e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Skrytobójca (Robin Hobb)


Trylogia Zlotoskóry - tom 1. Misja B³azna

Trylogia Zlotoskóry - tom 1. Misja B³azna

Andrzej Sapkowski.
Cena: 33.00 z

Tworz±c wspania³e trylogie Kupców i ich ¿ywostatków oraz Skrytobójcy, Robin Hobb do³±czy³a do grona najwybitniejszych autorów fantasy naszych czasów. Niniejsza ksi±¿ka, zaplanowana jako pierwszy tom trylogii i przedstawiaj±ca dalsze losy Bastarda Rycerskiego, zapowiada siê na jej najlepsze dotychczas dzie³o.

Trylogia Z³otoskóry. Tom 2: Z³ocisty B³azen

Trylogia Z³otoskóry. Tom 2: Z³ocisty B³azen

Robin Hobb.
Cena: 33.00 z

Tworz±c wspania³e trylogie Kupców i ich ¿ywostatków oraz Skrytobójcy, Robin Hobb do³±czy³a do grona najwybitniejszych autorów fantasy naszych czasów. Z³ocisty B³azen to drugi tom trylogii opowiadaj±cej o losach Bastarda Rycerskiego. Po uwolnienie ksiêcia Sumiennego , sprawy na dworze wracaj± do normy.

Skrytobójca. Tom 1: Uczeñ skrytobójcy

Skrytobójca. Tom 1: Uczeñ skrytobójcy

Robin Hoob.
Cena: 29.00 z

Robin Hobb debiutowa³a trylogi± o uczniu skrytobójcy Uczeñ skrytobójcy, Królewski skrytobójca i Wyprawa skrytobójcy, staj±c siê od razu najwiêkszym objawieniem literatury fantasy lat dziewiêædziesi±tych. Szczególne uznanie krytyków i czytelników na ca³ym ¶wiecie przynios³a jej umiejêtno¶æ tworzenia autentycznych.

Skrytobójca. Tom 2: Królewski skrytobójca

Skrytobójca. Tom 2: Królewski skrytobójca

Robin Hoob.
Cena: 29.00 z

Ta kontynuacja powie¶ci Uczeñ skrytobójcy, opowiada o honorze i namiêtno¶ci, rozterkach serca i zem¶cie, bitewnym szale i niebezpiecznej magii. M³ody Bastrad zakoñczy³ sw± pierwsz± misjê dyplomatyczn±. Zap³aci³ jednak wysok± cenê za wype³nienie zadania, ledwie ocalaj±c ¿ycie i unikaj±c kalectwa.

Skrytobójca. Tom 3: Wyprawa skrytobójcy, czê¶æ 2

Skrytobójca. Tom 3: Wyprawa skrytobójcy, czê¶æ 2

Robin Hobb.
Cena: 27.00 z

Trzecia czê¶æ cyklu Robin Hobb to lektura z gatunku fantasy, w której Czytelnik znajdzie magiê, honor i zdradê, chwa³ê i ból, mi³o¶æ oraz mroczne ¿±dze. Królestwo Sze¶ciu Ksiêstw upada pod rz±dami samozwañczego w³adcy, wci±¿ atakowane przez naje¼d¿ców z Wysp Zewnêtrznych. M³ody skrytobójca Bastard wyrusza na poszukiwanie króla Szczerego, który powinien obj±æ tron.

Skrytobójca. Tom 3: Wyprawa skrytobójcy, czê¶æ 1

Skrytobójca. Tom 3: Wyprawa skrytobójcy, czê¶æ 1

Robin Hobb.
Cena: 27.00 z

Trzecia czê¶æ cyklu Robin Hobb to lektura z gatunku fantasy, w której Czytelnik znajdzie magiê, honor i zdradê, chwa³ê i ból, mi³o¶æ oraz mroczne ¿±dze. Królestwo Sze¶ciu Ksiêstw upada pod rz±dami samozwañczego w³adcy, wci±¿ atakowane przez naje¼d¿ców z Wysp Zewnêtrznych. M³ody skrytobójca Bastard wyrusza na poszukiwanie króla Szczerego, który powinien obj±æ tron.