e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Science Fiction


Agonia

Agonia

Rosny Aine.
Cena: 7.44 z

Agonia - to klasyka europejskiej literatury scince-fiction. Akcja powie¶ci rozgrywa siê w po³owie IV tysi±cleciu n.e. Lawinowo rozwijaj±ca siê technologia, wymykaj±ca siê spod kontroli cz³owieka, spowodowa³a nieodwracaln± katastrofê ekologiczn± w skali globalnej. Trwa zawiniona przez ludzi agonia ¶wiata ¿ywego - koñczy siê epoka wody.

Upadek Anio³ów

Upadek Anio³ów

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz.
Cena: 16.62 z

Spe³ni³a siê Apokalipsa ¦wiêtego Jana. Ziemia zosta³a zaatakowana i zniszczona. Kilka kr±¿owników ocala³ych z pogromu przedziera siê przez bezkres kosmosu, szukaj±c ocalenia na niezbadanych dot±d Przestrzeniach Niczyich. Dramat, sensacja, szybka akcja, pytania o sens istnienia - to wszystko powoduje, ze Upadek anio³ów czyta siê jednym tchem.

Echa wojny ¶wiatów

Echa wojny ¶wiatów

Kevin J. Anderson.
Cena: 20.40 z

Najlepsi amerykañscy pisarze science fiction wcielaj± siê w znane postacie ¿yj±ce na prze³omie XIX i XX wieku i z ich punktu widzenia relacjonuj± inwazje Marsjan. Wydarzenia opisane przez Wellsa w Wojnie ¶wiatów zyskuj± nowy wymiar, czytelnik za¶ nie mo¿e oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ma przed sob± teksty Henry'ego Jamesa, Marka Twaina, Rudyarda Kiplinga, H.

Stan niewolno¶ci

Stan niewolno¶ci

Lois McMaster Bujold.
Cena: 15.30 z

Utopijna opowie¶æ o genetycznie zmodyfikowanych ludziach, przystosowanych do ¿ycia w niewa¿ko¶ci. Bez kontaktu z innymi Ziemianami czwor±czki prowadz± sielankowy ¿ywot, ale tylko do momentu, gdy interesy konsorcjum ³o¿±cego na projekt, w trakcie którego powstali, przestaj± byæ ich interesami.

Wrota Anubisa

Wrota Anubisa

Tim Powers.
Cena: 27.79 z

Profesor Brendan Doyle przybywa do Londynu na zaproszenie szefa osrodka badañ interdyscyplinarnych. Odkry³ on szczeliny w strukturze czasu i planuje podró¿ w przesz³o¶æ do roku 1810. doyle postanawia wzi±æ udzia³ w niezywk³ej wyprawie. W dziewiêtnastowiecznym Londynie zostaje porwany przez s³ugê egipskiego czarnoksiê¿nika.

Sten. Powrót imperatora

Sten. Powrót imperatora

Allan Cole.
Cena: 27.79 z

Po zabójstwie rz±dy w pañstwie przejmuje Rada. Nie potrafi jednak dotrzeæ do podstawowego ¼ród³a energii, któr± wykorzystuj± niemal wszystkie technologie i systemy napêdu. Kiedy próby poszukiwania punktu zaopatrzenia nie daj± rezultatu, Rada postanawia pojmaæ by³ych wspó³pracowników Imperatora znaj±cych sekret dostaw.

Wir. Tom 7 cyklu Sten

Wir. Tom 7 cyklu Sten

Allan Chris Cole Bunch.
Cena: 24.73 z

Wieczny Imperator mianuje Stena ambasadorem pe³nomocnym w Mg³awicy Altaic. Szalej±ca tam wojna domowa zagra¿a stabilno¶ci Imperiu. Sten próbuje ³agodzic konflikty, gdy jednak napotyka na kolejne trudno¶ci, zaczyna ppdejrzewaæ, ¿e to co¶ wiêcej ni¿ lokalne zamieszki. Kto¶ dzia³±j±cy w najg³êbszym ukryciu manipuluje wydarzeniami, sieje zamêt i zniszczenie.

