e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Dungeons & Dragons


Greyhawk. ¦wi±tynia Z³ych ¯ywio³ów

Greyhawk. ¦wi±tynia Z³ych ¯ywio³ów

Thomas M. Reid.
Cena: 20.00 z

Niegdy¶ pokonana ponura moc znów przybiera na sile. Gdy pragn±cy pogr±¿yæ ¶wiat w chaosie demon próbuje odzyskaæ wolno¶æ, a z³y pó³bóg stara siê wykorzystaæ jego potêgê, grupa zdesperowanych bohaterów musi, odwa¿nie walcz±c, dotrzeæ do samego serca ciemno¶ci, by ich pokonaæ. Oprawa: miêkkaWymiary: 115 x 175 mmLiczba stron: 288ISBN: 83-88916-60-2Rok wydania: 2003.

Dungeons & Dragons: Gro¼ne jaskinie

Dungeons & Dragons: Gro¼ne jaskinie

T.H. Lain.
Cena: 16.90 z

Pierwsza z cyklu ksi±¿ek opisuj±cych przygody kanonicznych bohaterów D&D znanych z podrêczników podstawowych.  Miêdzy szczytami Bezlitosnego £añcucha a wysokimi drzewami Piekielnego Lasu czai siê co¶ z³ego. Ci którzy zbli¿aj± siê do tego miejsca, gin±. Ci którzy uciekaj±, zostaj± zabici.

Greyhawk. Krypta grozy

Greyhawk. Krypta grozy

Keith Francis Stohm.
Cena: 23.00 z

Kaerion Whitehart by³ niegdy¶ potê¿nym paladynem, lecz ciê¿ko zgrzeszy³. Teraz ¿yje ze swego miecza, za jedynego towarzysza maj±c elfiego najemnika. W zamian za sowit± zap³atê dwaj przyjaciele zgadzaj± siê towarzyszyæ dru¿ynie patriotów do legendarnego grobowca. Zadanie nie jest ³atwe.

Greyhawk: Góra Bia³ego Pióropusza

Greyhawk: Góra Bia³ego Pióropusza

Paul Kidd.
Cena: 24.90 z

Bezlitosny tropiciel. Obdarzona ¶wiadomo¶ci± peleryna z futra piekielnego ogara o sk³onno¶ciach do piromanii. Irytuj±ca skrzatka, kupcz±ca intrygami i informacjami.  Troje towarzyszy, którzy l±duj± w mie¶cie pe³nym zmagaj±cych siê ze sob± frakcji religijnych i diabelskich machinacji, zamieszkanym przez rozw¶cieczon± diablicê.

Grayhawk: W Czelu¶cie Ziemi

Grayhawk: W Czelu¶cie Ziemi

Paul Kidd.
Cena: 25.00 z

Zaraz po zakoñczeniu przygód pod Gór± Bia³ego Pióropusza Justicar i Escalla wyruszaj± w drogê do Hommlet. Jednak ¿ycie ze skrzatk± i stabilizacja to dwie ró¿ne rzeczy. Escalla zostaje wci±gniêta w intrygi dworu faerie. Zanim Justicar siê zorientuje, wyruszy w czelu¶cie Ziemi, a tam, aby ocaliæ jej ¿ycie.

Greyhawk. Stra¿nica na Pograniczu

Greyhawk. Stra¿nica na Pograniczu

Ru Emerson.
Cena: 24.90 z

Nasta³y ciê¿kie czasy. Bandyci grasuj± tu¿ za murami. Hordy orków i goblinów w³ócz± siê po okolicy, atakuj±c karawany i zabijaj±c kupców. Twierdzê nawiedzaj± kap³ani w ciemnych szatach, którzy kieruj± siê w dzicz, by nigdy z niej nie powróciæ. W takich w³a¶nie okoliczno¶ciach dru¿yna wynajêtych ¶mia³ków wyrusza do Jaskiñ Chaosu.