e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Malazañska Ksiêga Poleg³ych (Steven Erikson)


Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 2: Bramy Domu Umar³ych

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 2: Bramy Domu Umar³ych

Steven Erikson.
Cena: 36.50 z

Bramy Domu Umar³ych s± drugim rozdzia³em monumentalnej Malazañskiej Ksiêgi Poleg³ych. Doskona³± powie¶ci± o wojnie i zdradzie, stawiaj±c± Stevena Eriksona po¶ród najwiêkszych mistrzów gatunku. ISBN: 83-87968-18-8Rok wydania: 2000Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek RodekPrzeczytaj recenzjê:w serwisie Poltergeist.

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 3. Wspomnienie Lodu - Cieñ przesz³o¶ci

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 3. Wspomnienie Lodu - Cieñ przesz³o¶ci

Steven Erikson.
Cena: 33.00 z

Na spustoszonym kontynencie Genabackis zrodzi³o siê nowe, straszliwe imperium, Pannion Domin, które szerzy siê niczym potop ska¿onej krwi, po¿eraj±c wszystkich wrogów tajemniczego proroka zwanego pannioñskim jasnowidzem. Sprzeciwia mu siê sojusz, w którego sk³ad wchodz± zastêp Dujeka Jednorêkiego, Caladan Brood, Anomander Rake oraz Rhivijczycy z równin.

Malazañska ksiêga poleg³ych. Tom 3. Wspomnienie lodu - Jasnowidz

Malazañska ksiêga poleg³ych. Tom 3. Wspomnienie lodu - Jasnowidz

Steven Erikson.
Cena: 35.00 z

Straszliwe imperium Pannion Domin szerzy siê niczym potop ska¿onej krwi, niszcz±c przeciwników proroka zwanego pannioñskim jasnowidzem. Sprzeciwia mu siê sojusz, m.in. Zastêp Dujeka Jednorêkiego i Caladan Brood.  ISBN: 83-89004-21-6Rok wydania: 2002Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek Rodek Przeczytaj recenzjê:w serwisie Poltergeist.

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 4. Dom £añcuchów: Dawne dni

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 4. Dom £añcuchów: Dawne dni

Steven Erikson.
Cena: 33.00 z

Dom £añcuchów jest najnowszym ekscytuj±cym rozdzia³em wspania³ej epickiej fantasy Stevena Erikssona i kolejnym triumfem jego zdolno¶ci narracyjnych. Steven Erikson jest uznawany, dziêki serii Malazañskiej ksiêgi poleg³ych za twórcê nowego oblicza wspó³czesnej fantasy. Po wydaniu pierwszych dwóch tomów otrzyma³ sze¶ciocyfrow± zaliczkê na napisanie kolejnych 8 tomów.

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 4. Dom ³añcuchów - Konwergencja

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 4. Dom ³añcuchów - Konwergencja

Steven Erikson.
Cena: 33.00 z

Powstanie jest zagro¿one wewnêtrznym sporem o w³adzê. Czy garstka weteranów pokona trudno¶ci i wygra walkê? Dom £añcuchów: Konwergencja jest kolejnym tomem z epickiej powie¶ci Malazañska ksiêga poleg³ych, nastêpuj±cym po tomie Dom ³añcuchów: Dawne Dni. ISBN: 83-89004-39-9Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek Rodek Przeczytaj recenzjê:w serwisie Poltergeist.

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 5. Przyp³ywy nocy -  Misterny Plan

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 5. Przyp³ywy nocy - Misterny Plan

Steven Erikson.
Cena: 35.00 z

W czym le¿y warto¶æ powie¶ci Eriksona i dlaczego nale¿y j± poznaæ? Otó¿ Steven Erikson uwa¿any jest obecnie za najwiêksz± gwiazdê gatunku, odnowiciela epickiej odmiany fantasy. Steven Erikson z³ama³ wszystkie regu³y gatunku fantasy pieczo³owicie ustanowione przez krytyków od czasów J.

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 5. Przyp³ywy nocy: Siódme zamkniêcie czê¶æ 2

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 5. Przyp³ywy nocy: Siódme zamkniêcie czê¶æ 2

Steven Erikson.
Cena: 36.50 z

Po dziesiêcioleciach wojny plemiona Tiste Edur zjednoczy³y siê wreszcie pod nieub³agan± w³adz± króla-czarnoksiê¿nika Hirothów. Ale za pokój trzeba by³o zap³aciæ straszliw± cenê - pakt zawarty z tajemnicz± moc±, której motywy s± w najlepszym razie podejrzane, a w najgorszym ¶miertelnie gro¼ne.

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 1: Ogrody Ksiê¿yca

Malazañska Ksiêga Poleg³ych. Tom 1: Ogrody Ksiê¿yca

Steven Erikson.
Cena: 35.00 z

Barwna, epicka opowie¶æ, osza³amiaj±ca rozmachem kreowanej wizji, bogactwem ¶wiata i mnogo¶ci± pomys³ów. Krwawa i wyczerpuj±ca wojna trwa ju¿ dwana¶cie lat. Rz±dzone tward± rêk± Imperium Malezañskie podbija jedno wolne miasto po drugim. Jego niezwyciê¿one legiony, prowadzone przez potê¿nych czarodziejów pr± coraz dalej na po³udnie - w kierunku legendarnego Darud¿ystanu.