e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Techno Fantasy


Rozdro¿a czasu

Rozdro¿a czasu

Andre Norton.
Cena: 16.80 z

Równolegle do naszego ¶wiata istniej± inne, gdzie ludzko¶æ przesz³a odmienn± drogê rozwoju i stworzy³a w³asn± alternatywn± historiê. Stra¿nicy Czasu, cz³onkowie tajnej organizacji, przybyli z bardziej rozwiniêtego cywilizacyjnie ''poziomu''. Tropi± przestêpcê, który zagra¿a ludzko¶ci.

Pieczêæ

Pieczêæ

Anna Koronowicz.
Cena: 21.00 z

Znakomita powie¶æ ³±cz±ca elementy klasycznej fantasy ze science fiction. Oto Ziemia, ¶wiat równoleg³y, planeta podzielona na strefy wp³ywów. Potê¿ni magowie rz±dz± Ameryk±, w Europie za u¿ycie magii grozi ¶mieræ. Odwieczna wojna magii z technologi± utknê³a w martwym punkcie. ¯adna ze stron nie ma szans na wygran±.

Upadek Ile-Rien. Tom 1: £owcy Czarnoksiê¿ników

Upadek Ile-Rien. Tom 1: £owcy Czarnoksiê¿ników

Martha Wells.
Cena: 27.00 z

Tom pierwszy Upadku Ile-Rien. Ile-Rien czeka nieuchronny upadek. Ten niegdy¶ kwitn±cy kraj sta³ siê obiektem ataków Gardier - tajemniczego nieprzyjaciela, którego statki powietrzne pojawiaja siê nie wiadomo sk±d i uderzaj± bez ostrze¿enia. Wszystkie rodzaje broni, jakie mieli w swym arsenale najlepsi czarnoksiê¿nicy Ile-Rien okaza³y siê bezu¿yteczne.

Komisarz Gaunt. Duchy Gaunta cz.2

Komisarz Gaunt. Duchy Gaunta cz.2

Dan Abnett.
Cena: 34.00 z

W ¶wiecie Warhammera 40000, ludzko¶æ balansuje na krawêdzi zag³ady. Imperialna Gwardia z Tanich stanowi pierwsz± liniê obrony przed bezlitosnym wrogiem. Dla ¿o³nirzy z oddzia³u Pierwszy i Jedyny, oraz ich nieustraszonego dowódcy, komisarza Ibrama Gaunta, ta wojna, to miejsce w którym musz± byæ gotowi do ofiar nie tylko z w³asnych cia³, ale i dusz.

Akta Harry`ego Dresdena. Tom 2 : Pe³nia ksiê¿yca

Akta Harry`ego Dresdena. Tom 2 : Pe³nia ksiê¿yca

Jim Butcher.
Cena: 29.80 z

Interesy nie id± najlepiej. No dobra, interesy id± fatalnie! Wydawa³oby siê, ¿e w Chicago powinno byæ wiêcej roboty dla jedynego profesjonalnego maga-detektywa. Ale Harry Dresden nie ma ¿adnych zleceñ - magicznych lub nie. To morderstwo spada mu jak z nieba. Rozcz³onkowane zw³oki. Dziwne ¶lady (³ap?).

Kosmiczny Wilk. Tom 2: Szpon Ragnara

Kosmiczny Wilk. Tom 2: Szpon Ragnara

William King.
Cena: 34.00 z

Po zag³adzie ¶wiata Fenris, nadszed³ czas Kosmicznych Wilków - najdzikszych Imperialnych Kosmicznych Marines. Szpon Ragnara ukazuje krwawe pocz±tki klanu Kosmicznych Wilków i pierwsz± misjê Ragnara jako wojownika. Od piek³a d¿ungli Galt do spaczonych miast systemu Aeriusa, Ragnar w swej epickiej podró¿y przemierza galaktykê.