e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Apokalipsa i Postapokalipsa


Wed³ug ¶w.Malachiasza

Wed³ug ¶w.Malachiasza

Marcin Wolski.
Cena: 21.00 z

W XII wieku ¶w. Malachiasz prorokuje przysz³ych papie¿y.Upatrywany na nastêpnego Ojca ¦wiêtego biskup z Afryki okazuje siê wyznawc± z³a.Armageddon nie nadchodzi, on ju¿ trwa! Ostateczna bitwa o losy ¶wiata rozegra siê ju¿ wkrótce na naszych oczach. Ju¿ za kilkana¶cie dni dowiemy siê, kto zwyciê¿y w decyduj±cej rozgrywce.

Paradoks Leibniza czyli Do zobaczenia w piekle

Paradoks Leibniza czyli Do zobaczenia w piekle

Alexander Brajdak.
Cena: 21.00 z

W ostatnich dniach, nim na Ziemiê spadnie deszcz ognia i siarki, rozpoczyna siê dramatyczna walka o prze¿ycie. Naprzeciw siebie staj±: dyrektor Instytutu ds. Walki z Fanatyzmem Religijnym, Peter van der Weert, i Jezus Chrystus.  ¯eby ocaliæ kilka miliardów ludzkich istnieñ Peter van der Weert musi, tak jak kiedy¶ Jezus Chrystus, zej¶æ do piek³a i wróciæ stamt±d ca³o.

Dzieñ zag³ady

Dzieñ zag³ady

Tim Jerry B LaHaye Jenkins.
Cena: 31.92 z

Gdy pewnego dnia, w jednej sekundzie, znikaj± na ca³ym ¶wiecie miliony ludzi cywilizacja staje przed totaln± katastrof±. To tajemnicze wydarzenie powoduje kolejne konsekwencje. Samoloty pozbawione pilotów, poci±gi bez maszynistów a samochody, których kierowcy nagle zniknêli, wywo³uj± nowe pasma katastrof.

Znak bestii

Znak bestii

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins.
Cena: 30.00 z

Seria Czasy ostateczne od lat króluje na wszystkich listach bestsellerów z list± New York Timesa na czele. Najpoczytniejszy triller religino-polityczny ostatnich lat, czytany z zapartym tchem przez wszystkich, nawet przez m³odzie¿, na wszystkich kontynentach. Sprzedano ponad 64 miliony egzemplarzy ksi±¿ek z tej serii.

Anio³ czelu¶ci. Powie¶æ o czasach ostatecznych.

Anio³ czelu¶ci. Powie¶æ o czasach ostatecznych.

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins.
Cena: 30.00 z

Wobec wype³niaj±cych siê na ziemi biblijnych proroctw nowy Przywódca ¦wiata Nicolae Carpathina zostaje zmuszony uznaæ potêgê Boga. Pod presj± wyra¿a zgodê na zorganizowanie wielkiego, ¶wiatowego spotkania chrze¶cijan w Jerozolimie. W duchu jednak planuje jego pacyfikacjê. Ma to byæ odpowied¼ na prowokacyjnie uknuty przez jego s³u¿by specjalne atak terrorystyczny na Wzgórze ¦wi.

Zabójcy

Zabójcy

Tim Jerry B. Lahaye Jenkins.
Cena: 31.92 z

Pokojowe idee g³oszone przez Carpathiê s± tylko przykrywk± do wprowadzenia w³adzy absolutnej i zniszczenia opozycji. Antychryst zastawia now± pu³apkê na wierz±cych chrze¶cijan.  ok³adka: miêkkaliczba stron:313 ISBN: 83-7146-026-0Rok wydania: 2004Wydawca: Vocatio.

Diabelski traktat

Diabelski traktat

Tim LaHaye, Jerry Jenkins.
Cena: 31.92 z

Dzieñ, w którym z powierzchni ziemi zniknê³y miliony osób by³ wstêpem do najbardziej tragicznego okresu w historii ludzko¶ci. Pocz±tek koñca ¶wiata - zapowiadany i zadziwiaj±co szczegó³owo opisywany przez biblijnych proroków.  Ok³adka: miêkkaLiczba stron: 420 ISBN: 83-7146-185-2Rok wydania: 2002Wydawca: Vocatio.

Profanacja. Powie¶æ o czasach ostatecznych

Profanacja. Powie¶æ o czasach ostatecznych

Tom Jerry LaHaye Jenkins.
Cena: 30.00 z

Nowa powie¶æ Tima LaHaye`a i Jerry`ego Jenkinsa wprowadza nas w mozliwy scenariusz kolejnych wydarzeñ Czasów Ostatecznych. Brawurowo zarysowana akcja i wyraziste przes³anie czyni± z tej ksi±¿ki swoisty i niezwykle interesuj±cy komentarz do proroctw opisanych w Ewangelii ¶w. Jana Aposto³a.  ISBN: 83-7146-200-XRok wydania: 2004Wydawca: Vocatio.

Ksi±¿ê nico¶ci. Tom 1: Mrok, który nas poprzedza

Ksi±¿ê nico¶ci. Tom 1: Mrok, który nas poprzedza

R. Scott Bakker.
Cena: 35.00 z

Thirller fantasy, która zahacza o temat przyczyn przemocy na tle religijnym. Mrok, który nas poprzedza dwa razy wraca³ do Nowego Jorku, zanim nowojorski wydawca zdecydowa³ siê na jej wydanie. A wszystko z powodu, dra¿liwego tematu ksi±¿ki - historii, która opisuje przyczyny przemocy na tle religijnym w czasach, gdy problem ten sta³ siê dra¿liwy.

Powrót Pana

Powrót Pana

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins.
Cena: 30.00 z

Przybli¿a siê koniec czasów. Niezmierzona armia Carpathii otacza pier¶cieniem Petrê i Jerozolimê. Najpotê¿niejsze si³y w historii ¶wiata zosta³y zebrane, aby unicestwiæ wyznawców Chrystusa. Antychryst jest pewny swego zwyciêstwa. Jednak gdy na niebie pojawia siê znak Syna Cz³owieczego i w chwale ze swymi anio³ami pojawia siê sam Jezus, sprawy przybieraj± inny obrót.