e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - ¦wiat Mithgar (Dennis L. McKiernan)


¦wiat Mithgar. Smoczy kamieñ (2)

¦wiat Mithgar. Smoczy kamieñ (2)

Dennis L. McKiernan.
Cena: 28.00 z

Wizje Arin pojawiaj± siê noc w noc, wy³aniaj±c siê z ogniska, przy którym siedzi. To przeb³yski wydarzeñ minionych lub maj±cych dopiero nast±piæ. S± piêkne, ale i przera¿aj±ce, zw³aszcza ta ostatnia. Arin nigdy wcze¶niej nie widzia³a tak makabrycznych scen i rozlewu krwi, tylu niszczycielskich hord i szalej±cych smoków.

¦wiat Mithgar. Podró¿ Lisiego Je¼d¼ca (1)

¦wiat Mithgar. Podró¿ Lisiego Je¼d¼ca (1)

Dennis McKiernan.
Cena: 37.00 z

Opowie¶ci McKiernana posiadaj± serce, ogieñ i moc... podniecaj±ca przygodaKatharine Kerr, autorka Days of Blood and Fire   Wielka, monumentalna, osza³amiaj±ca saga... Na pewno poruszy nawet najbardziej ospa³ych czytelnikówJanny Wurts, autorka Curse of the Mistwraith  ZACZÊ£O SIÊ OD PYSQA I OBIETNICY Maga Alamara zadziwi³ nieoczekiwany go¶æ.

¦wiat Mithgar. Oko £owcy (3)

¦wiat Mithgar. Oko £owcy (3)

Dennis L. McKiernan.
Cena: 25.00 z

PRZEPOWIEDNIA Gdy l±d Wiosn± ju¿ taje Lecz Zima panowania nie oddaje A Oko £owcy przechadza siê po niebie noc± Przekleñstwo i b³ogos³awieñstwo pojawi± siê z moc± Ostatni Pierworodni z tych, których znacie Stan± wraz z tob± w Nied¼wiedzia po¶wiacie £owca i ³up, kto powie Kto kim, danego dnia siê zowie? Tysi±c lat minê³o.

¦wiat Mithgar. Smocza Zguba (4)

¦wiat Mithgar. Smocza Zguba (4)

Dennis L. McKiernan.
Cena: 25.00 z

Jedna z najbardziej chwalonych ksi±¿ek Dennisa L. McKiernana Smocza Zguba znów przenosi czytelnika w fascynuj±cy ¶wiat Mithgaru... Tysi±c lat przed Zimow± Wojn± Elgo, waleczny ksi±¿ê Vanadurinów, pokonuje niezwyciê¿onego dot±d smoka Sleetha. Olbrzymi skarb znaleziony w smoczej jaskini zostaje przywieziony do Jordu.