e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Bo¿e Monarchie (Paul Kearney)


Bo¿e Monarchie. Tom 1: Wyprawa Hawkwooda

Bo¿e Monarchie. Tom 1: Wyprawa Hawkwooda

Paul Kearney.
Cena: 27.00 z

Niegdy¶ potê¿ne imperium zachodu upada. Najechane przez hordy Murduku, pogr±¿a siê w krwawej wojnie i chaosie. Pada ¶wiête miasto Aekir. P³on± ¶wi±tynie i wioski. Jedyna nadzieja zdaje siê spoczywaæ w rêkach Richarda Hawkwooda, ¿eglarza, który postanawia przemierzyæ zachodni ocean i odnale¼æ legendarny kontynent - kontynent.

Bo¿e Monarchie. Tom 4: Drugie Imperium

Bo¿e Monarchie. Tom 4: Drugie Imperium

Paul Kearney.
Cena: 24.00 z

4 tom ekscytuj±cej podró¿y poprzez czas i wyobra¼niê znanego cyklu heroic fantasy Bo¿e Monarchie Paula Kearneya. W jego sk³ad wchodz± nastêpuj±ce tomy: WÊDRÓWKA HAWKWOODA, KRÓLOWIE HERETYCY, ¯ELAZNE WOJNY, DRUGIE IMPERIUM, OKRÊTY Z ZACHODU.  Akcja powie¶ci rozgrywa siê w czasach schizmy, wypraw Kolumba i upadku Konstantynopola i opowiada o losach ¿eglarza Hawkwooda.

Bo¿e monarchie. Tom 3: ¯elazne wojny

Bo¿e monarchie. Tom 3: ¯elazne wojny

Paul Kearney.
Cena: 23.50 z

¯elazne wojny (cytat z Henryka VIII Wiliama Szekspira) to trzeci tom ekscytuj±cej podró¿y poprzez czas i wyobra¼niê znanego cyklu heroic fantasy Bo¿e Monarchie Paula Kearneya. W jego sk³ad wchodz± Wêdrówka Hawkwooda , Królowie heretycy , ¯elazne wojny , The Second Empire i Ships from the West.

Bo¿e Monarchie. Tom 5: Okrêty z Zachodu

Bo¿e Monarchie. Tom 5: Okrêty z Zachodu

Paul Kearney.
Cena: 25.00 z

Od bitwy pod Armagedirem minê³o szesna¶cie lat. Torunnanie i Merducy s± teraz bliskimi sojusznikami, a ¶wiat z ka¿d± chwil± staje siê dziwniejszy i straszniejszy. Ko¶ció³ Himeriañski w³ada dwoma trzecimi kontynentu i sta³ siê okrutn± skorumpowan± teokracj±, która d³awi wszelkie niezale¿ne my¶li.