e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Forgotten Realms


Opowie¶ci z Krain. Krainy Podmroku (3)

Opowie¶ci z Krain. Krainy Podmroku (3)

Robert J. King.
Cena: 19.00 z

Pod powierzchni± Faerun le¿y zupe³nie inny ¶wiat. ¦wiat drowów, g³êbinowych gnomów i innych mieszkañców ciemno¶ci. ¦wiat miast takich jak Menzoberranzan i Skullport, wojowników i z³oczyñców jak Drizzt Do'Urden, Liriel Baenre i wielu innych. *** Porzuæ bezpieczny ¶wiat na powierzchni i zanurz siê w le¿±cej pod nim ciemno¶ci.

Zawoalowany smok

Zawoalowany smok

Troy Denning.
Cena: 23.00 z

Beduiñska wied¼ma Ruha opu¶ci³a morze piasków Anauroch z zamiarem zostania Harfiark±. Pragnienie to prowadzi j± do Elversult, gdzie musi dowie¶æ swojej warto¶ci odkrywaj±c, kto otru³ Pani± Yanseldarê. Do¶æ proste. Odnale¼æ truciznê i wy¶ledziæ truciciela.  Proste... dopóki do gry nie w³±cz± siê Kult Smoka, Ksi±¿ê Shou, orientalny kupiec i pradawny drakolicz.

Trylogia Awatarów. Tom 1: Cienista dolina

Trylogia Awatarów. Tom 1: Cienista dolina

Richard Awilson.
Cena: 27.00 z

Bogowie przemierzaj± Krainy! Wypêdzeni z niebios, wêdruj± po ¶wiecie od Tantras po dalekie Waterdeep, szukaj±c sposobu, by odzyskaæ pe³niê swych mocy. Z³owrogi Bane, ¿±dna w³adzy Mystra i Helm, stra¿nik niebios - wszyscy oni wiedz±, ¿e kluczem s± Tablice Przeznaczenia. Bêd±c w posiadaniu tajemniczego amuletu.

Pie¶ni i Miecze. Tom 1: Cieñ Elfa

Pie¶ni i Miecze. Tom 1: Cieñ Elfa

Elaine Cunningham.
Cena: 19.90 z

Arilyn Ksiê¿ycowa Klinga jest jednym z dwóch czo³owych zabójców w Królestwach. A mo¿e i najlepszym.  Od Cormyru do Waterdeep morduje siê harfiarzy. Trop wiedzie ku pó³elfiej poszukiwaczce przygód - Arilyn Ksiê¿ycowej Klindze. Jest winna, czy mo¿e stanowi nastêpny cel?  By móc stan±æ twarz± w twarz z Zabójc± Harfiarzy.

Opowie¶ci z Krain. Krainy g³êbin: Gro¼ba z morza (1)

Opowie¶ci z Krain. Krainy g³êbin: Gro¼ba z morza (1)

Philip Athans.
Cena: 19.00 z

Nowe opowiadania Eda Greenwooda i Elaine Cunningham. Kiedy armie z³a wstaj± z mórz wokó³ Faerunu, nikt nie jest bezpieczny. M³ody mag walczy u boku Khelbena Arunsuna, broni±c miasta Waterdeep. Morski cz³owiek stara siê wype³niæ desperack± misjê dop³yniêcia do Morza Spadaj±cych Gwiazd.

Dylogia Shandril. Tom 1: Magiczny Ogieñ

Dylogia Shandril. Tom 1: Magiczny Ogieñ

Ed Greenwood.
Cena: 29.00 z

Shandril z Highmoon, osierocona dziewczynka jest znudzona. Rozwi±zanie: uciec w poszukiwaniu przygody. Shandril jeszcze nie wie, ¿e jej nieprzemy¶lana decyzja zaprowadzi j± do groty najbardziej przera¿aj±cego stwora w Krainach... Jedyna magia na tyle silna by pokonaæ niewypowiedziane z³o otaczaj±ce drakolicza musi - dziêki Wielkiemu Magowi Elminsterowi - byæ ukierunkowana przez jej cia.

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 2: Ostroga Wywerna

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 2: Ostroga Wywerna

Kate Novak, Jeff Grubb.
Cena: 23.00 z

Ostroga wywerna, co¶ wiêcej ni¿ zwyk³y ¶mieæ, od piêtnastu pokoleñ gni³a w krypcie... a¿ do tej pory. Obdarzona potê¿nymi mocami pami±tka rodu Wyvernspur zosta³a skradziona: wielki czarodziej i g³owa rodu, Drone Wyvernspur, pierwszy padnie ofiar± przekleñstwa ci±¿±cego na wiekowym przedmiocie.

