e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Science Fiction - Jutro zaczyna siê dzisiaj (Ben Bova)


Mars (1)

Mars (1)

Ben Bova.
Cena: 39.00 z

Ku surowym bezmiarom czwartej planety od s³oñca rusza trzynastu astronautów, najlepszych naukowców z jedenastu krajów. Wszyscy odbywaj± epokow± podró¿ w nieznane. Miêdzynarodowa za³oga marsjañskiej misji spêdza dziewiêæ miesiêcy w kosmosie, przemierzaj±c 100 milionów kilometrów i dociera do ostatniego, wielkiego Pogranicza ludzko¶ci.

Powrót na Marsa (2)

Powrót na Marsa (2)

Ben Bova.
Cena: 33.00 z

Drugi tom dylogii marsjañskiej `Jutro zaczyna siê dzisiaj`. Politycy wyra¿aj± zgodê na kolejn± ekspedycjê na Marsa. Tym razem jednak koszt wyprawy ma siê nie tylko zwróciæ- wyprawa ma przynie¶æ zysk. W¶ród za³ogi szerzy siê niezdrowe wspó³zawodnictwo, chêæ zarobku przes³ania rzeczywisty cel-badanie czerwonej planety.

Wenus (5)

Wenus (5)

Ben Bova.
Cena: 35.90 z

Pi±ty tom serii `Jutro zaczyna siê dzi¶`. Alex Humphries ginie w tajemniczych okoliczno¶ciach w pierwszej za³ogowej ekspedycji na Wenus. Jego ojciec wyznacza olbrzymia nagrodê za odnalezienie wraku statku. Brat Alexa-Van-podejmuje wyzwanie i wyrusza na statku `Hesperos`. Ale w wy¶cigu po nagrodê birze udzia³ wróg Humphriesa Lars Fuchs-skalny szczur z Pasa Asteroid.

Jowisz

Jowisz

Ben Bova.
Cena: 35.90 z

Nowa Moralno¶æ i inne ultrareligijne ruchy odnowy moralnej cz³owieka w niekwestionowany sposób kontroluj± ju¿ ¿ycie narodów Ziemi. Naukowcy, ludzie z wyobra¼ni±, obdarzeni chêci± poznawania tego, co nieznane, uciekaj± w kosmos, na planety Uk³adu S³onecznego, do kopalñ Pasa Asteroid, na Ksiê¿yc.