e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Inspirowane grami na PC


Diablo #2: Czarna Droga

Diablo #2: Czarna Droga

Mel Odom.
Cena: 25.00 z

Od zarania dziejów zastêpy anio³ów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P³on±cych Piekie³ ¶ciera³y siê w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka przenios³a siê do ¶wiata ludzi... ¿aden Cz³owiek, Anio³ ani Demon nie bêdzie móg³ staæ na uboczu...  Wiele lat temu Darrick Lang opu¶ci³ Bramwell, by wêdrowaæ przez ¶wiat jako najemnik i bohater krainy.

Starcraft #1 - Krucjata Liberty'go

Starcraft #1 - Krucjata Liberty'go

Jeff Grubb.
Cena: 22.00 z

W odleg³ej przysz³o¶ci, 60 000 lat ¶wietlnych od Ziemi, lu¼na konfederacja ziemskich wygnañców zmaga siê z zagadkowymi Protossami i bezwzglêdnym Rojem Zergów. Ka¿dy gatunek walczy o przetrwanie po¶ród gwiazd, w wojnie, która wie¶ci pocz±tek najlepszego rozdzia³u w historii ludzko¶ci - albo przepowiada jej gwa³towny, krwawy koniec.

Tomb Raider Kolebka ¿ycia

Tomb Raider Kolebka ¿ycia

Dave Stern.
Cena: 20.50 z

Pe³ne, oryginalne, bez skrótów i cenzury wydanie najnowszych przygód Lary Croft. Bohaterka pod±¿a ¶ladem legendy o ¶wi±tyni, wybudowanej przez Aleksandra Wilekiego. ¦wi±tynia kryje w sobie potê¿ny i niebezpieczny artefakt, Puszkê Pandory. Puszka ta przynios³a kiedy¶ ziemi ¿ycie, teraz zawiera ¶mierciono¶n± plagê.

Warcraft #3 - Ostatni Stra¿nik

Warcraft #3 - Ostatni Stra¿nik

Jeff Grubb.
Cena: 25.90 z

W okrytej mg³± zapomnienia przesz³o¶ci ¶wiat Azeroth wype³nia³y wszelkiego rodzaju cudowne istoty. Tajemnicze elfy i wytrzyma³e krasnoludy ¿y³y we wzglêdnym pokoju i harmonii z ludzkimi plemionami... a¿ do chwili, gdy demoniczna armia znana jako P³on±cy Legion na zawsze zniszczy³a spokój tego ¶wiata.

Diablo #1: Dziedzictwo krwi

Diablo #1: Dziedzictwo krwi

Richard A. Knaak.
Cena: 28.00 z

Od zarania dziejów zastêpy anio³ów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P³on±cych Piekie³ ¶ciera³y siê w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka przenios³a siê do ¶wiata ludzi... ¿aden Cz³owiek, Anio³ ani Demon nie bêdzie móg³ staæ na uboczu. Norrec Vizharan sta³ siê ¿ywym koszmarem.

Diablo #3: Królestwo Cienia

Diablo #3: Królestwo Cienia

Richard A. Knaak.
Cena: 24.00 z

Od zarania dziejów zastêpy anio³ów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P³on±cych Piekie³ ¶ciera³y siê w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka przenios³a siê do ¶wiata ludzi... ¿aden Cz³owiek, Anio³ ani Demon nie bêdzie móg³ staæ na uboczu... Legenda mówi o dawno wymar³ym mie¶cie Ureh, wed³ug niektórych bramie prowadz±cej do Wysokich Niebios.

Starcraft #2 - W Cieniu Xel'Nagi

Starcraft #2 - W Cieniu Xel'Nagi

Gabriel Mesta.
Cena: 22.00 z

W odleg³ej przysz³o¶ci, 60 000 lat ¶wietlnych od Ziemi, lu¼na konfederacja ziemskich wygnañców zmaga siê z zagadkowymi Protossami i bezwzglêdnym Rojem Zergów. Ka¿dy gatunek walczy o przetrwanie po¶ród gwiazd, w wojnie, która wie¶ci pocz±tek najlepszego rozdzia³u w historii ludzko¶ci ? albo przepowiada jej gwa³towny, krwawy koniec.