Godzilla

Godzilla

Stephen Molstad.
Cena: 26.86 z

Gojira z japoñskiej legendy o potworze napadaj±cym na ¿eglarzy - znana mi³o¶nikom monstrualnych stworów rodem ze ¶wiata science fiction jako Godzilla z filmu Ishiro Hondy - teraz atakuje Nowy Jork. W tej opowie¶ci o siej±cym spustoszenie, zmutowanym przez napromieniowanie jaszczurze ludzko¶æ walczyæ musi o przetrwanie nie tylko z samym potworem.

Chaga

Chaga

Ian McDonald.
Cena: 25.00 z

Zaczê³o siê w roku 2002 od dziwnych zjawisk na powierzchni jednego z ksiê¿yców Saturna. Potem nast±pi³o uderzenie meteorytu w Kilimand¿aro, a nastêpnie zaka¿enie dziwn± wegetacyjn± form± ¿ycia, nazywan± Chaga. Dla Gaby McAslan i ekipy dziennikarzy SkyNetu jest to ¿yciowy temat. Gaby pragnie ujawniæ prawdê dotycz±c± Chagi, ale natrafia na mur urzêdowych tajemnic.

Najemnik

Najemnik

Iain M. Banks.
Cena: 18.00 z

Dopóki Cheradenine Zakalwe by³ tajnym agentem Kultury, jego ¿ycie toczy³o siê w miarê spokojnym rytmem: ot, zwyk³e intrygi, podstêpne plany, od czasu do czasu wojskowa operacja na jakiej¶ odleg³ej planecie. Wszystko to uleg³o radykalnej zmianie w chwili, kiedy Diziet Sma wziê³a jego los w swoje rêce.

Brzegi zapomnianego morza

Brzegi zapomnianego morza

Jack McDevitt.
Cena: 24.00 z

Wszystko zaczê³o siê na polu pszenicy w Pó³nocnej Dakocie. Z ziemi wystawa³a ¿elazna trójk±tna p³ytka, przypominaj±ca p³etwê rekina. Tom Lasker zrobi³ to, co uczyni³by ka¿dy farmer: Próbowa³ j± wykopaæ. By³a to czê¶æ umocowana na maszcie wielkiego jachtu, który nie wiadomo sk±d znalaz³ siê na prerii, w miejscu odleg³ym od oceanu o dwa tysi±ce mil.

Planeta Majipoor. Czê¶æ 5: Czarnoksiê¿nicy Majipooru

Planeta Majipoor. Czê¶æ 5: Czarnoksiê¿nicy Majipooru

Robert Silverberg.
Cena: 28.00 z

ISBN: 83-7180-535-7Rok wydania: 1999Wydawca: PRÓSZYÑSKI I S-ka S.A. .

Stacja Anio³ów

Stacja Anio³ów

Walter Jon Williams.
Cena: 29.00 z

Ubu i jego siostra Maria s± uciekinierami. ¦cigani we wszystkich znanych ¶wiatach za d³ugi i oszustwa, wyruszaj± na kosmiczn± tu³aczkê w poszukiwaniu fortuny. Podczas eksploracji jednego z dotychczas niezbadanych uk³adów natykaj± siê na olbrzymi statek obcych - dochodzi do pierwszego kontaktu w historii ludzko¶ci.

Pierwszy brzask

Pierwszy brzask

Mike Moscoe.
Cena: 28.99 z

Kiedy sztucznie stworzona zaraza zagra¿a ka¿dej istocie na ziemi, dwójka ¿o³nierzy z XXI wieku musi cofn±æ siê g³êboko w przesz³o¶æ. S± jedyn± nadziej± zrozpaczonego ¶wiata, a ich misj± jest odwrócenie losów wojny przegranej sze¶æ tysiêcy lat temu. Szanse na zwyciêstwo s± nies³ychanie nik³e .

