e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Space Opera


Obcy brzeg

Obcy brzeg

C.S. Friedman.
Cena: 35.00 z

Podró¿e z prêdko¶ciami nad¶wietlnymi to pewna ¶mieræ. Kosmos zna wiele historii zaginionych statków, za³óg wymordowanych podczas skoku, oszala³ych rozbitków bredz±cych o bestiach, które po¿eraj± ludzkie dusze. Tylko Gueranie z Gildii wiedz±, jak bezpiecznie przemieszczaæ siê tam, gdzie innych czeka zag³ada.

Ogieñ z nieba

Ogieñ z nieba

C.J. Cherryth.
Cena: 29.00 z

Pajêczyna gwiazd rozci±ga siê coraz szerzej... Przemierzaj± j± statki i informacje. W sercu pajêczyny znajduje siê gwiazda - Wspólnota. Najcenniejszy skarb ukryty jest w jeziorze s³oñc...  Ok³adka: miêkkaLiczba stron: 443ISBN: 83-89004-30-5Rok wydania: 2002Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek Rodek.

Otch³añ w niebie

Otch³añ w niebie

Vernor Vinge.
Cena: 49.00 z

Do uk³adu Trilandu dotar³y sygna³y z okolic gwiazdy OnOff. Ich natura wskazywa³a, ¿e s± wytworem istot o zaawansowanej technologii. W stronê OnOff ruszaj± dwie floty miêdzygwiezdne - Queng Ho i Emergentów. Queng Ho to kupcy, natomiast o Emergentach niewiele wiadomo oprócz tego, ¿e na ich planecie panuj± tyrañskie rz±dy.

Punkt potrójny

Punkt potrójny

C.J. Cherryh.
Cena: 30.50 z

Punkt Potrójny to miejsce w g³êbokim kosmosie, bêd±ce swoistym punktem przerzutowym w nadprzestrzeñ. Tu mo¿na robiæ nielegalne interesy, tu rz±dz± piraci i zmora z Wojen Kampanii - pozosta³o¶ci po Flocie Maziana.  ISBN: 83-88431-50-1Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Ksiega Krótkiego S³oñca. Tom 1: Na wodach b³êkitu

Ksiega Krótkiego S³oñca. Tom 1: Na wodach b³êkitu

Gene Wolfe.
Cena: 27.00 z

Tom pierwszy trylogii Ksiêga Krótkiego S³oñca, a zarazem kontynuacja ostatniej tetralogii autora. Napisana b³yskotliwym jêzykiem, pe³na znaczeñ historia science fiction. L±downiki z Whorla dawno ju¿ wyl±dowa³y na B³êkicie. Ludzie pozak³adali nowe miasta, zaczêli nowe ¿ycie. G³ównym bohaterem Na wodach B³êkitu jest Róg, narrator Ksiêgi d³ugiego s³oñca.

Upadek imperium strachu Praxis

Upadek imperium strachu Praxis

Walter Jon Williams.
Cena: 27.00 z

Potêga Shaa przetrwa³a dziesiêæ tysi±cleci. Dziesiêæ tysiêcy lat terroru, ucisku i brutalnych praw, opartych na ideach Praxis - zbiorze zasad, narzuconych przez Shaa innym podbitym cywilizacjom. Jednak gdy nie¶miertelni Shaa zrozumieli, ¿e ¿ycie wieczne to wielki b³±d, a ich niezwykle pojemne i inteligentne.

Kupcy Wenusjañscy i inne opowie¶ci. Pi±ty tom Sagi o Heechach.

Kupcy Wenusjañscy i inne opowie¶ci. Pi±ty tom Sagi o Heechach.

Frederic Pohl.
Cena: 27.00 z

Cykl Gateway, sk³adaj±cy siê z tomów Brama do gwiazd, Za b³êkitnym horyzontem zdarzeñ, Spotkanie z Heechami, Kroniki Heechów i ksi±¿ki, któr±, Drogi Czytelniku, trzymasz teraz w rêku, przyniós³ autorowi wielk± popularno¶æ i jest uwa¿any za jeden z najwa¿niejszych w dziejach science fiction.

Widmo Alchemika. Konsolidacja

Widmo Alchemika. Konsolidacja

Peter F. Hamilton.
Cena: 37.00 z

Kontynuacja spektakularnej Dysfunkcji rzeczywisto¶ci, galaktycznej space opery, która uczyni³a Petera F. Hamiltona jednym z czo³owych twórców ¶wiatowej fantastyki. Odwieczny duch zag³ady wyrywa siê z Lalonde i burzy spokój Konfederacji. Ci, którzy mu siê poddali, otrzymali moc niemal bosk±.

