nocy

Elizabeth Lynn.
Cena: 39.00 z

Ostatnia czê¶æ cyklu ods³ania tajemnice krainy Arun, czirisów i mistycznej religii cziji-sk³aniaj±cej ludzi do ¿ycia w harmonii z natur±. Przed latami, w mie¶cie zabroniono noszenia broni i wygnano wojowników. Teraz jednak znów przemycana jest broñ bia³a. Czy¿by mia³ nast±piæ koniec d³ugich lat spokoju w Arunie.

Krwawy trop

Krwawy trop

Steven Erikson.
Cena: 9.90 z

Krwawy trop opowiada o losach Bauchelaina i Korbala Broacha, rozgrywaj±cych siê w ¶wiecie Malazañskiej Ksiêgi Poleg³ych. Pierwsz± z opowie¶ci o mniej lub bardziej incydentalnych przygodach trzech postaci: lokaja, jego pana oraz towarzysza jego pana. Samo w sobie brzmi to ca³kiem zwyczajnie i na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ niez³ym sposobem na przedstawienie trzech niechêtnyc.

Obowi±zkowy gargulec

Obowi±zkowy gargulec

Piers Anthony.
Cena: 25.00 z

Gargulce s³yn± z solidno¶ci - czy mo¿e bardziej z niezmienno¶ci, czego mo¿na oczekiwaæ od stworzeñ z kamienia. Kiedy gargulec Gary zwraca siê Dobrego Maga Humfreya z pytaniem, jak zmieniæ przeznaczenie gargulców z Xant, Dobry Mag przygotowuje dla niego specjalne zadanie. Gary musi byæ gotowy na wszystko: zajmie siê opiek± nad ma³± dziewczynk± o imieniu Niespodzianka.

Ukochani poddani Cesarza. Tom 2: Szczury i rekiny.

Ukochani poddani Cesarza. Tom 2: Szczury i rekiny.

Tomasz Pi±tek.
Cena: 18.00 z

Rudow³osa Jonga szuka zemsty. Piêkny major Hengist szuka ¦wiêtego Obrazu. Genera³ Tundu Embroja szuka czego¶ do zjedzenia. Wszyscy szukaj± odpowiedzi na to, dlaczego musz± tak cierpieæ. W trakcie owych poszukiwañ major Hengist trafi na rozmem³an± i magiczn± Pó³noc, gdzie objawi± mu siê cudowne i niebezpieczne w³a¶ciwo¶ci elfiego mleka.

Kamieñ W³adzy. Tom 2: Stra¿nicy zaginionego

Kamieñ W³adzy. Tom 2: Stra¿nicy zaginionego

Margaret Tracy Weis Hickman.
Cena: 29.00 z

Minê³y dwa stulecia od chwili, kiedy zagin±³ kawa³ek Kamienia W³adzy – czê¶æ nale¿±ca do ludzi z Loerem. Ju¿ tylko nieliczni przedstawiciele ¿yj±cych na ¶wiecie sk³óconych z sob± ras pamiêtaj±, ¿e w ogóle kiedy¶ istnia³. Ale jest kto¶, kto nie zapomnia³: Gustav, Lord Dominium, cz³owiek, który za cel ¿ycia postawi³ sobie odnalezienie zagubionego fragmentu.

Kobierzec

Kobierzec

Clive Barker.
Cena: 33.00 z

Powie¶æ o jednoczesnym funkcjonowaniu dobra i z³a, to mroczne fantasy. W ¿yciu pary m³odych, wspó³cze¶nie ¿yj±cych Brytyjczyków przypadkiem pojawia siê dywan, w którym, o czym wkrótce siê przekonuj±, zawarty jest inny ¶wiat. Istniej± jednak z³e moce pragn±ce zniszczyæ go na zawsze.

Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 3: Miecze przeciw Krainie Ciemno¶ci

Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 3: Miecze przeciw Krainie Ciemno¶ci

Robin Wayne Bailey.
Cena: 14.00 z

Kontynuacja przygód popularnych bohaterów w legendarnym ¶wiecie Nehwonu, stworzonym przez Fritza Leibera. Wojownik Fafhrd i jego towarzysz, Szary Kocur, zostaj± przywo³ani przez umierajacego czarownika, by walczyæ z czarnoksiêsk± plag±, która szaleje po ulicach s³ynnego miasta Lankhmar. Bohaterowie staj± do wy¶cigu z czasem, ¶mierci± i najbole¶niejszymi wspomnieniami.

Wrota ¶wiatów. Z³a piosenka

Wrota ¶wiatów. Z³a piosenka

Tomasz Pacyñski.
Cena: 27.50 z

Po znikniêciu Matcha ¶wiat wokó³ puszczy Sherwood pozornie wraca do ³adu. W mie¶cie pojawia siê nowy szeryf, dla odmiany cz³ek uczciwy i praworz±dny, który postanawia ukróciæ grabie¿e i zapanowaæ nad chaosem. Tak¿e Ramirez i trupa kuglarzy próbuj± jako¶ porz±dkowaæ sobie ¿ycie. Jednak wszyscy maj± poczucie klêski.

Wizje alternatywne 5

Wizje alternatywne 5

Cena: 35.00 z

To antologia oryginalnych, nigdzie publikowanych dot±d opowiadañ, napisanych na zamówienia selekcjonera przez najlepszych polskich autorów fantastyki.  Nie by³o w³a¶ciwie wspó³czesnego autora w polskiej fantastyce, który nie zamie¶ci³by swojego tekstu w tej antologii. Redaktor serii nie stawia jednak wy³±cznie na uznane firmy.

Stra¿nicy Przystani. Zwyciêzca bierze wszystko

Stra¿nicy Przystani. Zwyciêzca bierze wszystko

Simon Green.
Cena: 18.50 z

Drugi tom serii Stra¿nicy Przystani - przygód Hawka i Fisher, w którym ka¿da ksi±¿ka jest zamkniêt± ca³o¶ci±, a ³±czy je tylko miejsce akcji i postacie g³ównych bohaterów. Ka¿de miasto posiada swoje ulubione krwawe sporty. Niektóre preferuj± tradycyjne pojedynki zapa¶nicze lub bokserskie, inne zaspokajaj± ¿±dzê krwi gawiedzi w starciach gladiatorów na arenie.

Herbata z kwiatem paproci

Herbata z kwiatem paproci

MIcha³ Studniarek.
Cena: 25.00 z

Adam Chors, ekonomista i dziennikarz, poznaje w herbaciarni tajemnicz± Goplanê, która prosi go o niezwyk³± przys³ugê - aby przyniós³ jej kwiat paproci. Adam przez furtkê na jednej ze staromiejskich uliczek trafia do magicznego ¶wiata. Dowiaduje siê coraz wiêcej o magicznym ludzie: ytopcach, leszych i domowiku-w³óczêdze.

Granica. Tom 2: Czas ³amania zakazów

Granica. Tom 2: Czas ³amania zakazów

Marina i Siergiej Andriej Diaczenko Walentinow.
Cena: 35.90 z

Drugi tom dylogii. Bohaterowie przedostaj± siê do Naczynia, z którego pochodzi heros Rio. W po¶cig za nimi rusza, kierowany prastar± magi± dziada Pañki, czerkaski setnik z grupa mo³ojców. Co wyniknie z konfrontacji obydwu ¶wiatów?  ISBN: 83-88431-90-0Rok wydania: 2004Wydawca: Solaris.

Przygody Fryda i Szarego Kocura. Tom 2: Przez mg³y i morza

Przygody Fryda i Szarego Kocura. Tom 2: Przez mg³y i morza

Fritz Leiber.
Cena: 26.50 z

Drugi tom przygód Fafryda i Szarego Kocura. U³o¿one chronologicznie opowiadania uk³adaj± siê we wspania³±, z niczym nieporównywaln± sagê. Z zawarto¶ci tego tomu wielk± s³awê zdoby³y: d³u¿sze opowiadanie 'Ciê¿kie czasy w Lankmarze' i nowela 'Gambit adepta'. ISBN: 83-88431-49-8Rok wydania: 2004Wydawca: Solaris.