Nie masz wroga prócz czasu

Nie masz wroga prócz czasu

Michael Bishop.
Cena: 28.99 z

Samotnik John Monegal podczas snu trafia do niezwyk³ego ¶wiata bujnych zielonych sawann, prehistorycznych gro¼nych bestii oraz pierwotnych ludzi z Zarakalu. Te wyjatkowe wizje zosta³y wykorzystane w projekcie Bia³y Sfinks - tajnym rz±dowym eksperymencie, dziêki któremu bohater przenosi siê miliony lat w przesz³o¶æ, do Afryki z jego snów.

¦wiat³o dnia

¦wiat³o dnia

Molly Gloss.
Cena: 25.00 z

Kwakrzy od wielu lat ¿yli w Ameryce, kultywuj±c sw± wiarê i mi³o¶æ bli¼niego po¶ród wojen i chaosu. Gdy Ziemi zaczyna zagra¿aæ nieuchronna katastrofa ekologiczna, pojmuj±, ¿e w tym ¶wiecie nie ma ju¿ dla nich miejsca. Inne spo³eczno¶ci ziemskiej kontrkultury przenosz± siê na stacje orbitalne, by tam pracowaæ nad stworzeniem alternatywnych spo³eczeñstw.

Planeta ¶mierci 3

Planeta ¶mierci 3

Harry Harrison.
Cena: 19.80 z

Pyrrus to zabójcza planeta. Ale w galaktyce istnieje ¶wiat jeszcze bardziej przera¿aj±cy. Felicity jest ponur± aren± nieustaj±cej krwawej wojny dzikich plemion. Tylko osadnicy z Pyrrusa, wyposa¿eni genetycznie w niezwyk³e umiejêtno¶ci walki, mog± odwa¿yæ siê postawiæ stopê na powierzchni gro¼nej planety.

Domek ¶wieczki

Domek ¶wieczki

Zdzis³aw Domolewski.
Cena: 27.00 z

Mroczna, nastrojowa powie¶æ, g³êboko zakorzeniona w najlepszej tradycji literatury SF. Ted McOvy jest prawdopodobnie ostatnim mieszkañcem demonicznego Miasta, który ¿yje na w³asny rachunek - inni ju¿ dawno zrezygnowali z samodzielnego kszta³towania swoich losów. McOvy chce pozostaæ sob±, walczy o wolno¶æ.

Ksiêga Nowego S³oñca. Tom 3: Miecz Liktora

Ksiêga Nowego S³oñca. Tom 3: Miecz Liktora

Gene Wolfe.
Cena: 29.00 z

Severian dociera do Thraxu, miejsca swego przeznaczenia, i obejmuje zaszczytne stanowisko liktora. Po pewnym czasie jednak zaczyna w±tpiæ w celowo¶æ wykonywanego przez siebie zawodu kata i w koñcu ucieka z miasta, by wyruszyæ w kolejn±, d³ug± i niebezpieczn± podró¿.  Rok wydania: 2001Stron: 300Oprawa: broszuraFormat: 125/183T³umacz: Arkadiusz Nakoniecznik.

W³adca bestii

W³adca bestii

Andre Norton.
Cena: 23.00 z

Pierwszy tom cyklu opowiadaj±cego o przygodach tytu³owego W³adcy Bestii, Hosteena Storma - zdemobilizowanego cz³onka ziemskich oddzia³ów specjalnych, po³±czonego telepatyczn± wiêzi± z zespo³em walecznych zwierz±t. Storm przybywa na planetê Arzor, zamieszkan± przez nielicznych, ¿yj±cych w rozproszeniu ludzi oraz humanoidalnych tubylców, trudni±cych siê g³ównie my¶listwem.

¦wiaty braci Strugackich. Czas uczniów

¦wiaty braci Strugackich. Czas uczniów

Cena: 33.00 z

Czas uczniów. ¦wiaty braci Strugackich to rosyjska antologia w rodzaju bazuj±cych na twórczo¶ci Asimova i Bradbury'ego Przyjació³ Fundacji oraz Kronik bradburiañskich. £ukianienko, Kudriawcew, Rybakow, £azarczuk i kilku jeszcze doskona³ych, zafascynowanych twórczo¶ci± Borysa i Arkadija Strugackich pisarzy z³o¿y³o tu ho³d tym najwybitniejszym bez w±tpienia rosyjskim twórcom scie.