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 3: Pie¶ñ Sauriali

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 3: Pie¶ñ Sauriali

Kate Novak, Jeff Grubb.
Cena: 24.90 z

Gdy Harfiarze uznali Bezimiennego Barda za winnego ¶mierci swoich uczniów, skazali go na wygnanie i zapomnienie. Teraz ponownie rozwa¿aj± ten wyrok, ale gdy pojawia siê potwór Grypht, nowy proces Bezimiennego zamienia siê w seriê tajemniczych znikniêæ i morderstw. Przyjaciele barda: najemniczka Alias.

Sadzawka blasku

Sadzawka blasku

Carrie Bebris.
Cena: 26.00 z

¦mierciono¶na sadzawka. Diaboliczna sekta. Przera¿aj±cy plan. Drakolicz i czarodziejka przejêli kontrolê nad Mythalem, staro¿ytn± magi±, która niegdy¶ chroni³a spustoszon± przez wojny elfi± stolicê. Gdy ruiny Myth Drannor znajd± siê ju¿ w ich w³adzy, sekta zamierza stopniowo rozszerzaæ swoje panowanie na inne miasta - i dusze.

Pie¶ni i Miecze. Tom 3: Srebrne cienie

Pie¶ni i Miecze. Tom 3: Srebrne cienie

Elaine Cunningham.
Cena: 23.50 z

Arilyn Ksiê¿ycowa Klinga zawsze obawia³a siê cienia elfa, istoty magii swojego miecza. Gdy poznaje straszliw± prawdê, kryj±c± siê w odziedziczonej ksiê¿ycowej klindze, obiecuje sobie znale¼æ sposób, by unikn±æ przeznaczenia. To, co wydaje siê z pocz±tku tylko ¶rodkiem prowadz±cym do celu, przeradza siê w niezwykle osobiste zobowi±zanie.

Sembia. Tom 1: Tajemnice sztormowego dworu

Sembia. Tom 1: Tajemnice sztormowego dworu

ED GREENWOOD.
Cena: 25.90 z

Tajemnice Sztormowego Dworu to powie¶æ w siedmiu czê¶ciach. Niniejszy tom jest pierwszym z serii opowiadaj±cej o niebezpiecznych ulicach miasta, w którym wszystko ma swoj± cenê, gdzie nawet najmo¿niejsze rody zrobi± wszystko, byle przetrwaæ. ED GREENWOOD Twórca Zapomnianych Krain wprowadza w cykl opowie¶ci± o silnym, lecz znêkanym ¿yciem patriarsze rodziny Uskevrenów.

Gro¼ba z morza. Tom 1: Wzbieraj±ca Fala

Gro¼ba z morza. Tom 1: Wzbieraj±ca Fala

Mel Odom.
Cena: 24.90 z

Z mrocznych g³êbin L¶ni±cego Morza wynurza siê prehistoryczna gro¼ba, wywo³uj±c wzbieraj±c± falê inwazji, która zmia¿d¿y wybrze¿a Faerunu. Przez d³ugie, wype³nione gorycz± lata Iakhovas knu³ intrygi, chc±c odzyskaæ moce wydarte mu przez rozgniewan± boginiê. Teraz nic nie stoi mu na drodze, a Toril zmieni siê na zawsze.

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 2: Powstanie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 2: Powstanie

Thomas M. Reid.
Cena: 25.00 z

Quenthel Baenre ustêpuje rang± wy³±cznie matce opiekunce i jest najpotê¿niejsz± kap³ank± Lolth w Menzoberranzan. Kiedy Pajêcza Królowa milknie, Quenthel zostaje powierzone zadanie poprowadzenia wyprawy mrocznych elfów, która mo¿e ocaliæ Menzoberranzan, albo skazaæ je na wieczne potêpienie.

Czyny Paksenarrion. Tom 1: Córka Owczarza

Czyny Paksenarrion. Tom 1: Córka Owczarza

Elizabeth Moon.
Cena: 27.00 z

S³owo o Czynach Paksenarrion to prawdziwy spadkobierca ¦ródziemia   To pierwsza ksi±¿ka heroic fantasy, jak± pozna³am, tak ca³kowicie przepojona dzie³em Tolkiena, a jednocze¶nie nowatorska, choæ bezsprzecznie opieraj±ca siê na dokonaniach mistrza... Taka w³a¶nie musia³a byæ Czwarta Era.

