e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Horror, thriller


Strefa sprawiedliwo¶ci

Strefa sprawiedliwo¶ci

Jewgienij £ukin.
Cena: 26.50 z

Zjadliwa satyra na wspó³czesn± rosyjsk± rzeczywisto¶æ. Na zwyk³e rosyjskie miasto na prowincji spada boska, a mo¿e kosmiczna interwencja, wymierzaj±ca sprawiedliwo¶æ w my¶l staro¿ytnego kodeksu Hammurabiego. Nikt nie zostaje pominiêty, ka¿dego spotyka kara. Czterdziestopiêcioletni Aleksiej, inteligent, co to muchy by nie skrzywdzi³, dostaje siê w epicentrum wydarzeñ.

Pewnego razu

Pewnego razu

James Herbert.
Cena: 37.90 z

Co by¶ zrobi³, gdyby pewnego dnia opowie¶ci z dzieciñstwa o elfach i z³ych czarownicach okaza³y siê prawd±? Co by¶ zrobi³, gdyby fantazja okaza³a siê faktem? To w³a¶nie przydarzy³o siê Thomowi Kindredowi. Zobaczy³ rzeczy cudowne i straszne zarazem. Poniewa¿ tam, gdzie jest Dobro, musi byæ i Z³o.

Letnia noc

Letnia noc

Dan Simmons.
Cena: 39.00 z

Autor Hyperiona i Trupiej pociechy, zdobywca Hugo, Nagrody im. Brama Stokera i Nagrody Locusa, przedstawia wstrz±saj±c± opowie¶æ o m³odo¶ci, lêku i grozie.Latem roku 1960 kto¶ - albo c o ¶ - prze¶laduje dzieci w miasteczku Elm Haven. Z niedostrojonych odbiorników przemawiaj± tajemnicze g³osy.