Rycerz bezkonny

Rycerz bezkonny

Romuald Pawlak.
Cena: 23.50 z

Fillegan z Wake ma prawdziwego pecha. Choæ marzeniami siêga gwiazd, ¿ycie wci±¿ bole¶nie go do¶wiadcza, ka¿±c sypiaæ po wykrotach i poruszaæ siê pieszo. Nasz bohater zarabia na ¿ycie kradn±c, najmuj±c siê do noszenia ciê¿arów jako niewykwalifikowany robotnik czy wreszcie za nêdzny grosz pasuj±c na równych sobie szlachciców przebrzyd³ych kupców.

Wojownicy otch³ani. Ksiêga 2

Wojownicy otch³ani. Ksiêga 2

Robert King.
Cena: 25.00 z

Chocia¿ Aereas uratowa³ swojego wuja z diabelskich szponów, ukochan± Ninê odebra³ mu przebieg³y Jandau... oraz czelu¶cie Otch³ani. M³odzieniec rusza na wyprawê do podziemnego ¶wiata, aby odnale¼æ kuzynkê, ale odkrywa, ¿e na sferach mo¿na zgin±æ nie tylko ciele¶nie. Nina oszala³a.

Rok i prawne komplikacje

Rok i prawne komplikacje

Piers Anthony.
Cena: 25.00 z

Cykl Xanth. Próbuj±c rozwi±zaæ osobisty problem, paskudna demonica Metria zwraca siê o pomoc do Dobrego Maga Humpfreya. Jednak warunkiem jest wykonanie niebezpiecznego zadania. Metria musi przeszukaæ Xanth wzd³u¿ i wszerz i znale¼æ odpowiedni sk³ad sêdziowski na rozprawê Roxanne Rok, znanego ze swej szlachetno¶ci i cnót ptaka.

Miêdzy otch³ani± a morzem

Miêdzy otch³ani± a morzem

Agnieszka Ha³as.
Cena: 26.00 z

Zbiór wszystkich dot±d napisanych utworów (w tym kilka premierowych tekstów) po¶wiêconych jednemu z najbardziej oryginalnych bohaterów polskiej fantasy. Znakomity jêzyk i klimat opowie¶ci o ¿miju, mordercy i magu zarazem, niesamowity ¶wiat pe³en czarów, demonów i przemocy. Obowi±zkowa lektura ka¿dego mi³o¶nika gatunku ISBN: 83-920235-0-1Rok wydania: 2003Wydawca: ARES Dom Wyd.

Nocny sokó³

Nocny sokó³

David Gemmell.
Cena: 27.90 z

Druga, osadzona w nowym ¶wiecie (Miecz w burzy), powie¶æ twórcy sagi Drenajów. Upiory przesz³o¶ci powstaj±. A wszystko zaczê³o siê od ¶lubowania: ?pewnego dnia wyrwê mu to jego parszywe serce!, z³o¿onego przez pewnego m³odzieñca. Ów m³odzian to wyjêty spod prawa Bane zwany te¿ Bêkartem, chocia¿ nikt nie wyrzek³ tego miana w jego obecno¶ci.

Stra¿nicy Przystani. Bogobójca

Stra¿nicy Przystani. Bogobójca

Simon R. Green.
Cena: 18.50 z

Bogowie przychodz± i odchodz±. Ulicê Bogów zamieszkuj± istoty warte wiêcej, a zarazem mniej ni¿ cz³owiek, istoty budz±ce podziw i uwielbienie, strach i trwogê - i marzenia o niezmierzonej potêdze. Nikt nie wie, kim ani czym s±. Istnia³y, nim cz³owiek wybudowa³ ulicê Bogów, bêd± istnieæ, gdy pozostan± po niej ju¿ tylko zgliszcza i wspomnienia.

Dziecko nocy. Saga o krukach ksiêga 3.

Dziecko nocy. Saga o krukach ksiêga 3.