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 2: Bezgwiezdna noc

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 2: Bezgwiezdna noc

R.A. Salvatore.
Cena: 26.00 z

Nie znajdê odpowiedzi w Mithrilowej Hali... Jej spokój, jej cisza, nie uka¿± mi ¿adnych planów przysz³o¶ci, obmy¶lanych przez drowy. Jednak dla dobra mych przyjació³, muszê poznaæ te mroczne intencje. Obawiam siê, ¿e pozostaje mi tylko jedno miejsce, w którym mogê szukaæ... Podmrok.

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 3: Mroczne Oblê¿enie

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 3: Mroczne Oblê¿enie

R.A. Salvatore.
Cena: 27.00 z

- Niech te cholerne drowy przyjd±! Wszêdzie wokó³ siebie widzia³em ekscytacjê - w krasnoludach, w Catti-brie, nawet w Regisie, choæ halfling by³ bardziej znany z przygotowywania posi³ków oraz drzemania ni¿ z umi³owania wojny. Ja równie¿ odczuwa³em chêæ do walki. To wywo³uj±ce mrowienie oczekiwanie.

¦cie¿ki mroku. Tom 1: Bezg³o¶na Klinga

¦cie¿ki mroku. Tom 1: Bezg³o¶na Klinga

R.A. Salvatore.
Cena: 22.50 z

Wulfgar wraca z Otch³ani, by odkryæ, ¿e istniej± demony, których nie mo¿na zmia¿d¿yæ m³otem. Entreri u¿ywa swego sztyletu, by wyrzezaæ sobie imperium w zau³kach Calimportu. Szuka g³owy swego najstarszego wroga.  Drizzt uczy siê, ¿e nie wszystkie rany krwawi±. I nie wszystkie klingi zabijaj±.

Powrót Arcymagów. Tom 2: Krainy Cienia

Powrót Arcymagów. Tom 2: Krainy Cienia

Lizz Baldwin red.
Cena: 25.90 z

Gdy Enklawa Cienia powraca po tysi±cach lat wygnania na Planie Cieni, ca³y Faerun mo¿e pa¶æ ofiar± jej mrocznych knowañ. Gdy plemiê kenku stawia czo³a arcymagowi, który obdarzy³ ich magi±, jednocze¶nie czyni±c z nich niewolników, z niebios spada ¶mieræ. Gdy rycerz z Cormyru trafia do ruin Tilverton, zaczyna pojmowaæ przera¿aj±c± moc arcymagów.

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 1: Lazurowe wiêzy

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 1: Lazurowe wiêzy

Kate Jeff Novak Grubb.
Cena: 24.90 z

Ma na imiê Alias i wpad³a w wielkie k³opoty. Jest najemniczk±, wojowniczk± do wynajêcia i poszukiwaczk± przygód. Obudzi³a siê z zestawem wij±cych siê magicznych pieczêci mocy wytatuowanych na jej ramieniu i bez ¿adnych zwi±zanych z nimi wspomnieñ. Zdecydowana poznaæ pochodzenie tajemniczych znaków.

Doradcy i królowie. Tom 2: Brama wody

Doradcy i królowie. Tom 2: Brama wody

Elaine Cunnigham.
Cena: 25.00 z

Walka o bagna Akhlaura zakoñczy³a siê, rozchodz± siê ¶cie¿ki bohaterów. Jeden staje siê uczniem maga i usi³uje odgadn±æ tajemnicê swojego pochodzenia. Inny wraca do swej królowej, gdzie odkrywa, ¿e nic nie jest ju¿ takie, jakie by³o.Ukryta przed nimi Ogar Magów rozmy¶la. Nie mo¿e wybaczyæ tym, który odarli j± z mocy i nic nie powstrzyma jej przed zemst±.

¦cie¿ki Mroku. Tom 3: S³uga Reliktu

¦cie¿ki Mroku. Tom 3: S³uga Reliktu

R.A. Salvatore.
Cena: 28.90 z

Z ka¿dym zabójstwem stajê siê roztropniejszy, a dziêki wiêkszej roztropno¶ci stajê siê silniejszy. Potê¿ny skrytobójca Artemis Entreri utrwala sw± w³adzê nad ulicami Calimportu, kierowany potêg± wspieraj±cych go skrycie drowów. Sprzyjaj±cy mu Jarlaxle staje siê jednak coraz bardziej ambitny, a Entreri stara siê mieæ na baczno¶ci i kontrolowaæ sytuacjê.

£otrzykowie. Tom 1: Alabastrowa laska

£otrzykowie. Tom 1: Alabastrowa laska

Edward Bolme.
Cena: 24.90 z

Nie chcia³a jej ukra¶æ. Nie chcia³a zabiæ agenta Zhentarimów. Nie chcia³a wystawiæ do wiatru gildii z³odziei. Nie chcia³a mieæ d³ugu u Czerwonego Czarnoksiê¿nika z Thay. Nie chcia³ rozgniewaæ wyznawców smoczej bogini Tiamat. Nie chcia³a zwi±zaæ swego losu z przera¿aj±c± Lask± Nekromanty.

