e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - W³adca Pier¶cieni i inne (J.R.R. Tolkien)


W³adca Pier¶cieni. Tom 2: Dwie Wie¿e

W³adca Pier¶cieni. Tom 2: Dwie Wie¿e

John Ronald Reuel Tolkien.
Cena: 39.80 z

Piêknie ilustrowana edycja jednego z najwiêkszych dzie³ literackich i najs³ynniejszej powie¶ci Tolkiena w nowym znakomitym przek³adzie.  ok³adka: twardaliczba stron: 383 ISBN: 83-7245-826-XRok wydania: 2001Wydawca: Amber.

W³adca Pier¶cieni. Tom 3: Powrót króla

W³adca Pier¶cieni. Tom 3: Powrót króla

J.R.R. Tolkien.
Cena: 24.00 z

Nowe wydanie, w ok³adce filmowej, w nieco zmienionym t³umaczeniu. Nota od Wydawcy. Obecne wydanie W³adcy Pier¶cieni J.R.R.Tolkiena, wbrew woli T³umacza, lecz za jego zgod±, ró¿ni siê od poprzedniego wprowadzeniem nazw w³asnych oraz niektórych terminów dotychczas powszechnie u¿ywanych.Celem tego zabiegu by³o umo¿liwienie zapoznania siê z powie¶ci± Tolkiena tym czytelnikom.

Magiczny ¶wiat W³adcy Pier¶cieni

Magiczny ¶wiat W³adcy Pier¶cieni

David Colbert.
Cena: 24.90 z

Autor wskazuje mity, legendy i wierzenia, a tak¿e fakty z biografii pisarza, które sta³y siê inspiracj± dla jego trylogii.  ISBN: 83-89291-29-0Rok wydania: 2003Wydawca: WAB Wydawnictwo .