e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Siódmy Miecz (Dave Duncan)


Siódmy Miecz. Tom 1: Niechêtny szermierz

Siódmy Miecz. Tom 1: Niechêtny szermierz

Dave Duncan.
Cena: 20.50 z

Ostatni± rzecz±, któr± pamiêta³ Wallie Smith, by³ szpital, zatroskane twarze lekarzy i ból. Kiedy wiêc obudzi³ siê w ciele barbarzyñskiego wojownika, w towarzystwie piêknej niewolnicy i zasuszonego kap³ana mamrocz±cego o Bogini, uzna³, ¿e majaczy w gor±czce. Lecz ¦wiat nie znikn±³ tak ³atwo.

Siódmy Miecz. Tom 3: Przeznaczenie miecza

Siódmy Miecz. Tom 3: Przeznaczenie miecza

Dave Duncan.
Cena: 23.00 z

Tom trzeci rewelacyjnej trylogii Siódmy Miecz, zapocz±tkowanej powie¶ci± Niechêtny Szermierz. Ci±g dalszy niesamowitych przygód szermierza siódmej rangi Walliego Smitha.  Gdy Wallie Smith umiera³ w innym ¶wiecie, Bogini przenios³a jego duszê w cia³o barbarzyñskiego szermierza Shonsu.

Siódmy Miecz. Tom 2: Dar M±dro¶ci

Siódmy Miecz. Tom 2: Dar M±dro¶ci

Dave Duncan.
Cena: 23.00 z

Bogini uratowa³a Wallie'ego Smitha od pewnej ¶mierci. Podarowa³a mu wspania³e nowe cia³o i legendarny szafirowy miecz Chioxina. W zamian poprosi³a tylko o jedn± przys³ugê...W ten sposób Wallie zosta³ jej orêdownikiem, co niestety, w ¶wietle nadchodz±cych wydarzeñ nie okaza³o siê zbyt szczê¶liwym wyborem.