Starcraft #3 - Nim zapadnie ciemno¶æ

Starcraft #3 - Nim zapadnie ciemno¶æ

Tracy Hickman.
Cena: 23.90 z

Jedynym marzeniem Arda Melnikova by³o ¿yæ w pokoju na swej zielonej planecie kolonialnej Bountiful. Gdy jednak krwio¿ercze Zergi napadaj± na jego ¶wiat i zabijaj± wszystkich, których kocha³, Ardo musi siê zbudziæ ze snu i zaakceptowaæ brutaln± rzeczywisto¶æ galaktyki, targanej miêdzyrasowymi wojnami.

Warcraft #1 - Dzieñ Smoka

Warcraft #1 - Dzieñ Smoka

RichardA. Knaak.
Cena: 28.00 z

W okrytej mg³± zapomnienia przesz³o¶ci ¶wiat Azeroth wype³nia³y wszelkiego rodzaju cudowne istoty. Tajemnicze elfy i wytrzyma³e krasnoludy ¿y³y we wzglêdnym pokoju i harmonii z ludzkimi plemionami... a¿ do chwili, gdy demoniczna armia znana jako P³on±cy Legion na zawsze zniszczy³a spokój tego ¶wiata.

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 1: Zak³adnicy Krwi

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 1: Zak³adnicy Krwi

J. Robert King.
Cena: 24.50 z

Aereas nie wiedzia³ nic na temat sfer i ich z³ych mieszkañców... dopóki para gargulców w s³u¿bie o¶miorêkiego boga nie porwa³a jego wuja. Pod±¿aj±c ¶ladem nieziemskich porywaczy, Aereas i jego kuzynka Nina wkraczaj± w dziwne i szalone ¶wiaty wykraczaj±ce poza ludzk± wyobra¼niê. Ch³opak dowiaduje siê.

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani

J. Robert King.
Cena: 24.50 z

Zagubieni... Zagubieni... Chocia¿ Aereas uratowa³ swojego wuja z diabelskich szponów, ukochan± Ninê odebra³ mu przebieg³y Jandau... oraz czelu¶cie Otch³ani. M³odzieniec rusza na wyprawê do podziemnego ¶wiata, aby odnale¼æ kuzynkê, ale odkrywa, ¿e na sferach mo¿na zgin±æ nie tylko ciele¶nie.

Wrota Baldura

Wrota Baldura

Philip Athans.
Cena: 19.90 z

Bhaal Musi Byæ Powstrzymany! Kto¶ sabotuje kopalnie rudy ¿elaza na Wybrze¿u Mieczy, popychaj±c dwa potê¿ne królestwa do krwawej wojny, a m³odego najemnika na trop niewyobra¿alnej tajemnicy. *** ¬li bogowie, olbrzymie paj±ki, zabójcze sobowtórniaki, odra¿aj±ce ghule i niegodziwi Zhentarimowe budz± siê do ¿ycia w têtniacej akcj± powie¶ci Wrota Baldura.

Wrota Baldura 2: Cienie Amnu

Wrota Baldura 2: Cienie Amnu

Philip Athans.
Cena: 18.00 z

Bhaal umar³! Jednak jego wyznawcy chc± sprowadziæ go z powrotem. Krew boga mordu p³ynie w jego dzieciach, a z³a krew przyci±ga z³ych ludzi. Z³odzieje Cienia, wampiry, ninja oraz kamienne robaki budz± siê do ¿ycia na Wybrze¿u Mieczy w têtni±cej akcj± powie¶ci Wrota Baldura II, bêd±cej literackim rozwiniêciem komputerowej gry firm BioWare i Interplay.

Wrota Baldura 3: Tron Bhaala

Wrota Baldura 3: Tron Bhaala

Drew Karpyshyn.
Cena: 17.00 z

Potomstwo Bhaala jest prze¶ladowane, poluj± na nie wszyscy mieszkañcy Faerunu. Jednak ka¿da ¶mieræ, zamiast uwalniaæ krainê od z³a, daje coraz wiêcej mocy wystêpnym dzieciom Bhaala, które pragn± sprowadziæ ojca z powrotem na ¶wiat. Przeczytaj o ostatecznej bitwie dzieci Bhaala w tej trzymaj±cej w napiêciu powie¶ci, opartej na grze komputerowej firm BioWare i Interplay.