e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Historia alternatywna


Czerwone dywany, odmierzony krok

Czerwone dywany, odmierzony krok

Rafa³ A. Ziemkiewicz.
Cena: 18.90 z

Ksi±¿ka jest swoistego rodzaju wizj± przysz³ej Europy i Polski, jest to spojrzenie apokaliptyczne, gdy¿ rzeczywisto¶æ, która nadejdzie, bêdzie zmierzchem ¶wiata. Ju¿ teraz rozpadaj± siê banki, bankrutuj± rz±dy, narastaj± konflikty etniczne, religijne i spo³eczne. O tym wszystkim jest mowa w tej ksi±¿ce.

Noc bezprawia oraz inne szalone opowie¶ci

Noc bezprawia oraz inne szalone opowie¶ci

Marcin Wolski.
Cena: 21.00 z

W sieci kosmicznej ¶mieciarki wpada tajemniczy satelita od dwóch tysiêcy lat rejestruj±cy historiê ludzko¶ci. Szalony autor przedstawia kolekcjê swych nowych szalonych opowie¶ci. Tylko dla czytelników o mocnych nerwach i z poczuciem humoru. ISBN: 83-7054-117-8Rok wydania: 2002Wydawca: SuperNOWA.

Antarktyka

Antarktyka

Kim Stanley Robinson.
Cena: 26.00 z

Kim Stanley Robinson; autor obsypanej nagrodami trylogii marsjañskiej ( Czerwony Mars; Zielony Mars; Niebieski Mars ); tym razem zainteresowa³ siê szóstym; kryj±cym najwiêcej tajemnic; kontynentem Ziemi. Znany ze swoich ekologicznych i politycznych zainteresowañ Robinson stworzy³ pasjonuj±c± powie¶æ; której bohaterowie zmagaj± siê nie tylko z nieujarzmion± przyrod±; ale równie¿ .

Aksamitny Anschluss

Aksamitny Anschluss

Eugeniusz Dêbski.
Cena: 21.00 z

Niemcy znowu granicz± z Rosj±! Na mapie w ¶rodkowej czê¶ci naszego kontynentu zamiast Rzeczypospolitej pojawiaj± siê Protektorat Polens i Awtonomiczeskaja Polskaja Riespublika. Dlaczego nikt nie protestuje, dlaczego wszyscy siê na to godz±? Tylko jeden drobny polski biznesmen, przypadkowo wci±gniêty w wir wydarzeñ, nie mo¿e spaæ spokojnie.

Rekonkwista

Rekonkwista

Marcin Wolski.
Cena: 22.00 z

Po³owa XVII wieku - epoka muszkieterów i piratów, inkwizycji i krwawych wojen. Przed cywilizacj± bia³ego cz³owieka staje widmo zag³ady. Potomkowie podbitych przez Corteza Azteków szykuj± siê do krwawej rekonkwisty. Tylko jeden cz³owiek mo¿e stawiæ im czo³o: Alfredo Derossi, zwany il Cane, malarz filozof i obie¿y¶wiat.

Wir pamiêci. Rozpad po³owiczny. Mord za³o¿ycielski

Wir pamiêci. Rozpad po³owiczny. Mord za³o¿ycielski

Edmund Wnuk-Lipiñski.
Cena: 31.00 z

Trylogia o ¿yj±cych w totalitarnym zniewoleniu mieszkañcach Apostezjonu to klasyka polskiej fantastyki. Publikowana w latach 1979-89, by³a ostro cenzurowana i budzi³a niepokój w¶ród ówczesnych rz±dców Polski. Autor bezlito¶nie pokazywa³, do czego doprowadziæ musz± wszelkie próby eksperymentowania na ¿ywej tkance spo³ecznej.

Pies w studni

Pies w studni

Marcin Wolski.
Cena: 21.00 z

Marcin Wolski: Ol¶nienie przysz³o nagle. Oto zda³em sobie sprawê, co dra¿ni mnie w wiêkszo¶ci amerykañskich produkcji literackich i kinowych z pogranicza fantastyki i horroru. Oto okazuje siê, ¿e z ma³ymi wyj±tkami g³ównym wrogiem wspó³czesnego cz³owieka jest zawsze prawica, a ¶ci¶lej - sam Pan Bóg i jego przyjaciele.