Gro¼ba z Morza. Tom 2: Pod Spadaj±cymi Gwiazdami

Gro¼ba z Morza. Tom 2: Pod Spadaj±cymi Gwiazdami

Mel Odom.
Cena: 26.90 z

Morska wojna pustoszy Wybrze¿e Mieczy, pozostawiaj±c Zatokê Wrót Baldura w po¿odze. Wype³niaj±c swoj± szalon± misjê, z³y Iakhovas znalaz³ przej¶cie do strze¿onych wód Morza Spadaj±cych Gwiazd i teraz ¿adne wybrze¿e nie jest bezpieczne przed jego armiami g³êbin.  Pochwa³a Wzbieraj±cej fali: Odom wykonuje wspania³± pracê, o¿ywiaj±c morze i jego rozliczne rasy.

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 2: Mroki Puszczy

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 2: Mroki Puszczy

R.A. Salvatore.
Cena: 24.50 z

Cadderly, m³ody i ekscentryczny uczeñ - kap³an Biblioteki Naukowej, prze¿y³ swoj± pierwsz± przygodê. Kl±twa Chaosu jest jednak tylko pocz±tkiem planów Zamku Trójcy do regionalnego podboju. Cadderly z przyjació³mi musz± ocaliæ mieszkañców piêknej puszczy elfów, Shilmisty, gdzie nowy przeciwnik dowodzi armi± gro¼nych potworów.

¦cie¿ki Mroku. Tom 4: Morze Mieczy

¦cie¿ki Mroku. Tom 4: Morze Mieczy

R.A Salvatore.
Cena: 28.90 z

Dobrze jest byæ w domu. Dobrze jest s³yszeæ wicher Doliny Lodowego Wichru, czuæ jego orze¼wiaj±ce uk±szenia, jakby przypominaj±ce, ¿e ¿yjê.  Drizzt Do'Urden i jego towarzysze wyruszaj± w drogê i nad morze, szukaj±c swego zaginionego przyjaciela, Wulfgara. Ich jedyn± wskazówk± w tym polowaniu na ¶mieræ i ¿ycie jest znamiê zagubionego m³ota bojowego barbarzyñcy.

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 3: Nocne Maski

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 3: Nocne Maski

R.A Salvatore.
Cena: 25.00 z

Cadderly przybywa do miasta Carradoon, by znale¼æ wytchnienie, stwierdza jednak, ¿e sta³ siê obiektem zainteresowania tamtejszych asasynów - Nocnych Masek. Razem ze swoj± przyjació³k± Danic± musi zdemaskowaæ tê zbrodnicz± organizacjê i po³o¿yæ kres jej dzia³alno¶ci. Jednocze¶nie m³ody kap³an zdobywa wiêksz± wiedzê, ni¿by sobie ¿yczy³.

¦wiat³o i cienie. Tom 2: Spl±tane sieci

¦wiat³o i cienie. Tom 2: Spl±tane sieci

Elaine Cunningham.
Cena: 28.90 z

Wygnana ze swego domu piekna mroczna elfka Liriel Baenre przemierza ze swym towarzyszem Fyodorem krainy ¶wiata powierzchni. Lecz nawet z dala od mrocznych zakamarków Menzoberranzan, musi siê lêkaæ zemsty swego najwiêkszego wroga. Teraz, gdy razem z przyjacielem przemierza niebezpieczne wody mórz Wybrze¿a Mieczy , kap³anka drowów gotuje im straszliwy los.

Trylogia Mrocznego Elfa. Tom 1: Ojczyzna

Trylogia Mrocznego Elfa. Tom 1: Ojczyzna

R.A. Salvatore.
Cena: 24.00 z

Wróæ do dziwnego i egzotycznego Menzoberranzan, wielkiego miasta drowów i ojczyzny bohatera Doliny Lodowego Wichru, Drizzta Do'Urden.  Drizzt, m³ody ksi±¿ê z królewskiego domu, dorasta w niegodziwym ¶wiecie swych mrocznych pobratymców. Maj±c honor nie przystaj±cy do pozbawionego zasad spo³eczeñstwa, Drizzt staje przed dylematem.

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 4: Zdobyta Forteca

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 4: Zdobyta Forteca

R.A. Salvatore.
Cena: 25.90 z

Cadderly ma stan±æ na czele po³±czonych si³ miasta Carradon i Puszczy Shilmista, by poprowadziæ je do walki ze z³ymi mocami Zamczyska Trójcy, miejsca, w którym stanie twarz± w twarz ze swoim przeznaczeniem. Rezygnuje jednak z dowództwa i rusza wraz z grup± przyjació³ na wyprawê, podczas której bêdzie musia³ wypróbowaæ swoje rosn±ce moce magiczne.