James Barclay.
Cena: 34.90 z

Wsztystko zaczê³o siê od Przyp³ywu.Nadchodzi nowa moc, która zmiecie cztery Kolegia Magii potê¿n± fal± many. To moc ziemi, która objawia siê w piêcioletniej Lyannie. Dziewczynka mo¿e nie¶wiadomie zniszczyæ Balaiê. Kolegia, zdecydowane utrzymaæ swoj± w³adzê, uczyni± wszystko, by dziewczynkê kontrolowaæ.

Poszarpane granie

Poszarpane granie

Wit Szostak.
Cena: 27.50 z

Jak wiadomo, czarty w³asnych dusz nie maj±, dlatego s± na ludzkie bardzo ³ase. Lata³y wiêc po Smoczogórach na skrzyd³ach wichrów i srodze ludzi prze¶ladowa³y, dusze im wykradaj±c. Najgorzej za¶ dzia³o siê w Jasionce, która le¿a³a blisko Czartaka, siedziby kusicieli. Czarty by³y podsteopne i ka¿dego górala podchodzi³y inaczej.

Ukochani poddani cesarza. Tom 3: Elfy i ludzie

Ukochani poddani cesarza. Tom 3: Elfy i ludzie

Tomasz Pi±tek.
Cena: 18.00 z

Po ¯mijach i kretach, po Szczurach i rekinach, przychodzi czas na prawdziwe bestie. Elfy i ludzie. Ostatni tom sagi Ukochani Poddani Cesarza. I ostatnia szansa, aby dowiedzieæ siê, co siê sta³o z rudow³os± z³odziejk± Jong±, z tchórzliwym genera³em Tundu Embroja, z piêknym majorem Hengistem.

Magia przeciw prawu. Magioso

Magia przeciw prawu. Magioso

Henry Lion Oldi.
Cena: 31.90 z

Prawo zakazuje u¿ywania magii. Za pierwsze przewinienie magioso jest zsy³any na Syberiê, za recydywê jest tylko jedna kara - ¶mieræ. Dwaj ukarani magowie po odbyciu katorgi s± zes³ani na syberyjsk± wie¶. Zmuszeni okoliczno¶ciami ponownie ³ami± prawo... Uciekaj± na Krym, do Cyganów, dla których magia jest ca³ym ¿yciem.

Cieñ na szkle tom 1:  Widok w zwierciadle 1

Cieñ na szkle tom 1: Widok w zwierciadle 1

Jan Irvine.
Cena: 18.50 z

Niegdy¶ istnia³y trzy ¶wiaty zamieszkiwane przez trzy rasy ludzkie. Wówczas to z pustki przyby³a czwarta rasa, Charonidzi, i doprowadzaj±c ¶wiaty do krawêdzi zag³ady, na zawsze zachwia³a równowagê pomiêdzy nimi.  Karan, wra¿liwa kobieta mieszanego pochodzenia, zostaje zmuszona do kradzie¿y staro¿ytnego artefaktu.

Cieñ na szkle tom 2: Widok w zwierciadle ks.1

Cieñ na szkle tom 2: Widok w zwierciadle ks.1

Jan Irvine.
Cena: 17.90 z

Niegdy¶ istnia³y trzy ¶wiaty zamieszkiwane przez trzy rasy ludzkie. Wówczas to z pustki przyby³a czwarta rasa, Charonidzi, i doprowadzaj±c ¶wiaty do krawêdzi zag³ady, na zawsze zachwia³a równowagê pomiêdzy nimi.  Karan, wra¿liwa kobieta mieszanego pochodzenia, zostaje zmuszona do kradzie¿y staro¿ytnego artefaktu.

Amber. Ksiêga 9: Rycerz Cieni

Amber. Ksiêga 9: Rycerz Cieni

Roger Zelazny.
Cena: 18.50 z

Zielone oczy, ciemne w³osy, ³uskowe rêkawice, miecz przy boku i peleryna spiêta klamr±. Tak wygl±da³ Corwin, ksi±¿ê Amberu. Prze¿y³ kilkaset lat na Ziemi, a potem powróci³, by walczyæ o tron prawdziwego ¶wiata, ale teraz s³uch o nim zagin±³? Do Corwina podobny jest jego syn, Merlin, który zapragn±³ odwiedziæ królewski ¶wiat Amberu.

