e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Ko³o Czasu (Robert Jordan)


Ko³o czasu: Tom 9: Dech zimy

Ko³o czasu: Tom 9: Dech zimy

Robert Jordan.
Cena: 39.90 z

Ko³o Czasu obraca siê, a Wieki nadchodz± i przemijaj±. Przesz³o¶æ, tera¼niejszo¶æ i przysz³o¶æ wci±¿ jeszcze mog± staæ siê ³upem Cienia... Dziewi±ty tom z cyklu powie¶ciowego Ko³o Czasu.  ISBN: 83-7298-341-0Rok wydania: 2003Wydawca: Zysk i S-ka.

Ko³o czasu

Ko³o czasu

Robert Teresa Jordan Patterson.
Cena: 9.90 z

Fascynuj±cy przewodnik po ¶wiecie sagi Roberta Jordana, jednym z najpopularniejszych cykli fantasy w historii gatunku. Kronika odwiecznych zmagañ z w³adc± z³a, zwanym Czarnym, kompilacja wiedzy na temat mitologii, geografii, socjologii i historii Jordanowskiego ¶wiata, wyczerpuj±ce bestiarium i leksykon sprzymierzeñców Ciemno¶ci.

Ko³o czasu. Tom 10: Rozstaje zmierzchu, czê¶æ ostatnia.

Ko³o czasu. Tom 10: Rozstaje zmierzchu, czê¶æ ostatnia.

Robert Jordan.
Cena: 32.50 z

Ostatnia czê¶æ dziesi±tego tomu cyklu Ko³o czasu.Nieuchronnie zbli¿a siê czas ostatecznej rozprawy z Czarnym i jego s³ugami. Mat Cauthon ucieka z Ebou Dar wraz z Córk± Dziewiêciu Ksiê¿yców, jednak wci±¿ grozi im niebezpieczeñstwo, ¶ciga ich bowiem Zarówno Cieñ, jaki i Seanchanie.Perrin Aybara nadal poluje na Shaido Aiel.

Ko³o czasu. Tom 4, czê¶æ druga: Ten który przychodzi ze ¶witem

Ko³o czasu. Tom 4, czê¶æ druga: Ten który przychodzi ze ¶witem

Robert Jordan.
Cena: 32.50 z

Wznowienie drugiej czê¶ci czwartego tomu sagi Ko³o Czasu, jednego z najpopularniejszych cykli fantasy w historii gatunku. Kronika odwiecznych zmagañ z w³adc± z³a zwanym Czarnym od momentu debiutu, czyli publikacji powie¶ci Oko ¦wiata, b³yskawicznie zyska³a uznanie czytelników, a kolejne tomy tylko ugruntowa³y pozycjê autora.