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 3: Potêpienie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 3: Potêpienie

Richard Baker.
Cena: 26.50 z

Poniewa¿ ta seria ksi±¿ek ma siê spodobaæ zarówno graczom, jak i czytelnikom, talent pisarski Richa Bakera oraz jego umiejêtno¶æ projektowania gier czyni± go idealnym autorem tej ksi±¿ki.  - R.A. Salvatore, autor bestsellerowej powie¶ci Morze Mieczy DECYZJE ZAPAD£Y  Si³y sprzymierzone przeciwko Menzoberranzan zaczynaj± nabieraæ kszta³tu.

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 5: Kl±twa Chaosu

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 5: Kl±twa Chaosu

R.A Salvatore.
Cena: 25.90 z

Cadderly - kap³an i uczony - powraca do Biblioteki Naukowej, by stwierdziæ, i¿ ca³e jego ¿ycie zosta³o obrócone w perzynê. Losy Danici, Biblioteki Naukowej, a tak¿e Cadderly'ego i jego przyjació³ zale¿ne s± od tego, czy m³ody kap³an zwyciê¿y w ostatniej, decyduj±cej walce z przera¿aj±c± Kl±tw± Chaosu.

Pie¶ni i Miecze. Tom 4: Twierdza Cierni

Pie¶ni i Miecze. Tom 4: Twierdza Cierni

Elaine Cunningham.
Cena: 27.90 z

W Mie¶cie Wspania³o¶ci nie wszystko jest w porz±dku. W cieniach Waterdeep skrywa siê zagro¿enie ze strony Zhentarimów. Harfiarka Bronwyn zostaje wys³ana przez Khelbena Arunsuna na spotkanie z niewidzianym od dawna ojcem, by odzyskaæ swe dziedzictwo, które jednak mo¿e okazaæ siê niebezpieczne.

Savatore - Trylogia Klingi £owcy -Tysi±c Orków

Savatore - Trylogia Klingi £owcy -Tysi±c Orków

Tom pierwszy trylogii.
Cena: 28.90 z

JEDEN MROCZNY ELF DWIE ZAKLÊTE KLINGI JEDEN NIEZNANY WRÓG I CA£A HORDA NAJE¬D¬CÓW  Krwio¿ercza horda orków kierowana przez niepoznanego jeszcze wroga, wyruszy³a z gór Grzbietu ¦wiata na ³upie¿cz± wyprawê siej±c po¿ogê i niszcz±c wszystko na swojej drodze. Na tê ¶cie¿kê zniszczenia przypadkiem trafia mroczny elf tropiciel Drizzt Do`Urden wraz z grupê zaufanych przyjaci.

Gro¼ba z Morza. Tom 3: Oko Morskiego Diab³a

Gro¼ba z Morza. Tom 3: Oko Morskiego Diab³a

Mel Odom.
Cena: 26.00 z

Iakhovas wywo³a³ wiêksze zniszczenia ni¼li jakakolwiek si³a od Czasu K³opotów, lecz jego prawdziwy cel pozostawa³ zagadk±... a¿ do teraz.  Gdy m³ody ¿eglarz zakoñczy podró¿, stary bard od¶piewa ostatni± swoj± pie¶ñ, a kap³anka malenti stawi czo³a najbardziej wymagaj±cej próbie, Gro¼ba z Morza wybuchnie z moc±, która zako³ysze ca³ym Faerunem.

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 4: Zag³ada

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 4: Zag³ada

R.A. Salvatore.
Cena: 28.90 z

Halisstra Melarn przez ca³e ¿ycie s³u¿y³a Lolth, w ka¿dej sekundzie wierz±c, ¿e po ¶mierci spêdzi wieczno¶æ u boku swej bogini. Spe³nianie kaprysów chaotycznej bogini demonów nigdy nie by³o proste, ale rokowa³o wielkie nadzieje. Jednak Pajêcza Królowa zniknê³a i mo¿e nigdy nie wróciæ.

Sembia. Tom 2: ¦wiadek Cienia

Sembia. Tom 2: ¦wiadek Cienia

Paul S. Kemp.
Cena: 25.00 z

Erevis Cale, lojalny s³uga rodziny Uskevrenów skrywa straszliwy sekret. Teraz, gdy bezwzglêdne z³o grasuje w Selgaunt, powi±zania kamerdynera z podziemnym ¶wiatem mog± naraziæ na niebezpieczeñstwo wszystkich jego najbli¿szych. Erevis musi raz na zawsze dowie¶æ swojej lojalno¶ci wobec Uskevrenów i ca³ego miasta.