Mag z ³aski prawa. Magnet

Mag z ³aski prawa. Magnet

Henry Lion Oldi.
Cena: 31.90 z

Dwaj Magowie - Dama Dzwonkowa i Walet Winny wraz ze swoimi uczniami przechodz± na stronê Prawa i ucz± w elitarnej szkole kadetów, kszta³c±cej agentów do walki z magi±. Ale wci±¿ wisz± nad nimi konsekwencje za zawarcie arcytrudnego paktu magicznego, zwanego bruderszaftem. Magia nie ma zamiaru znikn±æ z powierzchni Ziemi i ¶wiadomo¶ci ludzi.

Tam bêd± smoki

Tam bêd± smoki

John Ringo.
Cena: 29.90 z

W przysz³o¶ci nie ma trudu, wojen, chorób i przedwczesnej ¶mierci. Chorych lecz± nanity, replikatory produkuj± ¿ywno¶æ, a dziêki teleportacji w ka¿dej chwili mo¿na przenie¶æ siê do dowolnego miejsca na ziemi. Dzieci rodz± siê w pêcherzach si³owych, bawi± siê, przenosz±c góry, i dorastaj±, surfuj±c na nartach energetycznych przez powierzchnie oceanów.

W³adcy Runów. Tom 4: Ko¶cielisko

W³adcy Runów. Tom 4: Ko¶cielisko

David Farland.
Cena: 29.90 z

Czwarty tom popularnej serii fantasy. Nad ziemi± z wolna zapadaj± ciemno¶ci, z coraz mroczniejszego nieba pada budz±cy grozê deszcz gwiazd. Aby ratowaæ ¶wiat przed naci±gaj±cym kataklizmem, Gaborn Val Orden rusza na wyprawê w g³êbokie podziemia, gdzie ¿yje odpowiadaj±ca za te plagi mityczna Jedyna Prawdziwa W³adczyni.

Zdrada

Zdrada

Fiona McIntosh.
Cena: 29.90 z

W mitach Tallinoru tkwi g³êboko zakorzeniona mroczna historia o zdradzie i spustoszeniu - opowie¶æ o potê¿nym czarnoksiê¿niku Orlacu, który niegdy¶ zburzy³ s³ynne miasto Caremboche i by³ bliski zniszczenia ca³ej krainy. Teraz Orlac pragnie siê zem¶ciæ, a powstrzymaæ zag³adê mo¿e tylko prosty wiejski ch³opak Tor Gynt.

Wschodz±cy cieñ

Wschodz±cy cieñ

Robert Jordan.
Cena: 33.00 z

Kamieñ £zy, legendarna forteca, zostaje zdobyty. Callandor trafia do r±k tego, który jest godny nim w³adaæ. To zaledwie pocz±tek dla Randa al'Thora, pasterza, który sta³ siê Smokiem Odrodzonym. Przyjaciele i wrogowie mobilizuj± siê, sporz±dzaj± plany dzia³ania, knuj± spiski, podczas gdy Smok studiuje teksty proroctw i z najwiêkszym wysi³kiem stara siê kontrolowaæ przepe³niaj±.

Eragon

Eragon

Christopher Paolini.
Cena: 29.90 z

Fantastyczna ksi±¿ka napisana przez 15-letniego ch³opca czyta siê ³atwo, lekko i przyjemnie. To opowie¶æ o Eragonie, ch³opcu, który pewnego dnia znajduje smocze jajo. Od tego momentu zaczyna siê jego przygoda z magi±, czarami i smokiem. Format: miêkka ok³adka, 496 stronWydawnictwo: MAG.

Córka ¿elaznego smoka

Córka ¿elaznego smoka

Michael Swanwick.
Cena: 23.00 z

Jane jest podmieñcem, porwanym w dzieciñstwie przez elfy. Tak jak inni ludzie wykonuje niewolnicz± pracê dla swych w³adców. Pewnego dnia jej los siê odmienia. Spotyka ¿elaznego smoka, równie¿ uwiêzionego przez elfy. Wspólnie udaje im siê zbiec z niewoli. To jednak dopiero pocz±tek drogi do prawdziwej wolno¶ci.