Dominium Solarne. Kolory sztandarów

Dominium Solarne. Kolory sztandarów

Tomasz Ko³odziejczak.
Cena: 14.36 z

Na Glaudiusie, wê¼le jednego z hipergalaktycznych szlaków, rozwija siê wolna kolonia. Jej mieszkañcy próbuj± utrzymaæ niezale¿no¶æ od najwiêkszego ludzkiego imperium, Dominium Solarnego. Daniel Bondaree musi stawiæ czo³o tajemniczym korgardom, gladiañskim zdrajcom i solarnym cyber¿o³nierzom.

Dominim Solarne: Schwytany w ¶wiat³a

Dominim Solarne: Schwytany w ¶wiat³a

Tomasz Ko³odziejczak.
Cena: 18.50 z

Na Gladiusie wci±¿ trwa wojna. Korgardzi pustosz± planetê. Nowi elektorzy, ca³kowicie podporz±dkowani Dominium Solarnemu, zaczynaj± toczyæ walkê o w³adzê. W uk³adzie pojawiaj± siê agenci obcych ras. Daniel Bondaree, by³y tanator i rebeliant, opuszcza wiêzienie. Jednak nie dane mu bêdzie spokojne ¿ycie.

Handlarze kosmosem

Handlarze kosmosem

Frederik Pohl, C.M. Kornbluth.
Cena: 26.90 z

¦wiat jest przepe³niony i wyeksploatowany, ludzko¶æ stoi na skraju ekologicznej katastrofy. Samochody zast±piono pojazdami z napêdem peda³owym, za po¿ywienie s³u¿y chemiczna substancja produkowana na bazie soi, klatki schodowe biurowców s³u¿± za sypialnie dla pracowników. Podstaw± funkcjonowania gospodarki jest niepohamowana konsumpcja.

Mocny program

Mocny program

Bartek ¦widerski.
Cena: 21.50 z

Wybór opowiadañ m³odego socjologa i dziennikarza. Wizje zaskakuj±ce ró¿norodno¶ci± pomys³ów, dekoracji i postaci (nie tylko ludzkich), bawi±ce humorem i wartk± akcj±. ''Mocny program'' autora to oderwaæ czytelnika od ¶wiata za oknem, by w koñcu zapewniæ mu miêkkie l±dowanie w jego centrum.

Cyteen. Oczyszczenie

Cyteen. Oczyszczenie

C.J. Cherrryh.
Cena: 34.00 z

Piêtnastoletni klon Ariane Emory szykuje siê do odzyskania maj±tku i wp³ywów swojej genialnej poprzedniczki. Bardzo pomaga jej w tym program pozostawiony przez s³ynn± naukowiec. Dziewczyna poznaje tajemnice Unii, projektu Gehenana i dyplomatycznych gierek z Sojuszem. Dowiaduje siê tak¿e o strasznej gro¼bie wisz±cej nad gatunkiem ludzkim.

Niebezpieczne wizje

Niebezpieczne wizje

Harlan Ellison.
Cena: 44.95 z

Legendarna antologia, która przynios³a Ellisonowi specjalna statuetkê Hugo, a teksty z niej otrzyma³y Hugo, Nebule i wiele innych nagród. To najs³ynniejsza antologia fantastyki XX wieku, przet³umaczona i wydana w olbrzymich nak³adach w wielu krajach ¶wiata.  Ok³adka: miêkkaLiczba stron: 669 ISBN: 83-88431-65-XRok wydania: 2002Wydawca: Solaris.

Urodziny ¶wiata

Urodziny ¶wiata

Ursula K. Le Guin.
Cena: 29.90 z

Twórcy lubi± powroty... w tych o¶miu opowiadaniach Ursula LeGuin, jedna z najlepszych i najczê¶ciej nagradzanych autorek SF i fantasy odwiedza ponownie stworzony przez siebie wszech¶wiat, znan± miêdzy innymi z Lewej rêki ciemno¶ci Ekumenê. Wraz z ni± poznajemy nowe planety, nowych ludzi i zwyczaje, czasem jak¿e odmienne od tego, czego siê spodziewamy.