Walc stulecia

Walc stulecia

Rafa³ A. Ziemkiewicz.
Cena: 23.50 z

Nowa powie¶æ Ziemkiewicza, wyró¿niona tegoroczna nagrod± im. Janusza Zajdla. Ziemkiewicz jest tak¿e laureatem nagrody Sfinksa i dorocznej nagrody Europejskiego Stowarzyszenia SF dla najlepszego twórcy naszego kontynentu (tylko dwóch polskich pisarzy zosta³o uhonorowanych tym wyró¿nieniem - Ziemkiewicz i Sapkowski).

Jesienne wizyty

Jesienne wizyty

Siergiej £ukianienko.
Cena: 24.00 z

W ¶wiecie realnym, wspó³czesnej Moskwie, pojawiaj± siê tajemnicze postacie z innej przestrzeni. Rozpoczyna siê pasjonuj±ca walka o przysz³o¶æ Ziemi i jej mieszkañców. Czy idee Si³y, W³adzy, Nauki, Rozwoju bêd± silniejsze od Sztuki i Mi³o¶ci? Pasjonuj±ca powie¶æ mistrza fantasy i SF, rosyjska literatura wielkiego formatu.

Apokalipsa wed³ug pana Jana

Apokalipsa wed³ug pana Jana

Robert J. Szmidt.
Cena: 25.00 z

Kontynuacja opowiadania Ognie w ruinach Wroc³aw trzy lata po wyniszczaj±cej wojnie nuklearnej. Kilka tygodni po ¶mierci pierwszych emisariuszy, do miasta rz±dzonego ¿elazn± rêk± Burmistrza Sobieszczuka wyruszaj± pancerne kolumny z Bastionu. Tym razem jednak, na Rynku, w cieniu ruin Ratusza, doborowe oddzia³y ¿o³nierzy staj± przed t³umem chorych.

Krople ¶wiat³a

Krople ¶wiat³a

Rafael Marin.
Cena: 29.50 z

Ziemi± i ludzko¶ci± w³ada potê¿ny komputer zwany Nowym Jorkiem. Jedyn± s³uszn± ideologi± jest podbój i ekspansja. Marzenia o wolno¶ci jednostki s± d³awione w zarodku. Ludzie walcz± na froncie lub pracuj± w ogromnych fabrykach, wolny czas spêdzaj±c pod dyktando Nowego Jorku. Hamlet chce zostaæ poet± i opisywac Podbój.

Siwobrody

Siwobrody

Brian W. Aldiss.
Cena: 27.50 z

Zabawy z broni± atomow± na orbicie oko³oziemskiej koñcz± siê Wypadkiem.Ziemia zostaje napromieniowana. Efektem jest bezp³odno¶æ wielu ssaków, w tym... cz³owieka. Padaj± rz±dy, wybucha anarchia, tocz± siê wojny o ka¿de narodzone po Wypadku dziecko, choæby najbardziej zdeformowane. Mijaj± lata, ludzko¶æ topnieje w oczach, starzej±c siê.

Mistyczna ró¿a. Tom 3 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Mistyczna ró¿a. Tom 3 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Stephen Lawhead.
Cena: 39.00 z

Caitriona, dzielna i piêkna panna, urodzona w¶ród wzgórz Szkocji, dowiaduje siê, ¿e zosta³a odnaleziona Mistyczna Ró¿a, ¦wiêty Graal. Postanawia go zdobyæ, nim wpadnie on w rêce ¶miertelnego wroga jej ojca. Jest on dowódc± templariuszy. W górach Hiszpanii dziewczyna stawi czo³o de Bracineaux i pozna budz±c± grozê potêgê Mistycznej Ró¿y.

