e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Cz³owiek ze S³owem (Dave Duncan)


Cz³owiek ze s³owem. Tom 1: Zaklêta wnêka

Cz³owiek ze s³owem. Tom 1: Zaklêta wnêka

Dave Duncan.
Cena: 27.00 z

Piêkna ksiê¿niczka Inos mieszka w cichym i spokojnym królestwie swego ojca-Krasnegarze, nie przypuszczaj±c, ¿e wkrótce stanie siê spadkobierczyni± magicznego S£OWA, co zupe³nie odmieni jej ¿ycie. Pewnego dnia ksiê¿niczka s³yszy tajemnicz± przepowiedniê-nied³ugo ma wyj¶æ za m±¿. W s±siednim królestwie poznaje wspania³ego m³odzieñca Andora.

Cz³owiek ze s³owem. Tom 2: Kraje ba¶ni zatracone

Cz³owiek ze s³owem. Tom 2: Kraje ba¶ni zatracone

Dave Duncan.
Cena: 29.00 z

Piêkna Inosolan, w³adczyni Krasnegaru, zosta³a rozdzielona z Rapem i rzucona na po³udnie, do dalekiego Arakkaranu, przekonana, ¿e jej przyjaciel zgin±³. Jednak¿e Rap ¿yje i wspólnie ze swymi przyjació³mi szuka ukochanej. Czy jednak dzielny m³odzieniec poradzi sobie z niebezpieczeñstwami.

Cz³owiek ze S³owem. Tom 3: Gro¼ne wiry morza

Cz³owiek ze S³owem. Tom 3: Gro¼ne wiry morza

Dave Duncan.
Cena: 27.00 z

Znany na ¶wiecie cykl fantasy. Zaklêta wnêka jest pierwszym tomem z tego cyklu, a Gro¼ne wiry morza trzecim.Historia mi³osna ksiê¿niczki, której m±¿ okazuje siê z³ym czarodziejem. Ksiê¿niczka zostaje porwana w przeddzieñ swoich za¶lubin. Na pomoc wyrusza jej stajenny, który jest obdarzony wielk± moc± czarodziejsk±.

Cz³owiek ze S³owem. Tom 4: Król i prostak

Cz³owiek ze S³owem. Tom 4: Król i prostak

Dave Duncan.
Cena: 32.00 z

Czwarty tom s³ynnej tetralogii Cz³owiek ze s³owem. Inos po¶lubi³a przeklêtego Su³tana Azaka, który na cel niebezpiecznej podró¿y po¶lubnej wyznaczy³ stolicê imperium, Piastê. Tam zamierza³ zrekompensowaæ sobie wszelkie straty i uwolniæ siê od kl±twy. Przegrany i za³amany Rap, oczekuj±cy wype³nienia siê przepowiedni, wyrusza do Piasty, aby zetrzeæ siê z podstêpnym Azakiem.