Bitwa o ziemiê

Bitwa o ziemiê

L.Ron Hubbard.
Cena: 53.59 z

W roku 3000 nie istniej± pañstwa ani miasta... Ziemia to opustosza³e pobojowisko. W o¶miu nakrytych kopu³ami bazach wydobywczych, rozsianych na jej powierzchni, bezwzglêdni przybysze z planety Psychlo wydobywaj± mineralne zasoby globu, którego populacjê zniszczyli niemal ca³kowicie tysi±c lat wcze¶niej.

Wszech¶wiat Lema

Wszech¶wiat Lema

Jerzy Jarzêbski.
Cena: 35.91 z

Autor, historyk i krytyk literatury, zajmuje siê w swoim studium pisarstwem i filozofi± Lema, w których odszukuje pewn± wizjê po³±czonej ze sob± ¶ci¶le humanistyki i techniki, fabu³y i filozofii cz³owieka naszej ery.   ISBN: 83-08-03343-1Rok wydania: 2003Wydawca: LITERACKIE Wydawnictwo.

Podró¿ Czechowa

Podró¿ Czechowa

Ian Watson.
Cena: 18.00 z

Nowa ksi±¿ka Iana Watsona, interesuj±ca powie¶æ scence fiction o podró¿y w czasie i przestrzeni, gdzie w roli g³ównej wystêpuje rosyjski dramatopisarz Antoni Czechow i astronom Konstanty Cio³kowski. ISBN: 83-88431-44-7Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Zimne brzegi

Zimne brzegi

Siergiej £ukjanienko.
Cena: 25.93 z

¦wiat przysz³o¶æi, w którym najcenniejszym surowcem jest metal. Pewnego dnia los ³±czy ze sob± dwie postacie: z³odzieja i dwunastoletniego ch³opca, którzy uciekaj± razem z transportu do kopalni. Jednak intensywno¶æ poszukiwañ ka¿e podejrzewaæ z³odziejowi, ¿e ch³opiec nie jest tym, za kogo siê podaje.

Mars

Mars

Rafa³ Kosik.
Cena: 27.00 z

W roku 2040 ludzie stanêli na powierzchni Marsa. Trzysta lat pó¼niej powierzchnia terraformowanej planety przyjê³a miliony kolonistów z przeludnionej Ziemi. Nie wszystko jednak zosta³o przygotowane tak, jak to zachwalaj± biura werbunkowe. Spiski, zdrada, zagadki Czerwonej planety, wszystko to sk³ada siê na jedn± z ciekawszych.

U¶pione archiwum Yggdrasill 1

U¶pione archiwum Yggdrasill 1

Wawrzyniec Podrzucki.
Cena: 26.50 z

Przygodowa powie¶æ SF. Thomas Farquahart, m³ody stra¿nik prawa w spokojnej osadzie New Cheshire, za namow± przyjaciela wyrusza w podró¿ po Drzewie. Jest to gigantyczna, ¿ywa nanostruktura, która ju¿ od wieków jest domem ludzi. Wspó³istniej±c z tym niezwyk³ym organizmem ludzko¶æ zmieni³a siê i podzieli³a na tysi±ce odrêbnych kultur.

Saga o Dorsajach. Tom 5: Gildia orêdowników

Saga o Dorsajach. Tom 5: Gildia orêdowników

Gordon R. Dickson.
Cena: 35.90 z

Hala ogarnia zw±tpnienie w s³uszno¶æ wybranej drogi - zjednoczone floty M³odszych ¦wiatów oblegaj±, zamkniête za polem si³owym, Ziemiê i Encyklopediê Ostateczn±, wraz ze wszystkimi si³ami dorsajskimi... Ok³adka: miêkkaLiczba stron: 490 ISBN: 83-88431-34-XRok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Modyfikowany wêgiel

Modyfikowany wêgiel

Richard Morgan.
Cena: 25.50 z

W dwudziestym szóstym wieku ludzko¶æ rozprzestrzeni³a siê po galaktyce, zabieraj±c ze sob± w zimny kosmos podzia³y rasowe i religijne. Pomimo napiêæ i wybuchaj±cych tu i ówdzie krwawych wojen, Protektorat NZ trzyma nowe ¶wiaty ¿elazn± rêk±, wykorzystuj±c do tego elitarne oddzia³y uderzeniowe: Korpus Emisariuszy.