S³oneczna loteria

S³oneczna loteria

Philip Dick.
Cena: 23.00 z

Jest rok 2023. Ludzi opanowuje szaleñstwo gry: najpierw nagrod± loteryjn± s± luksusowe artyku³y, a w koñcu - w³adza i presti¿. Wszystkim, nawet wyborem najwa¿niejszego czloweika w ca³ym Uk³adzie S³onecznym - Lotermistrza - rz±dzi ¶lepy traf. Ted Benteley, m³ody biochemik, jest jednym z nielicznych.

Tañce na ¶niegu

Tañce na ¶niegu

Siergiej £ukjanienko.
Cena: 32.50 z

¯ycie na planecie Kopalnia nie jest ³atwe. ciê¿ka, nie daj±ca satysfakcji praca, i nieustanna troska o niepewne jutro - oto dzieñ codzienny mieszkañców planety, na której ¿yæ mo¿na jedynie pod kopu³± ochronn±...  ISBN: 83-05-13340-0Rok wydania: 2004Wydawca: Ksi±¿ka i Wiedza.

Widmo alchemika. Konflikt

Widmo alchemika. Konflikt

Peter F. Hamilton.
Cena: 37.00 z

Druga czê¶æ drugiego tomu cyklu zapocz±tkowanego Dysfunkcj± rzeczywisto¶ci. Dusze dawno zmar³ych ludzi w zastraszaj±cym tempie wdzieraj± siê do materialnego wszech¶wiata. Kradn±c ¿ywym cia³a, organizuj± siê pod wodz± osób znanych z kart historii. Flota Konfederacji, mimo coraz trudniejszej sytuacji.

Czaszka na niebie tom2: Imperium ponad wszystko

Czaszka na niebie tom2: Imperium ponad wszystko

Nik Pierumow.
Cena: 37.90 z

Federacja Trzydziestu planet ro¶nie w si³ê, ludzie jej przywódczyni poczynaj± sobie coraz bezczelniej, w jednym za zbuntowanych sektorów trwaj± zaciek³e walki, powraca gro¼ba biomorfów. Rus³an Fatiejew, oficer armii imperialnej, zostaje wys³any z tajn± misj± na ojczysta planetê. Nowy Krym nale¿y teraz do Federacji, spe³ni³o siê marzenie jego mieszkañców o niepodleg³o¶ci.

Atalaya - Wojownicy

Atalaya - Wojownicy

Jaga Rydzewska.
Cena: 25.50 z

Nowa powie¶æ z gatunku space-opera napisana jest z rozmachem, jakiego nie powstydzi³by siê sam Alfred Bester. W odleg³ej przysz³o¶ci ludzko¶æ opanowa³a ju¿ ca³± Galaktykê i próbuje siêgaæ dalej. Cywilizacja ziemska jest ekspansywna, lecz zdegenerowana. W³adzê sprawuj± neurikomy, które wyewoluowa³y z komputerów n-tej generacji - obywatele abiotyczni.

Zasady Walki

Zasady Walki

Elizabeth Moon.
Cena: 23.00 z

Urodzone przyjació³ki... Esmay Suiza i Brun Meager mog³yby byæ przyjació³kami - obie s± b³yskotliwe, odwa¿ne i lubiane. Jednak prawdziwa przyja¼ñ wcale nie rodzi siê ³atwiej ni¿ prawdziwa mi³o¶æ. Brun uwa¿a Esmay za nadêt± i sztywn±, a Esmay widzi w Brun zepsut± bogat± panienkê, która próbuje poderwaæ Barina Serrano, jej prawdziw± mi³o¶æ.

Zmiana Dowództwa

Zmiana Dowództwa

Elizabeth Moon.
Cena: 23.00 z

Wszech¶wiat siê rozpada Odm³odzeñcy boj± siê niepokojów wywo³anych z³ymi lekami. Chc± mieæ pewno¶æ, ¿e nic nie przeszkodzi im w pogoni za d³ugim ¿yciem – lub zyskami z obiecywania go innym. S±siednie pañstwa boj± siê ekspansji Familii Regnant, napêdzanej szybkim wzrostem populacji i wyd³u¿aniem siê czasu ¿ycia.