Inne okrêty

Inne okrêty

Romuald Pawlak.
Cena: 23.00 z

Pierwsza próba podboju pañstwa Inków zakoñczy³a siê klêsk±. Francisco Pizarro pad³ w bitwie pod Saran, a konkwistadorzy zostali krwawo odparci. Nieliczni Europejczycy osiedli na wybrze¿u, ale Inkowie okazali siê zdumiewaj±co odporni na pokusy zachodniej cywilizacji i próby nawracania. O przysz³o¶ci Nowego ¦wiata rozstrzygnie wiêc miecz.

Czarny krzy¿. Tom 2 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Czarny krzy¿. Tom 2 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Stephen Lawhead.
Cena: 39.00 z

Wielka Krucjata odby³a siê tak dawno, ¿e ju¿ o niej zapomniano. Tak s±dzi Duncan, którego ojcem by³ Murdo, a¿ do chwili, gdy zjawia siê jego zaginiony przed laty krewny. To powracaj±cy w ojczyste strony stryj. Pokryty bliznami i duchowo wypalony w nastêpstwie spêdzonych na Ziemi ¦wiêtej lat opowiada o skarbach, których bogactwo przechodzi wszelkie wyobra¿enie.

Zombi Lenina

Zombi Lenina

Wojtek Sedenko.
Cena: 29.90 z

W drugiej po Wilczej krwi - antologii prezentuj±cej najnowsze hity rosyjskiej fantastyki, tematem przewodnim jest stosunek pisarzy do najnowszej historii Rosji.  KIR BU£YCZOW Instrument dla cudownego dziecka ostatnie opowiadanie z cyklu o Wielkim Guslarze  MARINA i SIERGIEJ DIACZENKO Spalona wie¿a nagroda Interpresskon 1999 dla najlepszej noweli  ANDRIEJ £AZARCZUK Mumia nagroda .

Dzienny patrol

Dzienny patrol

Siergiej £ukianienko, W³adimir Wasiljew.
Cena: 33.00 z

Dzienny patrol, po wyczerpuj±caj akcji pojma³ Ciemn±, która uprawia³a magiê bez licencji. W czasie pojmania straci³a swoj± moc. O dziwo zostaje odes³ana do obozu m³odzie¿owego, gdzie mo¿e spokojnie zregenerowaæ swoje si³y. Spotyka tam przystojnego Igora. On nie wie, ¿e Alicja jest wied¼m±.

Na zdrowie

Na zdrowie

Fabrice Colin.
Cena: 25.00 z

Akcja toczy siê w mie¶cie Newdon (Londyn w innej rzeczywisto¶ci), gdzie ¿yj± ludzie, elfy, krasnoludy, gnomy, ¿ywe trupy, smoki i inne dziwne stworzenia. Newdon nie ma przesz³o¶ci, ¿yj±ce tam istoty nie maj± korzeni, nie maj± wspomnieñ, nie znaj± innych miast. Newdon jest wyizolowany, zasnuty wieczn± mg³±, niewyra¼ny, jakby niedba³y szkic pisarza.

Amerykañscy bogowie

Amerykañscy bogowie

Neil Gaiman.
Cena: 30.00 z

Po trzech latach spêdzonych w wiêzieniu Cieñ ma wyj¶æ na wolno¶æ. Ale w miarê jak do koñca odsiadki pozostaj± tygodnie, godziny, minuty, sekundy, czuje narastaj±cy niepokój. Na dwa dni przed zakoñczeniem wyroku, jego ¿ona, Laura, ginie wypadku samochodowym w tajemniczych okoliczno¶ciach - wszystko wskazuje na zdradê ma³¿eñsk±.

Bo¿e Monarchie. Tom 2: Królowie heretycy

Bo¿e Monarchie. Tom 2: Królowie heretycy

Paul Kearney.
Cena: 26.00 z

Akcja ksi±¿ki rozgrywa siê w alternatywnym do naszego ¶wiecie, imperium podobnym do Europy u schy³ku XV wieku, które zagro¿one jest najazdem agresorów zewnêtrznych oraz wewnêtrznym rozbiciem na tle religijnym. Niegdy¶ potê¿ne imperium zachodu upada. Najechane przez muzu³mañskie hordy Murduku, pogr±¿a siê w krwawej wojnie i chaosie.