Kryptozoik

Kryptozoik

Brian W. Aldiss.
Cena: 27.90 z

Ostatnia z wielkich powie¶ci science fiction brytyjskiego klasyka gatunku. Okazujê siê, ¿e do wêdrówek w czasie nie trzeba ¿adnych wehiku³ów, wystarcz± ¶rodki psychotropowe.  Ok³adka: miêkkaLiczba stron: 227 ISBN: 83-88431-87-0Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris .

Ród Korrinów. Pieludium do Diuny

Ród Korrinów. Pieludium do Diuny

Brian Kevin J. Herbert Anderson.
Cena: 39.00 z

Ród Korrinów stanowi wspania³e zwieñczenie Preludium do Diuny. Rozpoczyna siê wojna, która zadecyduje o losie trzech rodów, a jej stawk± jest nie jedna czy dwie planety, lecz ca³y wszech¶wiat.Z cesarskiej planety Kaitain Cesarz Padyszach Szaddam IV bez lito¶ci atakuje wszystkie planety, które nie podporz±dkowuj± siê jego w³adzy.

Po¿eglowaæ do Bizancjum

Po¿eglowaæ do Bizancjum

Robert Silverberg.
Cena: 33.00 z

Niniejszy tom zawiera wszystkie opowiadania i krótkie powie¶ci Silverberga, które przynios³y autorowi laury na polu fantastyki, m. in. `Pasa¿erowie`, `Skrzyd³a nocy`, `Dobre wie¶ci z Watykanu`.  ISBN: 83-88431-86-2ok³adka: miêkkaliczba stron: 391 Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Nastaje ¶wit

Nastaje ¶wit

Siergiej £ukjanienko.
Cena: 30.50 z

Drugi tom dylogii Zimne Brzegi. Powie¶æ kultowego rosyjskiego pisarza SF. Jest on laureatem licznych nagród, jego ksi±¿ki przet³umaczono na wiele jêzyków, a kilka z nich zostanie niebawem sfilmowanych. ISBN: 83-05-13318-4Rok wydania: 2003Wydawca: Ksi±¿ka i Wiedza.

Stacja kontroli chaosu

Stacja kontroli chaosu

Dominika Materska.
Cena: 24.50 z

ZJAWISKA o kluczowym znaczeniu! FIGURY, bez których nie by³oby fantastyki! WYWIADY z asami ¶wiatowej literatury! DOMINIKA MATERSKA, doktor anglistyki, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim, od lat ¶ledzi dokonania autorów fantastyki, widz±c w niej klucz do wspó³czesnej kultury popularnej. STACJA KONTROLI CHAOSU to jej osobisty rozrachunek z gatunkiem.

¦wiat³o siê mroczy

¦wiat³o siê mroczy

George R.R. Martin.
Cena: 27.00 z

Wezwany przez Gwen, sw± dawn± ukochan±, na festiwalowy ¶wiat Worlorn, Dirk t'Larien przekonuje siê, ¿e duma ¶wiatów zewnêtrznych po³o¿onych poza Welonem Kusicielki bardzo siê zmieni³a i jest teraz umieraj±c± planet±. Gwiazdozbiór Krêgu Ognia ¶wieci coraz s³abiej i Worlorn ponownie podejmuje samotn± wêdrówkê przez mrok miêdzygwiezdnych przestrzeni.

