e-mail sitemap strona główna

Linki:

Science Fiction - Fundacja (Isaac Asimov)


Roboty i imperium

Roboty i imperium

Isaac Asimov.
Cena: 36.00 zł

Czwarta czêœÌ cyklu Roboty. Ponad sto lat po œmierci Elijaha Baleya zaczyna sie spe³niaÌ jego najwiêksze marzenie - kolonizacja Galaktyki. Dziêki przyjaznej polityce Hana Fastolfe`a z Aurory mieszkaùcy Ziemi zasiedlaj¹ kolejne planety. Gdy jednak Fastolfe umiera, g³owê podnosi jego najwiekszy przeciwnik, Kelden Amadiro.