Czartoria. Kraina Kuhailana

Czartoria. Kraina Kuhailana

Krzysztof Czarnota.
Cena: 22.00 z

To historia o legendarnych wojennych koniach, których ju¿ nigdzie nie ma, a w jednym miejscu jeszcze s±. O prawdziwych rycerskich mê¿czyznach, których ju¿ dzisiaj nie ma, a w jednym miejscu jeszcze s±. I o Rzeczypospolitej jak z kart Trylogii, której ju¿ dawno nie ma, a w jednym miejscu jeszcze jest.

Król Artur

Król Artur

Frank Thompson.
Cena: 23.00 z

Król Artur, opowie¶æ przedstawiaj±ca prawdziw± historiê króla Artura i rycerzy Okr±g³ego Sto³u, bardziej skupia siê na prawdzie historycznej, ni¿ na mitach, legendach i ba¶niach. Film, na podstawie którego zosta³a napisana, w lipcu 2004 roku wszed³ na ekrany polskich kin.  ISBN: 83-241-1677-XRok wydania: 2004Wydawca: Amber.

Graal. Pendragon tom 5

Graal. Pendragon tom 5

Stephen Lawhead.
Cena: 30.90 z

Pi±ty tom cyklu Pendragon. Susza, zaraza i wojna spustoszy³y Wyspê Potê¿nych, a król Artur wyszed³ z tej wojny g³êboko zraniony na duszy i ciele. Jednak prze¿y³ i odzyska³ swoj± dawn± moc, a sta³o siê to za przyczyn± tajemniczej relikwii u¶wiêconej Krwi± Chrystusa - ¦wiêtego Graala.

Sejsmiczna pogoda

Sejsmiczna pogoda

Tim Powers.
Cena: 45.00 z

Jest Król na Zachodzie. Scott Crane chroni³ Zachodnie Wybrze¿e USA od chwili, gdy w 1990 roku obj±³ tron nadprzyrodzonego królestwa. Wraz z Dian±, swoj± ¿on±, dba o stan kraju i pomy¶lno¶æ jego mieszkañców. Teraz jednak le¿y martwy, z harpunem wbitym w gard³o, chocia¿ jego cia³o nie ulega rozk³adowi.

Grawilot

Grawilot "Cesarzewicz"

Wiaczes³aw Rybakow.
Cena: 27.00 z

Ksi±¿ka przedstawia Rosjê, w której nie dosz³o do rewolucji pa¼dziernikowej, w Europie nie by³o I wojny ¶wiatowej, a komunizm jest jednym z wyznañ religijnych... W imperium rosyjskim dochodzi do zamachu na nastêpcê tronu - konstruktora grawilotów... Pierwsze ¶lady prowadz± do komunistów.

Wojna runów

Wojna runów

Marcin Mortka.
Cena: 28.50 z

Jest wiosna roku 1940 i hitlerowska machina wojenna rozkrêca siê coraz szybciej. W fiordach Norwegii pojawiaj± siê okrêty Kriegsmarine, a ¿o³nierze w mundurach koloru feldgrau bez trudu zajmuj± coraz wiêksze po³acie kraju. Iskierka nadziei tli jeszcze na dalekiej, pogr±¿onej w mrokach zimy Pó³nocy, gdzie alianci desperacko próbuj± przyj¶æ z pomoc± s³abn±cym Norwegom.

W³adca mórz

W³adca mórz

Siergiej Siniakin.
Cena: 34.90 z

Siergiej Siniakin to neizwykle popularny pisarz rosyjski, tworz±cy nowele i krótkie opowie¶ci osadzone w realiach rosyjskiej prowincji, okraszone spor± dawk± prza¶nego humoru, ironii z zachodz±cych tam przemian, wype³nione postaciami rodem z bu³hakowskich fars.  Piotr I Wielki otrzymuje od swoich budowniczych prezent - drewnian± ³ód¼ podwodn±.