Przez ciemne zwierciad³o

Przez ciemne zwierciad³o

Philip K. Dick.
Cena: 25.00 z

Bob Arctor handluje ¶miertelnie niebezpiecznym narkotykiem, Substancj± A. Zadaniem Freda, agenta policji, jest doprowadzenie do aresztowania Arctora. ¯eby wtopiæ siê w spo³eczno¶æ narkomanów, Fred przyjmuje coraz wiêksze dawki Substancji A. Poniewa¿ rozszczepia ona mózg na dwie odrêbne, rywalizuj±ce ze sob± czê¶ci, Fred nie zdaje sobie sprawy, ¿e ¶ledzi samego siebie.

Ostatni legion. Tom 2: Maska ognia

Ostatni legion. Tom 2: Maska ognia

Chris Bunch.
Cena: 27.00 z

Drugi tom cyklu Ostatni Legion. W³adze Konfederacji nie potrafi± opanowaæ wrzenia w rozpadaj±cym siê imperium, a co gorsza, nadal zbywaj± milczeniem wszystkie problemy w systemie Cumbre, gdzie toczy siê walka ju¿ nie tylko z separatystami, ale i z obcymi. Wygnani niegdy¶ Musthowie postanawiaj± uderzyæ na os³abione ¶wiaty i odzyskaæ ich bogactwa oraz honor.

Sakriversum

Sakriversum

Thomas Mielke.
Cena: 37.90 z

Pod dachem jednej z niedokoñczonych katedr Roland von Coburg buduje enklawê, Sakriversum. Zasady dzie³ania Sakriversum s± genialne, zaplanowane w najdrobniejszych szczegó³ach, dziêki nim jego mieszkañcy przetrwaj± setki lat, wojny, zarazy, a¿ do roku 2018, kiedy bomby neutronowe gasza ¿ycie na Ziemi.

To co najlepsze w SF t.4

To co najlepsze w SF t.4

David Hartwell red.
Cena: 27.50 z

Kolejny tom najlepszych opowiadañ SF, wybranych spo¶ród tekstów, które ukaza³y siê w amerykañskich oraz angielskich (i nie tylko) magazynach, zbiorach i antologiach w 1998 roku. Tradycyjnie znalaz³y siê w nim m.in. utwory nominowane do najwa¿niejszych nagród literackich w dziedzinie fantastyki, w³±cznie z laureatami tych nagród.

W³adca bestii i plaga

W³adca bestii i plaga

Andre Lyn Norton McConchie.
Cena: 25.00 z

Trzeci tom przygód W³adcy Bestii Hosteena Storma i jego zespo³u walecznych zwierz±t. Na planecie Arzor grasuj± istoty, które zabijaj± i po¿eraj± wszystko, co ¿ywe. Do walki z tym ogromnym zagro¿eniem staj± W³adca Bestii i jego przyrodni brat Logan. Okazuje siê, ¿e choæ wojna z Imperium Xik zosta³a parê lat temu wygrana, nie oznacza to koñca problemów z Xikami.

Ostatni legion. Tom 3: Impet burzy

Ostatni legion. Tom 3: Impet burzy

Chris Bunch.
Cena: 25.00 z

Trzecia czê¶æ cyklu OSTATNI LEGION. Dzia³aj±ca na skraju cywilizowanych regionów Imperium samotna jednostka musi odbudowaæ swoje szeregi po wojnie z musthami Pozbawieni wsparcia Konfederacji sami szukaj± sposobu na powstrzymanie chorych ambicji tyrana Alena Redrutha, który zdoby³ ju¿ w³adzê w podwójnym systemie Larix i Kura i przymierza siê do podbicia systemu Cumbre.

Urwisko

Urwisko

Ben Bova.
Cena: 33.00 z

Na Ziemi nastêpuje prze³om efektu cieplarnianego: zatapianie kontynentów, wybuchy wulkanów i ruchy sejsmiczne. Przeludnienie, g³ód, brak surowców powoduj±, ¿e dla Ziemi nie ma ju¿ chyba nadziei. S± jednak obrotni ludzie, którzy uwa¿aj±, ¿e ratunek tkwi w kosmosie, w Pasie Asteroid, z jego bogactwem we wszystkie surowce.

