e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Dragon Lance


Zaginione opowie¶ci. Tom 4: Kraina Minotaurów

Zaginione opowie¶ci. Tom 4: Kraina Minotaurów

Richard A. Kanaak.
Cena: 34.00 z

W¶ród wielu ras zamieszkuj±cych Krynn tylko jedna od wieków uparcie trwa³a w swej dumie i wierzeniach, choæ los srogo j± do¶wiadczy³. Minotaury postrzega³y siebie samych jako dzieci przeznaczenia, przysz³ych panów ¶wiata. Mimo wielu klêsk i d³ugoletniego zniewolenia, wierzy³y niezachwianie, i¿ tak w³a¶nie jest i kiedy¶ sprawiedliwo¶ci stanie siê zado¶æ.

 Wojna dusz. Tom 2: Smoki zagubionej gwiazdy

Wojna dusz. Tom 2: Smoki zagubionej gwiazdy

Margaret Tracy Weis Hickman.
Cena: 35.00 z

Tom drugi sagi o Wojnie Dusz. Grupka bezinteresownych bohaterów zmaga siê z nie¶mierteln± moc±, która zdaje siê udaremniaæ ka¿dy ich wysi³ek. Sun±ca niczym powód¼ ciemno¶æ grozi poch³oniêciem ca³ej nadziei, wiary, wszelkiego ¶wiat³a. Dusze zmar³ych ograbiaj± ¿yj±cych z magii. Smoczy namiestnik wyci±ga ³apska po ziemiê, która jest tak droga elfim sercom.

Opowie¶ci. Tom1: Magia Krynnu

Opowie¶ci. Tom1: Magia Krynnu

Margaret Tracy Weis Hickman.
Cena: 35.00 z

Historie o morskich potworach, czarnych elfach, nied¼wiedziach lodowych, odra¿aj±cych wê¿ach o g³owach hydr i armiach wstrêtnych smokowców. `Magia Krynnu` zawiera dziewiêæ znakomitych utworów pióra najs³awniejszych autorów sagi oraz ekscytuj±c± minipowie¶æ Margaret Weis i Tracy`ego Hickmana.

Drakoñskie metody. Brygada Kanga - czê¶æ 2

Drakoñskie metody. Brygada Kanga - czê¶æ 2

Margaret Don Weis Perrin.
Cena: 33.00 z

Pu³k smokowców-saperów, znany z Brygady ¶mierci, szuka bezpiecznego schronienia dla swojego skarbu: m³odych smokowców. Wystarczy tylko, je¶li prze¿yj±. To przecie¿ nie powinno byæ nic trudnego. Komendanta Kanga zastanawia jednak ponura tajemnica. Dlaczego niektórzy jego ¿o³nierze znikaj±? Kang bêdzie zmuszony siêgn±æ po DRAKOÑSKIE METODY.

Spotkania. Tom 1: Bratnie dusze

Spotkania. Tom 1: Bratnie dusze

Mark Anthony, Ellen Porath.
Cena: 32.50 z

Kiedy Flint Fireforge, krasnoludzki kowal, otrzymuje zdumiewaj±ce wezwanie od Mówcy S³oñc, udaje siê w podró¿ do os³awionego elfiego miasta: Qualinostu. Tam spotyka Tanthalasa, zamy¶lonego m³odzieñca, narodzonego z tragicznego zwi±zku elfa i cz³owieka. Tanis oraz Flint - obydwaj wyj±tkowi, ka¿dy na swój sposób - staj± siê przyjació³mi.

¦wit nowej ery

¦wit nowej ery

Jean Rabe.
Cena: 33.00 z

Nowa powie¶æ rozgrywaj±ca siê w ¶wiecie gry RPG Dragonlance, w okresie pomiêdzy czwartym i ostatnim tomem Kronik DragonLance, czyli Smokami letniego p³omienia, a bestsellerowym cyklem Wojna dusz. wydawnictwo: Zysk i S-ka, Lipiec 2005ISBN: 83-7298-764-5liczba stron: 352wymiary: 115 x 180 mmok³adka: miêkka.