Ostatni smok

Ostatni smok

Iwona Surmik.
Cena: 25.00 z

Niegdy¶ budzi³y grozê. Pokonane, sta³y siê legend±. Najbardziej magiczne ze stworzeñ. Smoki. Smocza wojna skoñczy³a siê dawno temu i obros³a legend±. Po wybiciu bestii ¶wiat wydaje siê spokojny i bezpieczny. Prze¶ladowania usta³y, Obdarowani ¿yj± obok zwyk³ych ludzi, choæ ich niezwyk³e talenty nie przysparzaj± im samych rado¶ci.

Ksiêga Aszy. Tom 1: Utracona historia

Ksiêga Aszy. Tom 1: Utracona historia

Mary Gentle.
Cena: 29.90 z

Co¶ kaza³o Aszy spojrzeæ w górê.Po chwili u¶wiadomi³a sobie, ¿e pod±¿y³a za wzrokiem Daniela de Quesady, którego przekrwione oczy mia³y ekstatyczny wyraz. Patrzy³a prosto w b³êkit nieba, prosto w roz¿arzony do bia³o¶ci dysk s³oñca, znajduj±cego siê w najwy¿szym punkcie swej drogi.

Opowie¶æ Barda. Zamek Z³udzeñ

Opowie¶æ Barda. Zamek Z³udzeñ

Mercedes Lackey, Josephy Sherman.
Cena: 22.00 z

M³ody bard stawia czo³a misternym sieciom k³amstw i oszustw w ¶wiecie, w którym nic nie jest tym, czym siê wydaje - a wszêdzie kryj± siê pu³apki na nie¶wiadomego tego faktu cz³owieka.Kiedy m³ody Kevin zosta³ uczniem barda, s±dzi³, ¿e jego nowe ¿ycie bêdzie wype³nione podniecaj±cymi przygodami.

Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 5: O krok od zguby

Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 5: O krok od zguby

Fritz Leiber.
Cena: 26.50 z

Pi±ty tom zawiera kilka krótkich opowiadañ i jedn± mikropowie¶æ - Oszronion± Wyspê - gdzie nasi bohaterowie kieruj± siê na czele zebranych najemników, by chroniæ j± przed najazdem Mingoli. Tymczasem w³adcy wyspy nic nie wiedz± o planowanej napa¶ci. Tym, czym najbardziej i najszerzej zas³yn±³ Fritz Leiber.

Opowie¶æ Barda. Forteca Lodu i Ognia

Opowie¶æ Barda. Forteca Lodu i Ognia

Mercedes Lackey, Ru Emerson.
Cena: 24.90 z

Kto by³ czarnoksiê¿nikiem, bêdzie nim ju¿ zawsze A przynajmniej tak w³a¶nie mówi± elfy m³odemu cz³owiekowi Gawaine'owi o jego mistrzu, mrocznym elfie Naitachalu. Gawaine oczywi¶cie im nie wierzy; Naitachal zawsze traktowa³ go dobrze i szlachetnie, wyja¶niaj±c, ¿e choæ by³ kiedy¶ mrocznym elfem czarnoksiê¿nikiem i zachowa³ mahoniowy kolor skóry swej rasy.

Crystalicum - Znany Wszech¶wiat

Crystalicum - Znany Wszech¶wiat

Tomasz Z. Majkowski.
Cena: 29.90 z

Ilustrowane wspomnienia pana Marco di Mirandeo, ambasadora Miasta Tysi±ca Kolumn na dworze Cesarza Lodowych Elfów, podró¿nika, ¿o³nierza fortuny oraz awanturnika.Ksi±¿ka niniejsza jest bram± – gdy otworzysz jej ok³adki, znajdziesz siê w magicznym Znanym Wszech¶wiecie. ¦ledz±c losy g³ównego bohatera poznasz to niezwyk³e uniwersum – wraz z nim po¿eglujesz na pok³adzie .