e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Sensacja, krymina³


Stochastyk

Stochastyk

Robert Silverberg.
Cena: 4.38 z

Nowy Jork. Ostatnie miesi±ce XX wieku. Lew Nichols-ekspert w dziedzinie prognozowania przysz³o¶ci-osi±gn±³ pozycjê szarej eminencji. Praca zawodowa i ma³¿eñstwo z piêkn± Hindusk± uk³ada³y siê pomy¶lnie, dopóki nie pojawi³ siê stary, niepozorny cz³owiek-Martin Carvajal. ISBN: 83-85730-20-6Rok wydania: 1994Wydawca: GORD Wydawnictwo.

Z³ote wybrze¿e

Z³ote wybrze¿e

Kim Stanley Robinson.
Cena: 29.39 z

Jim McPherson ¿yje myslami o przesz³o¶ci. Jego ojciec, Dennis, specjalista od techniki lotniczej i kosmonautycznej, pracuje nad rozwojem nowych ¶rodków obronnych dla wojska. Jim ignoruje jego pracê od chwili, kiedy z nudów staje siê terroryst±. Rozbie¿ne od bardzo dawna losy ojca i syna w koñcu splataj± siê, prowadz±c do konfliktu.

Ko¶ci Jowisza

Ko¶ci Jowisza

Faye Kellerman.
Cena: 9.84 z

Doktor Emil Euler Ganz by³ ¶wiatowej s³awy astrofizykiem o nieposzlakowanej reputacji. Którego¶ dnia nagle znikn±³. Przez dekadê nikt nie zna³ miejsca pobytu, a¿ niespodziewanie powróci³ jako Ojciec Jowisz, za³o¿yciel pseudonaukowej sekty- Zakonu Pier¶cieni Boga. Latami rz±dzi³ setkami wyznawców zarówno za pomoc± natchnionych s³ów.

Nadci±ga burza

Nadci±ga burza

Marek ¯elkowski.
Cena: 19.90 z

Kolejna ksi±¿ka autorów Reliktu i Relikwiarza, a tak¿e Zabójczej fali. Cywilizacja, która kwit³a tysi±c lat temu, by potem w tajemniczy sposób znikn±æ. Lud, który budowa³ drogi, choæ nie zna³ ko³a, który poznaczy³ krajobraz amerykañskiego Po³udniowego Zachodu mnóstwem naskalnych siedlisk.

Kod jedwabiu

Kod jedwabiu

Paul Levinson.
Cena: 30.00 z

Co ³±czy eksperymenty Amiszów nad wyhodowaniem ro¶lin zawieraj±cych leki, cuda biotechnologii z chiñsk± wypraw± w VIII wieku do Europy w poszukiwaniu mitycznych ¶piewaków? Zagadkê kodu jedwabiu rozwi±zuje doktor Phil... ISBN: 83-88431-71-4Rok wydania: 2003Wydawca: Solaris.

Zabójcze powietrze

Zabójcze powietrze

Andrew Taylor.
Cena: 27.00 z

Wielka Brytania w dziesiêcioleciu przypadaj±cym po drugiej wojnie ¶wiatowej: z jednej strony nostalgia za okresem imperialnym, z drugiej - pêd ku nowoczesno¶ci. Lydmouth to malownicze miasteczko le¿±ce przy granicy Anglii z Wali±: ruiny starego zamku i budynki siêgaj±ce czasów króla Jerzego.

OPÊTANIE. Powie¶æ o czasach ostatecznych

OPÊTANIE. Powie¶æ o czasach ostatecznych

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins.
Cena: 31.92 z

¦wiatowy dyktator Carpathia, zostaje zamordowany. Tajne s³u¿by prowadz± dochodzenie, jednak rz±d Globalnej Wspólnoty nie publikuje prawdziwych wyników ¶ledztwa. Agenci rz±dowi aresztuj± rodziny osób oficjalnie podejrzanych i prowadz± przes³uchania w straszliwych mêkach, by wydobyæ informacje o dzia³aczach Opozycji Ucisku.

Cichy Joe

Cichy Joe

Jefferson T. Parker.
Cena: 26.00 z

Chocia¿ przystojn± sk±din±d twarz Joe'go Trony znacz± blizny po tragedii z dzieciñstwa, nie jest to jego jedyny problem. Adoptowany przez Willa Tronê, charyzmatycznego polityka hrabstwa Orange, który wyczu³ jego mroczny potencja³, Joe zosta³ porwany przez wir w³adzy i strachu, towarzysz±cy karierze przybranego ojca.

Oko

Oko

Zbigniew Batko.
Cena: 21.00 z

Kto raz otworzy oko, ju¿ go nie zamknie, Dbaj o wygl±d - b±d¼ mi³y dla oka! Spójrz prawdzie w oko!  Rejs luksusowym liniowcem, katastrofy morskie, powietrzne i l±dowe, zdumiewaj±ce wynalazki, po¿ary i kataklizmy, dwie rewolucje, szokuj±ca erotyka, ucieczki i pogonie, egzotyczna wyspa, pustynie i puszcze.

