e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Magic The Gathering


Mag Marnotrawny

Mag Marnotrawny

Mark Sumnert.
Cena: 17.68 z

Od stuleci magiczna Zapora chroni³a rozdart± wojnami dolinê przed najazdem z zewn±trz. Zamieszkuj±ce j± trzy rasy trwa³y w odwiecznym konflikcie, podsycanym przez uprzedzenia i strach. Lecz nastaje nowa era. Tagard Tarngold, przywódca ludzi, realizuje plan, który mo¿e przywróciæ pokój jego wstrz±sanej walkami ojczy¼nie.

Cykl Artefaktów. Ksiêga 1: Bratobójcza wojna

Cykl Artefaktów. Ksiêga 1: Bratobójcza wojna

Jeff Grubb.
Cena: 35.00 z

Legendy Dominarii opowiadaj± o wielkim konflikcie, zasnutym mg³± dziejów. O konflikcie pomiêdzy braæmi Urz± i Mishr± o rz±dy nad kontynentem Terisiare. O potê¿nych maszynach, które zrani³y i wypaczy³y sam± planetê. O walnej bitwie pogr±¿aj±cej l±dy w odmêtach oceanu i wstrz±saj±cej niebem.

Cykl Artefaktów. Ksiêga 3: Strumienie czasu

Cykl Artefaktów. Ksiêga 3: Strumienie czasu

Robert J. King.
Cena: 29.00 z

Powstaje Dziedzictwo Urzy Urza Wêdrowiec ¶ci±gn±³ do akademii na Tolarii najb³yskotliwsze umys³y Dominarii. Razem pracuj± nad powo³aniem do ¿ycia najpotê¿niejszego artefaktu jaki Urza kiedykolwiek zaprojektowa³, maj±c nadziejê u¿yæ go podczas zbli¿aj±cej siê inwazji Phyrexian. Niestety.

Cykl Artefaktów. Ksiêga 4: Linie krwi

Cykl Artefaktów. Ksiêga 4: Linie krwi

Loren L. Coleman.
Cena: 24.00 z

Przelano krew. Nakre¶lono linie bitwy. Koñczy siê czas dany Tolarii na znalezienie tego, kto wykorzysta potêgê Dziedzictwa. Mroczny W³adca wewnêtrznego krêgu Yawgmoth, wydaje edykt: zabiæ Urzê Wêdrowca. Z linii krwi równin Benalii, rodzi siê bohater.Oprawa: miêkkaWymiary: 115 x 175 mmLiczba stron: 320ISBN: 83-87376-55-8Rok wydania: 2001.

Burza nad Rath

Burza nad Rath

Peter Archer.
Cena: 24.00 z

Dziedzictwo Gerrarda Kolekcja potê¿nych artefaktów jest jedyn± lini± obrony przed si³ami ciemno¶ci, które zbieraj± siê przeciwko Dominarii. Gerrard, spadkobierca Dziedzictwa, wraz z Sisay, kapitanem lataj±cego statku Weatherlight odnalaz³ ju¿ wiele fragmentów Dziedzictwa. Zadanie Gerrarda Sisay zosta³a porwana przez Volratha, w³adcê wymiaru Rath.

Cykl Maskarady. Tom 1: Maski Mercadii

Cykl Maskarady. Tom 1: Maski Mercadii

Francis Lebaron.
Cena: 25.50 z

Po ucieczce z Rath, za³oga lataj±cego statku Weatherlight dryfuje w przestrzeni. Op³akuj±c utraconych towarzyszy i bêd±c zmuszona do dokonania napraw, z trudem dociera do Mercadii - miasta, gdzie wszystko jest na sprzeda¿. Sprawy siê jednak komplikuj±. Bohaterowie z Weatherlight odkrywaj±, ¿e na ulicach Mercadii nie tylko towary s± przedmiotem handlu.

Cykl Maskarady. Tom 2: Nemezis

Cykl Maskarady. Tom 2: Nemezis

Paul B. Thompson.
Cena: 28.00 z

Na horyzoncie pojawi³o siê nowe niebezpieczeñstwo Przeznaczenie Rath nied³ugo siê spe³ni. Najazd na Dominariê, od dawna planowany przez Mrocznego W³adcê, wkrótce siê urzeczywistni. Pozostaje jedynie roztrzygniêcie wewnêtrznej walki o w³adzê nad tym sztucznie stworzonym planem. Nawet Urza Wêdrowiec nie powstrzyma imperium Phyrexii.

Cykl Maskarady. Tom 3: Proroctwo

Cykl Maskarady. Tom 3: Proroctwo

Vance Moore.
Cena: 24.00 z

Na pó³nocy wyl±dowali Keldoni. Jamuraañski Zwi±zek Miast-Pañstw zorganizowa³ pospieszn± obronê i wyprosi³ pomoc wêdrowca Teferiego. Jednak nawet kto¶, kto posiad³ moc wêdrowania miêdzy wymiarami, nie mo¿e samotnie mierzyæ siê z potêg± Keldu.Oprawa: miêkkaWymiary: 115 x 175 mmLiczba stron: 288ISBN: 83-88916-07-6Rok wydania: 2002.

Cykl Artefaktów. Ksiêga 2: Wêdrowiec

Cykl Artefaktów. Ksiêga 2: Wêdrowiec

Lynn Abbey.
Cena: 29.00 z

Wojna pomiêdzy Urz± i Mishr± skoñczy³a siê. Rozpaczaj±c nad ¶mierci± brata z r±k demonicznych si³, Urza wêdruje pomiêdzy ¶wiatami. Lecz zakoñczenie Bratobójczej Wojny przekszta³ci³o go w kogo¶ potê¿niejszego. W g³êbi jego serca rozb³ys³a iskierka, która sta³a siê zarzewiem p³omienia nie do ugaszenia.