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 1: Kantyczka

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 1: Kantyczka

R.A. Salvatore.
Cena: 25.90 z

Wysoko w spokojnych Górach ¦nie¿nych le¿y ma³o znana uczelnia dla bardów, kap³anów, kleryków oraz innych spragnionych wiedzy. Ukryty w¶ród swoich kolegów, uczeñ-kap³an o imieniu Cadderly musi ujarzmiæ wyzwolon±, poch³aniaj±c± dusze esencjê chaosu, zanim jego w³asne bractwo zwróci siê przeciwko niemu.

Powrót Arcymagów. Tom 4: Zaklinacz

Powrót Arcymagów. Tom 4: Zaklinacz

Troy Denning.
Cena: 27.90 z

W cieniach wypalonych ruin Tilverton grasuj± demony. W Everesce i Cormyrze rozpadaj± siê sojusze. Pod piek±cym s³oñcem pustyni Anauroch tworzy siê imperium ciemno¶ci. W sercu umêczonego elfa wa¿± siê losy Faerunu. Spod pióra autora Wezwania, Oblê¿enia i ¦mierci Smoka (z Edem Greenwoodem) wysz³a ostatnia czê¶æ cyklu Powrót Arcymagów.

Powrót Arcymagów. Tom 1: Wezwanie

Powrót Arcymagów. Tom 1: Wezwanie

Troy Denning.
Cena: 25.00 z

Z g³êbin równiny cieni pochodzi nowa magia, tak tajemnicza, ¿e wprawia w zak³opotanie nawet Wybrañców Mystry. Spod wydmowego morza Anauroch na wolno¶æ wydostaje siê jedna z najstarszych i najstraszliwszych z³ych potêg Torilu - ferimmy.  Z Evereski - ostatniej przystani elfów w Faerunie nadchodzi wie¶æ o inwazji.

Opowie¶ci z Krain. Krainy Chwa³y (4)

Opowie¶ci z Krain. Krainy Chwa³y (4)

Cena: 25.90 z

W Kronikach Zapomnianych Krain odkryto jedena¶cie, nigdy nie opublikowanych, opowie¶ci. Oto przed Wami najwiêksi herosi Zapomnianych Krain: Drizzt Do'Urden, Arilyn Ksiê¿ycowa Klinga, Adon, Elminster z Cienistej Doliny, Jander Sunstar i wielu innych. Ich dzieje przedstawiaj±:    R. A. Salvatore    Ed Greenwood    Douglas Niles    Troy Denning  &nbs.

Morze Piasków

Morze Piasków

Troy Denning.
Cena: 18.00 z

Zdecydowani na ustanowienie szlaku handlowego przez pustyniê Anauroch, Zhentarimowie wys³ali armiê która ma zniewoliæ dzikich nomadów z Wielkiej Pustyni. Gdy szczep za szczepem ulega naje¼d¼com, tylko jedna kobieta, Ruha, zdaje sobie sprawê z zagro¿enia ? ale jaki szejk us³uch rady wypêdzonej czarownicy.

Nocny Orszak

Nocny Orszak

Scott Ciencin.
Cena: 26.00 z

Przez dziesi±tki lat koszmarny Nocny Orszak nawiedza³ sny wielu mieszkañców Krain. Wiêkszo¶æ ludzi s±dzi³a, ¿e to wytwory zmêczonej wyobra¼ni. Mylili siê. Myrmeen Lhal, piêkna w³adczyni Arabel, zostaje uwik³ana w wojnê z Nocnym Orszakiem, w której jej jedynymi sojusznikami s± Harfiarze.

Evermeet Wyspa Elfów

Evermeet Wyspa Elfów

Elaine Cunningham.
Cena: 27.50 z

Spokojna, piêkna, niezdobyta. Pe³na magii i skarbów, dla wszystkich, którzy s³yszeli opowie¶ci o niej, jest rajem. Dla zagro¿onych elfów z Torilu jest ostatnim schronieniem. Lecz dla wielu jest najwiêkszym ³upem. W centrum tej opowie¶ci znajduje siê Amlaruil, Królowa Wszystkich Elfów. Gdy Evermeet pada ofiar± potê¿nego i niszczycielskiego ataku.