Kosmiczne ziarna Yggdrasill cz.2

Kosmiczne ziarna Yggdrasill cz.2

Wawrzyniec Podrzucki.
Cena: 27.50 z

Po³±czenie klasycznej powie¶ci przygodowo-sensacyjnej z najlepszymi tradycjami SF. Po d³ugiej wêdrówce Thomas Farquahart dociera wreszcie do Cytadeli - siedziby Ruchu na Rzecz Odnowy. Okazuje siê jednak, ¿e w oczekiwaniu na kataklizm dawni przyjaciele Gerharda podzielili siê na frakcje i tocz± w³a¶nie bezpardonow± walkê o w³adzê.

Porucznik

Porucznik

Rick Shelley.
Cena: 18.50 z

Kontynuacja powie¶ci Kadet. Kiedy Lona Nolana wydalono z Akademii, kszta³c±cej oficerów Ziemskich Si³ Zbrojnych, my¶la³, i¿ jego marzenia leg³y w gruzach. Otrzyma³ jednak drug± szansê - w szeregach Korpusu Najemników Dirigentu mo¿e dalej poznawaæ tajniki wojennego rzemios³a. Przeszedwszy chrzest bojowy podczas swojej pierwszej kampanii.

Jazz Miasta Królowej

Jazz Miasta Królowej

Kathleen Ann Goonan.
Cena: 33.50 z

W ¶wiecie z niezbyt odleg³ej przysz³o¶ci promieniowanie kosmiczne uniemo¿liwia komunikacjê radiow±, przez co dochodzi do niemal ca³kowitej izolacji rozsianych po ¶wiecie spo³eczno¶ci. Zastosowanie nanotechnologii doprowadzi³o do potwornych wojen, katastrof i wymierania ludno¶ci. M³oda Verity.

Patrz±cy z ciemno¶ci

Patrz±cy z ciemno¶ci

Maria Galina.
Cena: 33.00 z

Przed milionami lat praprzodkowie zasiali na wielu planetach ¿ycie. Teraz Ziemia, opanowuj±c technikê nadprzestrzennych lotów kosmicznych obserwuje te ¶wiaty. Korpusowi Zwiadowców nie wolno jednak ingerowaæ w ¿ycie aborygenów. Ale na jednej z planet ksenolodzy natykaj± siê na dziwn± religiê i obyczaje.

Rok naszej wojny

Rok naszej wojny

Steph Swainston.
Cena: 33.90 z

W Wielkiej Brytanii ksi±¿kê Swainston okrzykniêto najg³o¶niejszym od æwieræwiecza debiutem i trzeba to przyznaæ - ca³kowicie zas³u¿enie. Jest to kapitalny, wybuchowy maria¿ science fiction, fantasy i literatury grozy. pozwalaj±cy uwierzyæ, ¿e fantastyka jeszcze nie umar³a. Czego tu nie ma.

Prêdko¶æ mroku

Prêdko¶æ mroku

Elizabeth Moon.
Cena: 37.50 z

... bardzo rzadka to science fiction, któr± nie zbudowano na fabule krymina³u, thrillera, powie¶ci przygodowej czy wojennej, lecz która u¿ywa fantastyki do siêgniêcia poza schemat i przyzwyczajenie, w mrok... Jacek Dukaj, autor Innych Pie¶ni i Perfekcyjnej Niedoskona³o¶ci Nowa Fantasyka 4/2005  Prêdko¶æ Mroku to osza³amiaj±cy.

Taniec z diab³em

Taniec z diab³em

John Ringo.
Cena: 27.00 z

DWAJ DOWÓDCY, CZ£OWIEK I OBCY, RÓWNI SOBIE GODNO¦CI¡... Po piêciu latach walk z posleeñskim naje¼d¼c± z ludzkiej cywilizacji pozosta³a zaledwie garstka wysoko uprzemys³owionych dolin, których mieszkañcy prze¶cigaj± siê w tworzeniu coraz to potê¿niejszych wojennych machin, maj±cych stawiæ czo³a znienawidzonemu wrogowi.