e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Opowie¶æ o Królewskich Fechmistrzach (Dave Duncan)


Opowie¶æ o Królewskich Fechmistrzach. Tom 1: Poz³acany ³añcuch

Opowie¶æ o Królewskich Fechmistrzach. Tom 1: Poz³acany ³añcuch

Dave Duncan.
Cena: 29.00 z

Pierwsza opowie¶æ o królewskich fechtmistrzach. M³odzi, odtr±ceni przez rodziny ch³opcy znajduj± schronienie w ¯elaznym Dworze. Po latach uci±¿liwych treningów opuszczaj± go jako najwspanialsi szermierze ¶wiata - s³ynni Królewscy Fechtmistrze. Naukê koñczy magiczny rytua³, podczas którego król lub wybrany przez niego dostojnik przebija serce m³odego szermierza.

Opowie¶æ o Królewskich Fechmistrzach. Tom 3: Niebo mieczy

Opowie¶æ o Królewskich Fechmistrzach. Tom 3: Niebo mieczy

Dave Duncan.
Cena: 33.00 z

Bohaterk± trzeciego tomu Opowie¶ci o Królewskich Fechmistrzach jest ksiê¿niczka Malinda, córka króla Ambrose'a, która wstêpuje na tron po ¶mierci ojca. M³od± królow± czekaj± nie lada wyzwania. Chival znajduje siê na skraju wojny domowej, na dworze roi siê od zdrajców i skrytobójców.