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 1: Upadek

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 1: Upadek

Richard Lee Byers.
Cena: 25.00 z

Kr±¿±c po niebezpiecznych dzielnicach nêdzy Menzoberranzan, przebieg³y czarodziej Pharaun Mizzrym musi rozwi±zaæ pewn± zagadkê. Pomaga mu w tym jego jedyny prawdziwy przyjaciel, fechmistrz Ryld Argith, który wkrótce u¶wiadamia sobie, ¿e najwiêksze potêgi w mie¶cie nie zawahaj± siê przed niczym, by im w tym przeszkodziæ.

Powrót Arcymagów. Tom 3: Oblê¿enie

Powrót Arcymagów. Tom 3: Oblê¿enie

Troy Denning.
Cena: 24.50 z

Dla Evereski, ostatniego schronienia elfów w Faerunie, to walka o przetrwanie. Dla Wybrañców Mystry to zmagania z potê¿nym przeciwnikiem, który mo¿e zagroziæ panowaniu ich bogini nad magi±. Dla ludzi i ich pañstw to nieustaj±ce starania, by nie straciæ swojej pozycji. Dla zaginionych potê¿nych arcymagów to powrót ich lataj±cego miasta.

Trylogia Awatarów. Tom 3: Waterdeep

Trylogia Awatarów. Tom 3: Waterdeep

Richard Awlinson.
Cena: 29.00 z

Kim bêd± nowi bogowie? Bóg niezgody zgin±³, zniszczony podczas ataku na Tantras, a Midnight i jej towarzysze zdo³ali odzyskaæ pierwsz± z Tablic Przeznaczenia - jeden z pary artefaktów, które mog± przywróciæ bóstwom dawn± chwa³ê i ocaliæ Krainy przed gniewem upad³ych bogów. Jednak¿e aby ukoñczyæ sw± misjê.

¦wiat³o i cienie. Tom 3: Toruj±cy Drogi

¦wiat³o i cienie. Tom 3: Toruj±cy Drogi

Elaine Cunningham.
Cena: 26.00 z

Liriel Baenre i jej towarzysz, Fyodor z Rashemenu, znów musz± wyruszyæ w podró¿ po rozleg³ym kontynencie Faerun. Tym razem ich celem jest ojczyzna Fyodora, do której musi zwróciæ amulet Toruj±cy Drogi, od dawna zaliczany do skarbów Czarownic z Rashemenu. Ka¿dy ich krok ¶ledzony jest przez wrogów, bowiem na piêty nastêpuj± im wyznawcy drowich bóstw: Vhaerauna i Lolth.

¦cie¿ki mroku. Tom 2: Grzbiet ¶wiata

¦cie¿ki mroku. Tom 2: Grzbiet ¶wiata

R.A. Salvatore.
Cena: 23.50 z

Nawet brutalne ulice zdradzieckiego miasta nie mog± wiecznie skrywaæ udrêczonej duszy. Barbarzyñca Wulfgar w³a¶nie wst±pi³ na niebezpieczn± ¶cie¿kê do odkupienia, gdy stary przyjaciel odnajduje go w mie¶cie Luskan. Droga Wulfgara wije siê wokó³ smaganych wichrem szczytów Grzbietu ¦wiata.

Pie¶ni i Miecze. Tom 2:  Pie¶ñ Elfa

Pie¶ni i Miecze. Tom 2: Pie¶ñ Elfa

Elaine Cunningham.
Cena: 20.00 z

Na pro¶bê, a w zasadzie na polecenie swojego wuja Khelbena, Danilo Than musi rozwi±zaæ trudny problem. Kto¶ chce dobraæ siê Harfiarzom do skóry, kto¶ kto ma do nich zadawnion± urazê. Danilo musi sprzymierzyæ siê osob± o której mo¿na wiele powiedzieæ ale na pewno nie to ¿e jest przyjacielem Danilo Thana.

Doradcy i królowie. Tom 1: Ogar Magów

Doradcy i królowie. Tom 1: Ogar Magów

Elaine Cunningham.
Cena: 22.50 z

Matteo, pozbawiony magicznych zdolno¶ci doradca w³adcy Halruaa po¶wiêca swoje ¿ycie prawdzie... dopóki nie odkrywa, ¿e jednak drzemie w nim odrobina magicznej mocy. Teraz, maj±c za towarzysza jedynie wychowan± na ulicy dziewczynê, ucieka przed tajemnicz± Koteri±. Na ponurych Bagnach Akhlaura, Matteo bêdzie poszukiwa³ prawdy o sobie, zmagaj±c siê z istot± rodem z koszmarów.

