e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Cyberpunk


Migotliwa wstêga. Tom 1 Po¶cig

Migotliwa wstêga. Tom 1 Po¶cig

Alastair Reynolds.
Cena: 27.00 z

Tanner Mirabel, profesjonalny ochroniarz, nie pope³nia³ b³êdów, ale pewnego dnia zabito kobietê, której mia³ broniæ. Od tej pory tropi zabójcê. Pe³en niezwyk³ych przygód po¶cig wiedzie przez niezliczone lata ¶wietlne i wiedzie do uk³adu Epsilon Eridani. Tanner trafia do przykrytego kopu³± Chasm City - miasta zaatakowanego przez nanotechnologicznego wirusa.

Migotliwa wstêga. Tom 2 Odwet

Migotliwa wstêga. Tom 2 Odwet

Alastair Reynolds.
Cena: 27.00 z

G³ówny bohater ksi±¿ki, zawodowy morderca Tanner Mirabel, przybywa do Chasm City, aby zabiæ swego wroga Reivicha. Obu ³±czy mroczny sekret i okryta tajemnic± przesz³o¶æ. Rozpoczyna siê niebezpieczna gra, która zakoñczy siê ¶mierci± jednego z nich i ods³oni przera¿aj±c± prawdê o wydarzeniach.

Bez pamiêci

Bez pamiêci

Ryszard Dziewulski.
Cena: 25.00 z

Wirtualna rzeczywisto¶æ kusi nas od momentu, gdy pierwszy cz³owiek wymówi³ te s³owa. ¦wiat nieskoñczonych mo¿liwo¶ci. ¦wiat, w którym mo¿na byæ Bogiem ¦wiat nierealny, w którym wszystko zdarzyæ siê mo¿e... o ile przewidzia³ to autor programu. Wyobra¼cie sobie, ¿e taka technologia istnieje naprawdê.

Mesjasz formatuje dysk

Mesjasz formatuje dysk

Henry Lion Oldi.
Cena: 35.50 z

Boski komputer zarz±dzaj±cy reinkarnacj± dusz zostaje zaatakowany przez nieznany wirus. W jednej z prowincji Podniebnej Krainy wybucha epidemia choroby nazwanej `Szaleñstwem Buddy`. Objawy s± podobne do schizofrenii: w zainfekowanych ni± ludziach objawiaj± siê inne osobowo¶ci, rzekomo z innych wcieleñ.

Gamedec. Granica rzeczywisto¶ci

Gamedec. Granica rzeczywisto¶ci

Marcin Przyby³ek.
Cena: 23.14 z

Ludzko¶æ koñca XXII wieku jest podzielona: jedni ¿yj± w realium, inni wybieraj± sieæ. Gry zaspokajaj± wszelkie ludzkie potrzeby. To kosmiczne loty i ba¶niowe przygody, areny e-sportowe, nawiedzone domy, nielegalne tereny ³owieckie i miasta zboczeñców? Tam, gdzie s± ludzie, pojawiaj± siê problemy.

Strefa ¶mierci

Strefa ¶mierci

Marc Andy Gascoigne Jones.
Cena: 34.00 z

W dzikim, postindustrialnym ¶wiecie, zakamarkach tuneli i ruin gangi renegatów walcz± z ca³± bezwzglêdno¶ci± o prze¿ycie. `Strefa ¶mierci` to zbiór opowiadañ utrzymanych w konwencji mrocznej S - F opisuj±cych przygody w zdewastowanym miejskim piekle Nekromundy.  ok³adka: miêkkaliczb stron: 319wydawnictwo: Copernicus Corporation.

Przesiadka w piekle

Przesiadka w piekle

Andrzej Ziemiañski.
Cena: 26.00 z

Niedaleka przysz³o¶æ. Na przedmie¶ciach ogromnej metropolii, w¶ród bezdomnych, egzystuje Lynn Fargo. Cz³owiek, który straci³ wszystko - rodzinê, dom, nawet pamiêæ. Fargo wydaje siê jednak pogodzony z losem. Schorowany i bliski ¶mierci przypadkowo odkrywa niezwyk³y dar, który mo¿e uratowaæ mu ¿ycie, ale najprawdopodobniej stanowi przyczynê wszystkich jego nieszczê¶æ.