Ekspiacja

Ekspiacja

Marcin Wolski.
Cena: 23.00 z

Tajemniczy zbieg z hospicjum przekazuje m³odemu wikaremu z podwarszawskiej parafii informacjê o dysku CD, zawieraj±cym wiedzê o wszystkich tajemnicach PRL-u i jego spadkobiercach, a tak¿e dane mog±ce zachwiaæ o¶ciennym imperium. Ksi±dz Sulewski pocz±tkowo nie wierzy w opowie¶æ mê¿czyzny.

Pasza-Zade. Arabska Pierwsza.

Pasza-Zade. Arabska Pierwsza.

Jon Courtenay Grimwood.
Cena: 31.50 z

Sensacyjna historia, opowiedziana w najlepszym, chandlerowskim stylu, rozgrywaj±ca siê w alternatywnej rzeczywisto¶ci, gdzie Prusy, Austro-Wêgry i Imperium Osmañskie wygra³y pierwsz± wojnê ¶wiatow±. Grimwood czerpie pe³nymi gar¶ciami z tradycji czarnego krymina³u, w³±czaj±c elementy cyberpunku i steampunku.

Agent do³u Diabelska dogrywka

Agent do³u Diabelska dogrywka

Andrzej Wolski.
Cena: 23.94 z

Meff Fawson by³ normalnym, lubi±cym siê zabawiæ facetem. Pracownikiem dobrze notowanego na gie³dzie konsorcjum, specjalist± od opakowañ do opakowañ. Do dnia kiedy dowiedzia³ siê, ¿e jest ostatnim przedstawicielem diabelskiego rodu i ¿e jego matka, Abigail, by³a w prostej linii potomkini± jednej ze spalonych w Salem czarownic.

Poziom ¶mierci

Poziom ¶mierci

Lee Child.
Cena: 26.00 z

Margrave to ma³e, senne miasteczko w Georgii, które o¿ywa tylko popo³udniami, gdy dzieci wychodz± ze szko³y. Sprawia jednak dziwne wra¿enie - jest zbyt idealne. Tak idealne, ¿e a¿ budzi grozê. Trawniki s± tu równo przystrzy¿one i g³adkie niczym aksamit, drzewa wygl±daj±, jakby przed chwil± zrobiono im manicure.

Umrzeæ próbuj±c

Umrzeæ próbuj±c

Lee Child.
Cena: 25.40 z

Ulica Chicago w pal±cym s³oñcu. Jack Reacher, w czasie swej wêdrówki donik±d, spotyka atrakcyjn±, m³od± kobietê - utykaj±c±, z trudem radz±c± sobie z kulami, samotn±. Oczywi¶cie zatrzymuje siê, by zaoferowaæ pomocn± d³oñ, a gdy oboje odwracaj± siê, widz± parê pistoletów wymierzonych w swoje ¿o³±dki.

Trylogia Barokowa. Tom 1: ¯ywe srebro, czê¶æ 1

Trylogia Barokowa. Tom 1: ¯ywe srebro, czê¶æ 1

Neal Stephenson.
Cena: 25.00 z

- Uwielbiam powie¶ci! - wykrzykuje Gottfried Wilhelm Leibniz w nowej powie¶ci Neala Stephensona. - Mo¿na je zrozumieæ, nie my¶l±c za wiele ¯ywe srebro to prze³omowa powie¶æ odkrywaj±ca moment narodzin wspó³czesnej cywilizacji Zachodu, kiedy nastêpowa³ odwrót od alchemii i powstawa³y podstawy wspó³czesnej nauki.

IV Rzeczpospolita

IV Rzeczpospolita

Grzegorz Mathea.
Cena: 27.93 z

Grupa uzbrojonych terrorystów atakuje Sejm w momencie zaprzysiê¿enia nowego prezydenta RP. Elity polityczne, znajduj±c siê w sytuacji ekstremalnej, pokazuj± swoje prawdziwe oblicze...  wydawnictwo: SuperNOWA, Czerwiec 2005ISBN: 83-7054-172-0liczba stron: 342wymiary: 120 x 200 mmok³adka: miêkka.

Lilith

Lilith

Alina Reyes.
Cena: 28.00 z

Lilith to kobieta wolna, stworzona du¿o wcze¶niej od Ewy, która jest kobiet± podleg³± mê¿czy¼nie. Od dawna ju¿ wygnana pomiêdzy demony, Lilith nawiedza sny i marzenia mê¿czyzn. Pojawia siê dzi¶ ponownie jako paleontolog, dyrektorka muzeum Historii Naturalnej w Lone. Dziêki chirurgii plastycznej staje siê najpiêkniejsz± z istot.

Obroñcy Wachlarza . Tom 1: Wirus mroku

Obroñcy Wachlarza . Tom 1: Wirus mroku

Wasilij Go³owaczew.
Cena: 24.90 z

Wasilij Go³owaczew to trudno wyt³umaczalny fenomen czytelniczy w Rosji. Jego ksi±¿ki sprzeda³y siê dot±d w nak³adzie 16 milionów egzemplarzy, a sama trylogia Obroñcy Wachlarza w nak³adzie pó³toramilionowym. Go³owaczew pisze ksi±¿ki z pogranicza fantastyki, ezoteryki, mnóstwo w nich filozofii wschodu i sztuk walki wrêcz.