Czyny Paksenarrion. Tom 3: Przysiêga Z³ota

Czyny Paksenarrion. Tom 3: Przysiêga Z³ota

Elizabeth Moon.
Cena: 27.00 z

Fragment rozdzia³u pierwszegoWioska wydawa³a siê jakby znana, lecz wiêkszo¶æ wiosek tak wygl±da³a. Dopiero gdy dotar³a do skrzy¿owania z gospod±, zorientowa³a siê, ¿e ju¿ tu kiedy¶ by³a. Przed budynkiem rozpo¶ciera³ siê brukowany podwórzec, a nad szerokim wej¶ciem ko³ysa³ jaskrawy szyld: Weso³y Garkot³uk.

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 4: Droga do ¦witu

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 4: Droga do ¦witu

R.A. Salvatore.
Cena: 27.00 z

Sze¶æ lat. Niewiele w ¿yciu drowa. A teraz, gdy liczê te miesi±ce, tygodnie, dni, godziny, wydaje mi siê, jakby nie by³o mnie w Mithrilowej Hali sto razy d³u¿ej. Miejsce siê zmieni³o, kolejne pokolenie, inny styl ¿ycia, zwyk³y kamieñ milowy na drodze do... Do czego? Dok±d? Teraz znajdujê siê na falach wzd³u¿ Wybrze¿a Mieczy, a moja twarz smagana jest wiatrem i wodnym py³em.

Trylogia Spadkobiercy Arrabar. Tom 1: Szafirowy Pó³ksiê¿yc

Trylogia Spadkobiercy Arrabar. Tom 1: Szafirowy Pó³ksiê¿yc

Thomas M. Reid.
Cena: 23.50 z

Zakon najemników s³u¿±cych bogini, lecz pos³usznych woli ¶miertelników. To normalna rzecz w Arrabar, gdy jeden klan zwraca siê przeciwko drugiemu. Gdy klan zwraca sie przeciwko samemu sobie, zagro¿ony jest ca³y naród.  SPADKOBIERCY ARRABAR Spadkobiercy dziedzictwa krwi i stali walcz± o kontrolê nad narodem najemników.

Maskarady

Maskarady

Kate Novak, Jeff Grubb.
Cena: 25.00 z

Gdy Alias krzy¿uje miecze z podw³adnymi przebieg³ego i pozbawionego skrupu³ów w³adcy pó³¶wiatka Wrót Zachodu, Nieznanego, ten przysiêga, ¿e j± zniszczy.Podejmuj±c siê oczyszczenia miasta ze z³owrogich Czarnych Masek, Alias zbiera starych i nowych przyjació³: saurialskiego paladyna Smoczywabika.

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 5: Unicestwienie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 5: Unicestwienie

Philip Athans.
Cena: 25.00 z

Pi±ta z epickiej serii sze¶ciu powie¶ci zrodzonych w p³odnej wyobra¼ni R.A. Salvatore’a i wybranej grupy nowych, najbardziej obiecuj±cych pisarzy gatunku. Razem z nimi odkryjcie najczarniejsze serca Faerunu i wy¶lijcie je do najg³êbszego z piekie³. Ryld Argith, fechmistrz Melee-Magthere.

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 6: Zmartwychwstanie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 6: Zmartwychwstanie

Paul S. Kemp.
Cena: 25.00 z

Danifae Yauntyrr, by³a branka domu Melarn, zasz³a ju¿ za daleko, ¿eby móc siê wycofaæ. Po latach niewoli odzyska³a wolno¶æ, ale chce siê jeszcze zem¶ciæ. Choæ jej moc i ambicje wzros³y, musi zabiæ Halisstrê Melarn. Ale jak, skoro wraz z Quenthel i Pharaunem znalaz³a siê w sercu nowego w³adztwa Lolth.

Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Samotny Drow

Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Samotny Drow

Tom drugi trylogii.
Cena: 27.00 z

 R.A. Salvatore - Samotny Drow SAMOTNY NA POLU BITWY.OTOCZONY PRZEZ ¦MIERÆ.OSACZONY PRZEZ WROGÓW.GOTÓW UMRZEÆ.Drizzt Do’Urden sta³ siê £owc±, najgorszym koszmarem orków pustosz±cych Pó³noc. Odciêty od przyjació³ i samotny, jest przekonany, ¿e wszystko, co by³o dla niego wa¿ne, zosta³o zniszczone.

Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Dwa Miecze

Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Dwa Miecze

Tom trzeci trylogii.
Cena: 26.00 z

Drow skrada siê w mroku.Trolle roj± siê na bagnach.Orki rz±dz± w górach.Czasu jest coraz mniej.Mithrilowa Hala jest oblê¿ona, Nesme zdobyte, do walki szykuje siê nawet potê¿ne Silverymoon. W ¶rodku tego zamieszania Drizzt toczy samotn± walkê. Gdy konflikt zmierza ku krwawemu rozstrzygniêciu, £owca musi znale¼æ starych i nowych sojuszników.